Health Monitoring System

HMS7ระบบติดตามตรวจสอบประเมินข้อมูลด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๗
{  PDCA by ร้อย แก่น สาร สินธุ์  }

               
 
 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 15.02 16.00 
2.1 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางไม่เกินร้อยละ 16  
 6101021
16.00 15.02 15.68 16.22 10.60 16.52
 24 เม.ย. 2561
 
 0.00 1.00 
1.6 อัตรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 
 6101016
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 7.70 7.00 
1.5 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
 6101015
7.00 7.70 9.71 9.00 3.75 7.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 58.09 60.00 
1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
 6101013
60.00 58.09 58.63 68.31 83.11 25.60
 24 เม.ย. 2561 0
 
 66.81 60.00 
1.2ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์ 
 6101012
60.00 66.81 68.84 79.01 89.69 31.96
 24 เม.ย. 2561 0
 
 50.21 65.00 
1.9 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 
 6101019
65.00 50.21 36.27 41.27 82.17 46.49
 24 เม.ย. 2561 0
 
 97.98 85.00 
(3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน) 
 6101030
85.00 97.98 97.97 98.36 98.86 94.38
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 1234
 
 53.90 54.00 
(4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 54 (หน่วยนับ:คน) และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
 6101040
54.00 53.90 57.42 53.59 51.93 50.40
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 1234
 
  50.00 
3.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
 6101031
50.00
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 1234


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 71.03 66.00 
(6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน) 
 6101060
66.00 71.03 72.54 71.28 72.23 66.84
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 0
 
 0.31 40.00 
(9.2)การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี 
 6101092
40.00 0.31 0.35 0.42 0.06 0.44
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 4
 
 7.74 40.00 
(9.1) การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
 6101091
40.00 7.74 8.06 7.46 6.69 8.73
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 4
 
 8.36 40.00 
(9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ≤ 40 ต่อประชากรหญิง15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 
 6101090
40.00 8.36 9.51 7.60 6.69 9.12
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 4
 
 86.16 54.00 
(8) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
 6101080
54.00 86.16 86.72 87.31 88.21 74.69
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 4


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 57.00 55.00 
(10) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน) 
 6101100
55.00 57.00 55.09 54.02 60.43 59.70
 24 เม.ย. 2561 ประเทศ 1234


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 18.33 60.00 
(12.1)ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ(ดำเนินการครบทุกประเด็น10 เรื่องและยอดคัดกรองสะสม) ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน) 
 6101121
60.00 18.33 27.78 29.59 0.00 14.50
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24
 
 39.46 0.00 
(12.3) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน)) 
 6101123
0.00 39.46 63.29 55.63 0.00 32.71
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24
 
 38.40 0.00 
(12.2) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน)) 
 6101122
0.00 38.40 60.87 54.44 0.00 32.85
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 1.18 2.40 
(19.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.4 (หน่วยนับ:คน) 
 6101191
2.40 1.18 1.10 1.50 1.20 1.53
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 4
 
 22.25 10.00 
(19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน) 
 6101192
10.00 22.25 35.26 32.38 0.00 11.42
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 74.45 82.50 
(27) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 82.5 (หน่วยนับ:คน) 
 6101270
82.50 74.45 79.58 81.16 77.20 53.68
 24 เม.ย. 2561 0
 
 31.69 50.00 
(26.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน) 
 6101262
50.00 31.69 28.71 32.94 38.54 27.18
 24 เม.ย. 2561 0
 
 8.38 40.00 
(26.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน) 
 6101261
40.00 8.38 12.07 8.13 0.00 11.83
 24 เม.ย. 2561 0
 
 4.53 7.00 
(28) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <ร้อยละ 7 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101280
7.00 4.53 4.91 3.56 4.71 2.65
 24 เม.ย. 2561 ประเทศ 24


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 28.13 10.00 
(30) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥ ร้อยละ 10 
 6101300
10.00 28.13 73.68 92.86 41.18 85.71
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 5.47 10.00 
(31.1) อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ลดลงร้อยละ10เทียบกับปีที่ผ่านมา 
 6101311
10.00 5.47 1.02 0.00 2.16 0.00
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 30.40 20.00 
(33) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ในสถานบริการทุกระดับได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101330
20.00 30.40 38.18 28.62 21.55 12.11
 24 เม.ย. 2561 0
 
 47.59 30.00 
(33.3) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101333
30.00 47.59 60.30 42.01 32.92 37.02
 24 เม.ย. 2561 0
 
 16.58 20.00 
(33.2) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101332
20.00 16.58 19.20 19.46 13.04 7.14
 24 เม.ย. 2561 0
 
 14.45 10.00 
(33.1) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพศ. รพท. ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101331
10.00 14.45 18.05 15.50 8.64 10.65
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 64.75 66.00 
(43) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน) 
 6101430
66.00 64.75 54.23 62.49 73.64 54.64
 24 เม.ย. 2561 0


  
Cover by@ Narongchai Serksiri{Khonkaen Provincial Health Office}, narongchai.ser@moph.mail.go.th,Health Area 7
&Credit Source Code by : Komson Rasaseang && Kraiwut Keawcharoon Health Area 8
รวบรวมข้อมูล Thanapon nangam
ดูแลการผลิต :Google Search