Health Monitoring System

HMS7ระบบติดตามตรวจสอบประเมินข้อมูลด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๗
{  PDCA by ร้อย แก่น สาร สินธุ์  }

 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 96.97 70.00 
(1) ร้อยละของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการคลอดมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101011
70.00 96.97 100.00 84.62 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 เขต 24
 
 97.98 85.00 
(3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน) 
 6101030
85.00 97.98 97.97 98.36 98.86 94.38
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 1234
 
 66.81 60.00 
1.2ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์ 
 6101012
60.00 66.81 68.84 79.01 89.69 31.96
 24 เม.ย. 2561 0
 
 0.00 1.00 
1.6 อัตรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 
 6101016
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 15.02 16.00 
2.1 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางไม่เกินร้อยละ 16  
 6101021
16.00 15.02 15.68 16.22 10.60 16.52
 24 เม.ย. 2561
 
 8.87 10.00 
1.7.1ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี2560 
 61010171
10.00 8.87 9.27 6.13 0.00 106.82
 24 เม.ย. 2561 0
 
 9.75 10.00 
1.7.2 ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี 2561 
 61010172
10.00 9.75 7.53 6.60 0.00 100.71
 24 เม.ย. 2561 0
 
 24.19 25.00 
1.4 อัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 
 6101014
25.00 24.19 41.52 24.27 18.08 5.25
 24 เม.ย. 2561 0


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 71.03 66.00 
(6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน) 
 6101060
66.00 71.03 72.54 71.28 72.23 66.84
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 0
 
 86.16 54.00 
(8) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
 6101080
54.00 86.16 86.72 87.31 88.21 74.69
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 4
 
 8.36 40.00 
(9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ≤ 40 ต่อประชากรหญิง15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 
 6101090
40.00 8.36 9.51 7.60 6.69 9.12
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 4
 
 7.74 40.00 
(9.1) การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
 6101091
40.00 7.74 8.06 7.46 6.69 8.73
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 4
 
 0.31 40.00 
(9.2)การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี 
 6101092
40.00 0.31 0.35 0.42 0.06 0.44
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 4


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 57.00 55.00 
(10) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน) 
 6101100
55.00 57.00 55.09 54.02 60.43 59.70
 24 เม.ย. 2561 ประเทศ 1234


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 68.81 60.00 
(11) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล) 
 6101110
60.00 68.81 65.81 45.11 94.05 80.51
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 0
 
 96.18 0.00 
(12) ร้อยละของ Healthy Ageing ดำเนินการตามข้อ 1–5 ตามเกณฑ์ 
 6101120
0.00 96.18 96.08 95.57 97.50
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24
 
 38.40 0.00 
(12.2) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน)) 
 6101122
0.00 38.40 60.87 54.44 0.00 32.85
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24
 
 39.46 0.00 
(12.3) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน)) 
 6101123
0.00 39.46 63.29 55.63 0.00 32.71
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24
 
 87.64 0.00 
(12.4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปี60 
 6101124
0.00 87.64 99.62 77.87 110.55
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24
 
 100.00 1.00 
(12.5) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพศ./รพท. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง)) 
 6101125
1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 100.00 50.00 
(13.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม ร่างระเบียบสำนักงานนายก ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..........และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6101130
50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 100.00 50.00 
(13.2) มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6102130
50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 0


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวพฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 100.00 85.00 
(14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:จังหวัด) 
 6101140
85.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 0


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.โครงการควบคุมโรคติดต่อ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 81.43 80.00 
(16) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ≥ ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย (หน่วยนับ:ตำบล) 
 6101160
80.00 81.43 0.00 80.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 0


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 22.25 10.00 
(19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน) 
 6101192
10.00 22.25 35.26 32.38 0.00 11.42
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 0
 
 2.05 4.50 
(17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน 
 6101170
4.50 2.05 0.32 3.14 0.00
 24 เม.ย. 2561 ประเทศ 4
 
 6.92 16.00 
(18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน 
 6101180
16.00 6.92 5.16 7.06 9.63 6.39
 24 เม.ย. 2561 ประเทศ 4
 
 1.18 2.40 
(19.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.4 (หน่วยนับ:คน) 
 6101191
2.40 1.18 1.10 1.50 1.20 1.53
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 4


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 97.62 65.00 
(22.2) ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ≥ ร้อยละ 65 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101222
65.00 97.62 88.89 100.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 0


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 100.00 90.00 
(23.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101231
90.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24
 
 69.49 0.00 
(23.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101232
0.00 69.49 61.54 92.31 65.00
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24
 
 33.33 20.00 
(23.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101233
20.00 33.33 38.46 23.08
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด 24


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 36.65 20.00 
(25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ≥ ร้อยละ 36 (หน่วยนับ:ทีม) 
 6101250
20.00 36.65 42.11 33.33 32.54 100.00
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 4.53 7.00 
(28) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <ร้อยละ 7 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101280
7.00 4.53 4.91 3.56 4.71 2.65
 24 เม.ย. 2561 ประเทศ 24


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 86.67 70.00 
(29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101293
70.00 86.67 92.31 100.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 28.13 10.00 
(30) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥ ร้อยละ 10 
 6101300
10.00 28.13 73.68 92.86 41.18 85.71
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 5.47 10.00 
(31.1) อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ลดลงร้อยละ10เทียบกับปีที่ผ่านมา 
 6101311
10.00 5.47 1.02 0.00 2.16 0.00
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 98.70 0.00 
(32.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 2  
 6101321
0.00 98.70 100.00 92.31 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 98.70 0.00 
(32.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 3) 
 6101322
0.00 98.70 100.00 92.31 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 98.70 0.00 
(32.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 4  
 6101323
0.00 98.70 100.00 92.31 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 63.64 0.00 
(32.4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 5 
 6101324
0.00 63.64 84.62 0.00 55.00 88.89
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 30.40 20.00 
(33) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ในสถานบริการทุกระดับได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101330
20.00 30.40 38.18 28.62 21.55 12.11
 24 เม.ย. 2561 0
 
 14.45 10.00 
(33.1) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพศ. รพท. ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101331
10.00 14.45 18.05 15.50 8.64 10.65
 24 เม.ย. 2561 0
 
 47.59 30.00 
(33.3) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101333
30.00 47.59 60.30 42.01 32.92 37.02
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 59.48 55.00 
(34) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน) 
 6101340
55.00 59.48 54.15 83.95 53.86 46.51
 24 เม.ย. 2561 0
 
 1.36 6.30 
(35) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน 
 6101350
6.30 1.36 1.17 1.45 1.38 1.62
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 24.83 30.00 
(36) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101360
30.00 24.83 19.15 45.27 20.86 8.11
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 96.74 80.00 
(39.5) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%) 
 6101395
80.00 96.74 96.74 0.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 6.47 10.00 
(39.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาล(<=10%) 
 6101391
10.00 6.47 9.23 4.05 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 7.20 27.00 
(39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(i20-i25) ≤ 27 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน) 
 6101390
27.00 7.20 2.89 2,247.47 0.00 2,035.18
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 100.00 80.00 
(40) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉลี่ย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย) 
 6101400
80.00 100.00 100.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 85.66 80.00 
(40.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย) 
 6101402
80.00 85.66 78.05 84.44 0.00 91.45
 24 เม.ย. 2561 0
 
 6.94 24.60 
(41) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤ 24.6 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน) 
 6101410
24.60 6.94 6.94 0.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 3.00 19.80 
(42) อัตราตายจากมะเร็งปอด ≤ 19.8 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน) 
 6101420
19.80 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 1.67 0.18 
(45) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ≥ ร้อยละ 0.7 (หน่วยนับ:คน) 
 6101450
0.18 1.67 0.98 12.50 100.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 33.33 10.00 
(47) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101470
10.00 33.33 8.00 33.33 88.89 11.76
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 70.73 10.00 
(49) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101490
10.00 70.73 99.04 57.59
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 1.38 12.00 
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (หน่วยนับ:ราย) 
 6101500
12.00 1.38 0.82 1.78 2.61 100.00
 24 เม.ย. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 100.00 0.00 
(53) จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 
 6101530
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0


 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 1.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 98.09 60.00 
(56.1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 3ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101563
60.00 98.09 100.00 100.00 85.37 100.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 99.46 85.00 
(57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:คน) 
 6101570
85.00 99.46 99.61 98.97 99.55 99.59
 24 เม.ย. 2561 0
 
 86.55 60.00 
(58) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ < 60 (เพียงพอหมายถึงบุคลากร => ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรอบอัตรากำลัง) (หน่วยนับ:คน) 
 6101580
60.00 86.55 66.11 102.81 79.35 84.27
 24 เม.ย. 2561 0


 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และบริ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 44.94 20.00 
(61) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:บาท) 
 6101610
20.00 44.94 35.90 50.68 49.37 50.84
 24 เม.ย. 2561 0
 
 82.89 8.00 
(62) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน ≥ ร้อยละ 8 (หน่วยนับ:หน่วย) 
 6101620
8.00 82.89 0.00 90.48 80.00
 24 เม.ย. 2561 0


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 100.00 60.00 
(63.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101631
60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 87.60 20.00 
(63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101632
20.00 87.60 100.00 100.00 20.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 0
 
 94.92 80.00 
(64.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101642
80.00 94.92 94.74 100.00 93.75 92.86
 24 เม.ย. 2561 0
 
 33.16 25.00 
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101650
25.00 33.16 51.22 3.91 38.31 0.00
 24 เม.ย. 2561 0


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 20.96 25.00 
(66.1) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด ≤ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:คน) 
 6101661
25.00 20.96 25.75 18.38 16.03 20.63
 24 เม.ย. 2561 0


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Dig
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 0.00 6.00 
(72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ≤ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101720
6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561 0


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 75.06 25.00 
(73) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:เรื่อง) 
 6101730
25.00 75.06 0.00 0.00 83.91 100.00
 24 เม.ย. 2561 0


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


  
Cover by@ Narongchai Serksiri{Khonkaen Provincial Health Office}, narongchai.ser@moph.mail.go.th,Health Area 7
&Credit Source Code by : Komson Rasaseang && Kraiwut Keawcharoon Health Area 8
รวบรวมข้อมูล Thanapon nangam
ดูแลการผลิต :Google Search