Health Monitoring System

HMS7ระบบติดตามตรวจสอบประเมินข้อมูลด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๗
{  PDCA by ร้อย แก่น สาร สินธุ์  }


               
 
 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 25.66 20.00 
(2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 
 6102020
20.00 25.66 32.32 59.21 26.57 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 96.02 85.00 
(3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน) 
 6102030
85.00 96.02 23,900.00 93.91 98.69 96.01
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
 54.79 54.00 
(4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 54 (หน่วยนับ:คน) และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
 6102040
54.00 54.79 37,722.00 54.00 56.15 52.37
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 85.85 54.00 
(8) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
 6102080
54.00 85.85 7,558.00 87.31 88.78 77.77
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
 0.65 40.00 
(9.2)การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี 
 6102092
40.00 0.65 24.00 0.46 0.00 463.64
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
 13.02 40.00 
(9.1) การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
 6102091
40.00 13.02 816.00 7.60 6.84 463.53
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
 14.29 40.00 
(9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ≤ 40 ต่อประชากรหญิง15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 
 6102090
40.00 14.29 816.00 11.81 11.78 15.51
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 55.37 50.00 
(11) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล) 
 6102110
50.00 55.37 58.79 45.11 43.52 80.51
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 100.00 
(13.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม ร่างระเบียบสำนักงานนายก ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..........และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6102131
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561
 
 0.00 0.00 
(13.4) มีรายงานสรุปความก้าวหน้า หรือ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6102134
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561
 
 0.00 0.00 
(13.3) มีผลการประเมินตนเอง (Self assessment) หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6102133
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561
 
 100.00 100.00 
(13.2) มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6102132
100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวพฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 100.00 
(14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ≥ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:จังหวัด) (ผ่านขั้นตอน2-3) 
 6102140
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
   
(17.3) จำนวนทีมผู้ก่อการดีได้ตามเป้าหมาย 
 6102173
0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
  25.00 
(17.2) ร้อยละ 25 เด็กต่ำกว่า 2 ปี มีการใช้คอกกั้นเด็ก 
 6102172
25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
  100.00 
(17.1) ร้อยละ 100 เด็กจมน้ำได้รับการสอบสวน 
 6102171
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 10.40 16.00 
(18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน 
 6102180
16.00 10.40 10.38 12.14 9.48 9.95
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 2.32 4.50 
(17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน 
 6102170
4.50 2.32 2.02 3.14 2.21 2.41
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 1.26 2.40 
(19.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.4 (หน่วยนับ:คน) 
 6102191
2.40 1.26 701.00 1.50 1.37 1.65
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
 26.01 10.00 
(19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน) 
 6102192
10.00 26.01 5,850.00 32.38 0.00 37.08
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 95.00 
(23.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 95 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102231
95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 29.63 20.00 
(23.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102233
20.00 29.63 53.33 38.46 0.00 16.67
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 67.90 50.00 
(23.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102232
50.00 67.90 76.67 92.31 55.00 50.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 65.57 36.00 
(25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ≥ ร้อยละ 36 (หน่วยนับ:ทีม) 
 6102250
36.00 65.57 44.44 100.00 100.00 31.25
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 63.60  
25.4 จำนวนผู้ป่วย Paliative Care ที่ได้รับการดูแล 
 6102254
63.60 63.60 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 43.06  
25.3 จำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล 
 6102253
43.06 43.06 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 52.11  
25.2 จำนวนผู้สูงอายุติดบ้านที่ได้รับการดูแล 
 6102252
52.11 52.11 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 60.30  
25.1 จำนวนผู้สูงอายุติดเตียงที่ได้รับการดูแล 
 6102251
60.30 60.30 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 5.19 7.00 
(28) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <ร้อยละ 7 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6102280
7.00 5.19 73.00 3.56 4.71 6.91
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 94.81 70.00 
(29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70(หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102291
70.00 94.81 92.31 92.31 95.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 77.78 40.00 
(29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ≥ ร้อยละ 40(หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102293
40.00 77.78 33.33 100.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 7.79 10.00 
(29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10(หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102292
10.00 7.79 7.69 0.00 0.00 22.22
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 57.47 10.00 
(30) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥ ร้อยละ 10 
 6102300
10.00 57.47 5.00 92.86 111.11 33.33
 22 มิ.ย. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 11.06 0.00 
(33.1) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพศ. รพท. ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6102331
0.00 11.06 103.00 15.77 8.48 11.15
 22 มิ.ย. 2561
 
 42.48 0.00 
(33.3) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6102333
0.00 42.48 612,344.00 41.48 31.75 36.00
 22 มิ.ย. 2561
 
 16.07 20.00 
(33.2) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6102332
20.00 16.07 118,015.00 19.00 13.01 16.15
 22 มิ.ย. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 7.74 27.00 
(39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(i20-i25) ≤ 27 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน) 
 6102390
27.00 7.74 3.11 2,247.47 0.00 7.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 100.00 100.00 
(38) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102380
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 เขต


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 63.44 66.00 
(43) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน) 
 6102430
66.00 63.44 2,234.00 62.49 74.88 54.95
 22 มิ.ย. 2561
 
  80.00 
(43.1)ร้อยละของผู้ป่วยDMและ/หรือ HT ได้รับการค้นหา และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
 6102431
80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
  1.20 
(45.1) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  
 6102451
1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561
 
 0.53 0.35 
(45) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต (หน่วยนับ:คน) 
 6102450
0.35 0.53 0.73 0.19 100.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 95.78 90.00 
(46) ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน) 
 6102460
90.00 95.78 94.68 98.56 93.13 99.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 25.56 15.00 
(48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 15 (หน่วยนับ:ราย) 
 6102480
15.00 25.56 100.00 16.98 100.00 29.23
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 1.43 12.00 
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (หน่วยนับ:ราย) 
 6102500
12.00 1.43 0.72 1.93 1.85 0.00
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
  40.00 
(50.3) ER คุณภาพ จํานวนโรงพยาบาลระดับ M1, S, A มี TEA unit ที่ได้มาตรฐาน 
 6102503
40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
  40.00 
(50.2) การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล Hospital Safety Index 
 6102502
40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
  40.00 
(50.1) รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป มีการส่งข้อมูลแฟ้ม accident 
 6102501
40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 4.82 85.00 
(51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:ราย) 
 6102510
85.00 4.82 4.67 4.96 9.88 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 0.00 
(53) จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 
 6102530
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 60.00 
(56.1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 3ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102563
60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 98.74 85.00 
(57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:คน) 
 6102570
85.00 98.74 98.36 98.97 98.32 99.61
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 0.00 60.00 
(56.3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102565
60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 57.78 60.00 
(56.2) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 4 ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102564
60.00 57.78 85.19 0.00 16.67
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และบริ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 45.22 80.00 
(60) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (หน่วยนับ:หน่วย)  
 6102600
80.00 45.22 20.75 85.19 7.50 91.89
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 40.32 15.00 
(61) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม ≥ ร้อยละ 15(หน่วยนับ:บาท) 
 6102610
15.00 40.32 35.17 53.96 37.47 51.52
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 60.00 
(63.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102631
60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 40.72 25.00 
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102650
25.00 40.72 49.76 35.94 93.51 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 96.61 76.28 
(64.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102642
76.28 96.61 94.74 100.00 100.00 92.86
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 100.00 98.78 
(64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102641
98.78 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 100.00 20.00 
(63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102632
20.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 0.00 6.00 
(72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ≤ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102720
6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


  
admin
Cover by@ Narongchai Serksiri{Khonkaen Provincial Health Office}, narongchai.ser@moph.mail.go.th,Health Area 7
&Credit Source Code by : Komson Rasaseang && Kraiwut Keawcharoon Health Area 8
รวบรวมข้อมูล Thanapon nangam
ดูแลการผลิต :Google Search