Health Monitoring System

HMS7ระบบติดตามตรวจสอบประเมินข้อมูลด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๗
{  PDCA by ร้อย แก่น สาร สินธุ์  }


               
 
 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 27.59 20.00 
(2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 
 6101020
20.00 27.59 0.00 59.21 48.88 0.00
 15 ก.พ. 2561 ประเทศ
 
 96.34 85.00 
(3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน) 
 6101030
85.00 96.34 94.92 97.46 98.63 94.70
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด
 
 53.45 54.00 
(4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 54 (หน่วยนับ:คน) และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
 6101040
54.00 53.45 55.50 53.77 52.49 50.16
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 83.83 54.00 
(8) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
 6101080
54.00 83.83 86.75 80.90 86.64 75.45
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด
 
 0.29 40.00 
(9.2)การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี 
 6101092
40.00 0.29 0.33 0.42 0.09 0.37
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด
 
 7.60 40.00 
(9.1) การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
 6101091
40.00 7.60 8.06 7.46 6.15 8.73
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด
 
 7.67 40.00 
(9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ≤ 40 ต่อประชากรหญิง15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน) 
 6101090
40.00 7.67 8.06 7.65 6.28 8.73
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 79.16 60.00 
(11) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล) 
 6101110
60.00 79.16 65.81 81.67 94.05 80.51
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 50.00 
(13.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม ร่างระเบียบสำนักงานนายก ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..........และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6101130
50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 15 ก.พ. 2561
 
 0.00 50.00 
(13.4) มีรายงานสรุปความก้าวหน้า หรือ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6104130
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15 ก.พ. 2561
 
 0.00 50.00 
(13.3) มีผลการประเมินตนเอง (Self assessment) หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6103130
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15 ก.พ. 2561
 
 100.00 50.00 
(13.2) มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6102130
50.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
 15 ก.พ. 2561


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวพฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 85.00 
(14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:จังหวัด) 
 6101140
85.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 15 ก.พ. 2561


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 5.71 16.00 
(18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน 
 6101180
16.00 5.71 5.16 7.06 4.97 6.39
 15 ก.พ. 2561 ประเทศ
 
 1.36 4.50 
(17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน 
 6101170
4.50 1.36 1.92 3.14 0.44 0.00
 15 ก.พ. 2561 ประเทศ
 
 0.78 2.40 
(19.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.4 (หน่วยนับ:คน) 
 6101191
2.40 0.78 0.71 1.03 0.85 0.71
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด
 
 11.60 10.00 
(19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน) 
 6101192
10.00 11.60 4.53 11.56 24.44 0.00
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 90.00 
(23.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101231
90.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด
 
 23.08 20.00 
(23.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101233
20.00 23.08 23.08
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด
 
 92.31 0.00 
(23.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101232
0.00 92.31 92.31
 15 ก.พ. 2561 จังหวัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 36.65 20.00 
(25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ≥ ร้อยละ 36 (หน่วยนับ:ทีม) 
 6101250
20.00 36.65 42.11 33.33 32.54 100.00
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 5.12 7.00 
(28) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <ร้อยละ 7 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101280
7.00 5.12 4.95 3.56 4.76 8.14
 15 ก.พ. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 49.35 80.00 
(29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101291
80.00 49.35 23.08 69.23 45.00 77.78
 15 ก.พ. 2561
 
 86.67 70.00 
(29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101293
70.00 86.67 92.31 100.00 0.00
 15 ก.พ. 2561
 
 3.92 20.00 
(29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101292
20.00 3.92 0.00 0.00 11.11
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 22.41 10.00 
(30) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥ ร้อยละ 10 
 6101300
10.00 22.41 78.95 92.31 58.82 88.89
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 13.48 10.00 
(33.1) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพศ. รพท. ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101331
10.00 13.48 16.20 15.50 8.64 10.65
 15 ก.พ. 2561
 
 45.48 30.00 
(33.3) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101333
30.00 45.48 60.19 41.51 32.92 36.81
 15 ก.พ. 2561
 
 16.44 20.00 
(33.2) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101332
20.00 16.44 18.33 19.34 13.04 16.16
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 100.00 
(38) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101380
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 15 ก.พ. 2561
 
 20.74 27.00 
(39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(i20-i25) ≤ 27 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน) 
 6101390
27.00 20.74 2.89 2,247.47 1,924.77 2,035.18
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 63.94 66.00 
(43) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน) 
 6101430
66.00 63.94 58.40 61.79 73.64 60.93
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 38.46 0.18 
(45) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ≥ ร้อยละ 0.7 (หน่วยนับ:คน) 
 6101450
0.18 38.46 100.00 12.50 100.00 0.00
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 34.71 90.00 
(46) ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน) 
 6101460
90.00 34.71 95.11 97.78 95.11 4.01
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 14.09 15.00 
(48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 15 (หน่วยนับ:ราย) 
 6101480
15.00 14.09 100.00 12.33
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 1.38 12.00 
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (หน่วยนับ:ราย) 
 6101500
12.00 1.38 0.82 1.78 2.61 100.00
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 47.13 85.00 
(51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:ราย) 
 6101510
85.00 47.13 94.65 0.00 94.65 0.00
 15 ก.พ. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 0.00 
(53) จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 
 6101530
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
 15 ก.พ. 2561


 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 98.09 60.00 
(56.1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 3ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101563
60.00 98.09 100.00 100.00 85.37 100.00
 15 ก.พ. 2561
 
 99.17 85.00 
(57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:คน) 
 6101570
85.00 99.17 99.61 98.97 99.55 98.06
 15 ก.พ. 2561
 
 0.00 60.00 
(56.3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101565
60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15 ก.พ. 2561
 
 1.36 60.00 
(56.2) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 4 ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101564
60.00 1.36 0.00 0.00 16.67
 15 ก.พ. 2561


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และบริ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 76.58 90.00 
(60) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:หน่วย) 
 6101600
90.00 76.58 35.85 100.00 100.00 91.89
 15 ก.พ. 2561
 
 44.94 20.00 
(61) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:บาท) 
 6101610
20.00 44.94 35.90 50.68 49.37 50.84
 15 ก.พ. 2561


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 60.00 
(63.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101631
60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 15 ก.พ. 2561
 
 22.16 25.00 
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101650
25.00 22.16 20.98 3.91 38.31 0.00
 15 ก.พ. 2561
 
 94.64 80.00 
(64.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101642
80.00 94.64 93.75 100.00 93.75 92.86
 15 ก.พ. 2561
 
 100.00 100.00 
(64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101641
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 15 ก.พ. 2561
 
 87.60 20.00 
(63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101632
20.00 87.60 100.00 100.00 20.00 100.00
 15 ก.พ. 2561


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 0.00 6.00 
(72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ≤ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101720
6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 15 ก.พ. 2561


  
admin
Cover by@ Narongchai Serksiri{Khonkaen Provincial Health Office}, narongchai.ser@moph.mail.go.th,Health Area 7
&Credit Source Code by : Komson Rasaseang && Kraiwut Keawcharoon Health Area 8
รวบรวมข้อมูล Thanapon nangam
ดูแลการผลิต :Google Search