Health Monitoring System

HMS7ระบบติดตามตรวจสอบประเมินข้อมูลด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๗
{  PDCA by ร้อย แก่น สาร สินธุ์  }


               
 
 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 96.92 70.00 
(1) ร้อยละของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการคลอดมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102011
70.00 96.92 100.00 84.62 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 เขต
 
  80.00 
(1.1.1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่มีการคลอดมาตรฐาน 
 610201011
80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 เขต
 
  40.00 
(1.1.2)ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่มีการคลอดมาตรฐาน 
 610201012
40.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 เขต


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 71.68 68.00 
(6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน) 
 6102060
68.00 71.68 108,519.00 71.28 73.82 68.59
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 57.19 55.00 
(10) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน) 
 6102100
55.00 57.19 100,704.00 54.02 60.79 58.29
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 96.39 0.00 
(12) ร้อยละของ Healthy Ageing ดำเนินการตามข้อ 1–5 ตามเกณฑ์ 
 6102120
0.00 96.39 96.05 95.57 97.71
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
 100.00 1.00 
(12.5) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพศ./รพท. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง)) 
 6102125
1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
 102.17 0.00 
(12.4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปี60 
 6102124
0.00 102.17 99.62 96.75 113.98
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
 35.95 0.00 
(12.3) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน)) 
 6102123
0.00 35.95 162,237.00 58.87 0.00 2.42
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
 34.51 0.00 
(12.2) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน)) 
 6102122
0.00 34.51 155,762.00 57.54 0.00 0.75
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
 23.29 60.00 
(12.1)ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ(ดำเนินการครบทุกประเด็น10 เรื่องและยอดคัดกรองสะสม) ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน) 
 6102121
60.00 23.29 70,670.00 30.92 0.00 40.53
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.โครงการควบคุมโรคติดต่อ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 73.78 87.00 
(15) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ≥ ร้อยละ 87 (หน่วยนับ:คน) 
 6102150
87.00 73.78 94.83 60.37 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561
 
 95.77 30.00 
(16) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (หน่วยนับ:ตำบล) 
 6102160
30.00 95.77 100.00 80.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด
 
  40.00 
(16.1)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวน์ 
 6102161
40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 97.52 75.00 
(20) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ≥ ร้อยละ 75 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)  
 6102200
75.00 97.52 97.42 95.86 97.14 100.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 100.00 75.00 
(20.2) จํานวนของนมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 6102202
75.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 100.00 75.00 
(20.1) จำนวนผักและผลไม้สดที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 6102201
75.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 97.62 96.00 
(21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 96 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง) 
 6102210
96.00 97.62 97.42 95.86 97.14 99.48
 22 มิ.ย. 2561
 
 100.00 55.00 
(22.2) ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102222
55.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561
 
 100.00 100.00 
(22.1) ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102221
100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 100.00 
(24) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 6102240
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 13.88 40.00 
(26.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน) 
 6102261
40.00 13.88 12,295.00 8.13 18.09 18.13
 22 มิ.ย. 2561
 
 36.99 50.00 
(26.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน) 
 6102262
50.00 36.99 45,410.00 32.94 42.78 52.77
 22 มิ.ย. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 2.56 3.60 
(31) อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 
 6102310
3.60 2.56 3.39 2.73 2.66 0.85
 22 มิ.ย. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 100.00 
(32.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 2  
 6102321
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 เขต
 
 64.94 0.00 
(32.4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 5 
 6102324
0.00 64.94 84.62 0.00 50.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 เขต
 
 100.00 0.00 
(32.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 4  
 6102323
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 เขต
 
 100.00 0.00 
(32.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 3) 
 6102322
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 เขต


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 56.70 55.00 
(34) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน) 
 6102340
55.00 56.70 55.49 69.95 55.07 45.25
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 1.96 6.30 
(35) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน 
 6102350
6.30 1.96 1.72 1.97 2.29 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
  50.00 
(37.2) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) > ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:ราย) 
 6102372
50.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561
 
  30.00 
(37.1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ (Refracture) < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ราย) 
 6102371
30.00 0.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561
 
 100.00 100.00 
(37) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102370
100.00 100.00 100.00 100.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 29.79 30.00 
(36) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6102360
30.00 29.79 31.73 12.88 48.09 11.36
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 64.84 80.00 
(40.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย) 
 6102401
80.00 64.84 54.31 96.15 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 66.39 80.00 
(40.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย) 
 6102403
80.00 66.39 62.44 100.00 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ
 
 81.68 80.00 
(40.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย) 
 6102402
80.00 81.68 78.29 88.51 0.00 0.00
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 50.41 85.00 
(44) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน) 
 6102440
85.00 50.41 85.07 98.94 0.00 49.88
 22 มิ.ย. 2561 ประเทศ


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 41.67 5.00 
(47) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6102470
5.00 41.67 20.00 33.33 100.00 17.65
 22 มิ.ย. 2561 จังหวัด


  
admin
Cover by@ Narongchai Serksiri{Khonkaen Provincial Health Office}, narongchai.ser@moph.mail.go.th,Health Area 7
&Credit Source Code by : Komson Rasaseang && Kraiwut Keawcharoon Health Area 8
รวบรวมข้อมูล Thanapon nangam
ดูแลการผลิต :Google Search