Health Monitoring System

HMS7ระบบติดตามตรวจสอบประเมินข้อมูลด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๗
{  PDCA by ร้อย แก่น สาร สินธุ์  }


 
 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 96.97 70.00 
(1) ร้อยละของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการคลอดมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101011
70.00 96.97 100.00 84.62 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561 เขต


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 68.81 60.00 
(11) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล) 
 6101110
60.00 68.81 65.81 45.11 94.05 80.51
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 50.00 
(13.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม ร่างระเบียบสำนักงานนายก ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..........และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6101130
50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561
 
 0.00 50.00 
(13.4) มีรายงานสรุปความก้าวหน้า หรือ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6104130
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561
 
 0.00 50.00 
(13.3) มีผลการประเมินตนเอง (Self assessment) หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6103130
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561
 
 100.00 50.00 
(13.2) มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6102130
50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.โครงการควบคุมโรคติดต่อ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 81.43 80.00 
(16) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ≥ ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย (หน่วยนับ:ตำบล) 
 6101160
80.00 81.43 0.00 80.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 6.92 16.00 
(18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน 
 6101180
16.00 6.92 5.16 7.06 9.63 6.39
 24 เม.ย. 2561 ประเทศ
 
 2.05 4.50 
(17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน 
 6101170
4.50 2.05 0.32 3.14 0.00
 24 เม.ย. 2561 ประเทศ
 
 22.25 10.00 
(19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน) 
 6101192
10.00 22.25 35.26 32.38 0.00 11.42
 24 เม.ย. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 97.62 65.00 
(22.2) ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ≥ ร้อยละ 65 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101222
65.00 97.62 88.89 100.00 100.00 100.00
 24 เม.ย. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 7.20 27.00 
(39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(i20-i25) ≤ 27 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน) 
 6101390
27.00 7.20 2.89 2,247.47 0.00 2,035.18
 24 เม.ย. 2561


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
  0.00 
(79) จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด 
 6101790
0.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
  0.00 
(80) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้ 
 6101800
0.00 0.00 0.00 0.00
 24 เม.ย. 2561


  
admin
Cover by@ Narongchai Serksiri{Khonkaen Provincial Health Office}, narongchai.ser@moph.mail.go.th,Health Area 7
&Credit Source Code by : Komson Rasaseang && Kraiwut Keawcharoon Health Area 8
รวบรวมข้อมูล Thanapon nangam
ดูแลการผลิต :Google Search