สรุปผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพที่7 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 3 เดือน(1ตค.2560-31ธค.2561)


1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  2.1 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางไม่เกินร้อยละ 16
16.00
7585.00
1139.00
15.02
4278.00
671.00
15.684899400
980.00
159.00
16.224489700
1274.00
135.00
10.596546300
1053.00
174.00
16.524216500
x  1.5 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
7.00
8783.00
676.00
7.70
3420.00
332.00
9.707602339181287
1689.00
152.00
8.999407933688573
2002.00
75.00
3.746253700
1672.00
117.00
6.997607600
x  1.9 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
65.00
5899.00
2962.00
50.21
2035.00
738.00
36.265356200
1008.00
416.00
41.269841200
1346.00
1106.00
82.169390700
1510.00
702.00
46.490066200
/  1.7.2 ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี 2561
10.00
5222.00
509.00
9.75
3398.00
256.00
7.533843437316068
1683.00
111.00
6.595365418894830600
141.00
142.00
100.70921985815602
/  1.2ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
60.00
6204.00
4145.00
66.81
2561.00
1763.00
68.840296700
1053.00
832.00
79.012345600
1251.00
1122.00
89.688249400
1339.00
428.00
31.964152300
/  1.6 อัตรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
1.00
6973.00
0.00
0.00
3420.00
0.00
0
1683.00
0.00
0
22.00
0.00
0
1848.00
0.00
0
/  1.4 อัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
25.00
9631.00
233.00
24.19
3420.00
142.00
41.52046783625731
1689.00
41.00
24.274718768502072000
2046.00
37.00
18.084066471163247
2476.00
13.00
5.250403877221325
x  1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
60.00
6189.00
3595.00
58.09
2550.00
1495.00
58.627450900
1054.00
720.00
68.311195400
1249.00
1038.00
83.106485100
1336.00
342.00
25.598802300
x  1.8มีการวิเคราะห์สถานะการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ Robson ten group Classification
10.00
19.00
14.00
73.68
6.00
1.00
16.666666666666664
3.00
3.00
100.000000000000000000
5.00
5.00
100
5.00
5.00
100
/  1.7.1ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี2560
10.00
19759.00
1752.00
8.87
13015.00
1206.00
9.266231271609682
6612.00
405.00
6.125226860254083400
132.00
141.00
106.81818181818181
x  (2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
20.00
9619.00
2.00
20.79
3420.00
0.00
0
1689.00
1.00
59.206631142687900000
2046.00
1.00
48.87585532746823
2464.00
0.00
0
/  (1) ร้อยละของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการคลอดมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง)
70.00
66.00
64.00
96.97
22.00
22.00
100
13.00
11.00
84.615384615384615300
17.00
17.00
100
14.00
14.00
100
 3.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
x  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 54 (หน่วยนับ:คน) และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
54.00
189761.00
102280.00
53.90
68815.00
39514.00
57.420620500
33137.00
17759.00
53.592660700
49341.00
25621.00
51.926389800
38468.00
19386.00
50.395133600
/  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน)
85.00
30788.00
30166.00
97.98
12489.00
12236.00
97.974217300
6475.00
6369.00
98.362934300
8961.00
8859.00
98.861734100
2863.00
2702.00
94.376528100
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน)
66.00
388996.00
276321.00
71.03
149104.00
108166.00
72.543996100
64113.00
45701.00
71.281955200
92021.00
66466.00
72.229165000
83758.00
55988.00
66.844958000
/  (9.1) การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
40.00
139447.00
1080.00
7.74
48648.00
392.00
8.057885000
27090.00
202.00
7.456626000
34506.00
231.00
6.694487000
29203.00
255.00
8.731979000
/  (8) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
54.00
20947.00
18048.00
86.16
8783.00
7617.00
86.724353800
4115.00
3593.00
87.314702300
6113.00
5392.00
88.205463700
1936.00
1446.00
74.690082600
/  (9.2)การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี
40.00
129356.00
40.00
0.31
45756.00
16.00
0.349680000
23835.00
10.00
0.419551000
32604.00
2.00
0.061342000
27161.00
12.00
0.441809000
/  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ≤ 40 ต่อประชากรหญิง15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน)
40.00
139650.00
1168.00
8.36
48897.00
465.00
9.509785000
27092.00
206.00
7.603720000
34506.00
231.00
6.694487000
29155.00
266.00
9.123649000
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (10) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
55.00
481450.00
274413.00
57.00
185695.00
102303.00
55.091951800
96406.00
52077.00
54.018422000
139333.00
84202.00
60.432201900
60016.00
35831.00
59.702412600
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (11) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล)
60.00
452.00
311.00
68.81
117.00
77.00
65.8119658119658
133.00
60.00
45.112781954887218000
84.00
79.00
94.04761904761905
118.00
95.00
80.50847457627118
/  (12.2) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00
728123.00
279579.00
38.40
260857.00
158793.00
60.873582000
137952.00
75097.00
54.437050500
190244.00
0.00
0
139070.00
45689.00
32.853239300
/  (12.5) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพศ./รพท. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
1.00
6.00
6.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
/  (12) ร้อยละของ Healthy Ageing ดำเนินการตามข้อ 1–5 ตามเกณฑ์
0.00
294097.00
282864.00
96.18
179467.00
172423.00
96.075044400
68675.00
65636.00
95.574808882417182300
0.00
0.00
45955.00
44805.00
97.497551900
/  (12.3) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00
728123.00
287331.00
39.46
260857.00
165100.00
63.291381800
137952.00
76747.00
55.633118700
190244.00
0.00
0
139070.00
45484.00
32.705831500
x  (12.6) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพช. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
1.00
71.00
48.00
0.68
23.00
2.00
8.695652173913043
13.00
13.00
100.000000000000000000
19.00
17.00
89.47368421052632
16.00
16.00
100
x  (12.1)ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ(ดำเนินการครบทุกประเด็น10 เรื่องและยอดคัดกรองสะสม) ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน)
60.00
728123.00
133445.00
18.33
260857.00
72454.00
27.775371100
137952.00
40824.00
29.592901800
190244.00
0.00
0
139070.00
20167.00
14.501330200
/  (12.4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปี60
0.00
274756.79
240790.05
87.64
0.00
0.00
1247.79
1243.05
99.620128386988195100
192192.00
149653.00
77.86640442890443
81317.00
89894.00
110.5476099708548
1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (13.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม ร่างระเบียบสำนักงานนายก ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..........และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น (หน่วยนับ:อำเภอ)
50.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
x  (13.4) มีรายงานสรุปความก้าวหน้า หรือ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ)
50.00
46.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0
20.00
0.00
0
/  (13.2) มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ)
50.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
x  (13.3) มีผลการประเมินตนเอง (Self assessment) หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE (หน่วยนับ:อำเภอ)
50.00
46.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0
20.00
0.00
0
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวพฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:จังหวัด)
85.00
21.00
21.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
18.00
18.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.โครงการควบคุมโรคติดต่อ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (15) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ≥ ร้อยละ 87 (หน่วยนับ:คน)
87.00
12240.00
7695.00
62.87
7990.00
6463.00
80.88861076345431
2190.00
1232.00
56.255707762557077600
900.00
0.00
0
1160.00
0.00
0
/  (16) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ≥ ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย (หน่วยนับ:ตำบล)
80.00
70.00
57.00
81.43
10.00
0.00
0
15.00
12.00
80.000000000000000000
40.00
40.00
100
5.00
5.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน
16.00
5058515.00
350.00
6.92
1801753.00
93.00
5.161639803014065
963484.00
68.00
7.057719692283400000
1308046.00
126.00
9.632688758652218
985232.00
63.00
6.394432986342303
/  (17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน
4.50
585139.00
12.00
2.05
312345.00
1.00
0.320158798764187
127289.00
4.00
3.142455357493500000
0.00
7.00
145505.00
0.00
0
/  (19.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.4 (หน่วยนับ:คน)
2.40
110937.00
1307.00
1.18
66949.00
734.00
1.096356900
13898.00
209.00
1.503813400
28852.00
345.00
1.195757600
1238.00
19.00
1.534733400
/  (19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน)
10.00
53225.00
11842.00
22.25
16623.00
5862.00
35.264392700
15845.00
5130.00
32.376143800
13314.00
0.00
0
7443.00
850.00
11.420126200
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (20) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ≥ ร้อยละ 75 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)
75.00
2550.00
1745.00
68.43
1224.00
1187.00
96.97712418300654
169.00
162.00
95.857988165680473300
272.00
267.00
98.16176470588235
885.00
129.00
14.576271186440678
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 96 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)
96.00
2664.00
1886.00
70.80
1224.00
1187.00
96.97712418300654
169.00
162.00
95.857988165680473300
272.00
267.00
98.16176470588235
999.00
270.00
27.027027027027028
/  (22.1) ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
388.00
388.00
100.00
27.00
27.00
100
11.00
11.00
100.000000000000000000
337.00
337.00
100
13.00
13.00
100
/  (22.2) ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ≥ ร้อยละ 65 (หน่วยนับ:แห่ง)
65.00
168.00
164.00
97.62
36.00
32.00
88.88888888888889
8.00
8.00
100.000000000000000000
92.00
92.00
100
32.00
32.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (23.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:แห่ง)
90.00
59.00
59.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
0.00
0.00
/  (23.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00
59.00
41.00
69.49
26.00
16.00
61.53846153846154
13.00
12.00
92.307692307692307600
20.00
13.00
65
0.00
0.00
/  (23.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
39.00
13.00
33.33
26.00
10.00
38.46153846153847
13.00
3.00
23.076923076923076900
0.00
0.00
0.00
0.00
1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (24) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
100.00
122.00
122.00
100.00
1.00
1.00
100
100.00
100.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
1.00
1.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ≥ ร้อยละ 36 (หน่วยนับ:ทีม)
20.00
161.00
59.00
36.65
19.00
8.00
42.10526315789473
9.00
3.00
33.333333333333333300
126.00
41.00
32.53968253968254
7.00
7.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (26.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน)
40.00
270495.00
22668.00
8.38
105015.00
12677.00
12.071608800
49869.00
4055.00
8.131304000
65414.00
0.00
0
50197.00
5936.00
11.825407800
x  (26.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน)
50.00
392150.00
124253.00
31.69
162121.00
46550.00
28.713121600
67407.00
22207.00
32.944649600
99448.00
38327.00
38.539739300
63174.00
17169.00
27.177319700
x  (27) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 82.5 (หน่วยนับ:คน)
82.50
179576.00
133699.00
74.45
67992.00
54106.00
79.58
33257.00
26992.00
81.16
44863.00
34636.00
77.20
33464.00
17965.00
53.68
/  (28) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <ร้อยละ 7 (หน่วยนับ:ครั้ง)
7.00
3005.00
136.00
4.53
1487.00
73.00
4.909213100
534.00
19.00
3.558052400
871.00
41.00
4.707233000
113.00
3.00
2.654867200
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
77.00
43.00
55.84
26.00
6.00
23.076923076923077
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
9.00
45
18.00
15.00
83.33333333333334
x  (29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
51.00
3.00
5.88
0.00
0.00
13.00
1.00
7.692307692307692300
20.00
0.00
0
18.00
2.00
11.11111111111111
/  (29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง)
70.00
15.00
13.00
86.67
0.00
0.00
13.00
12.00
92.307692307692307600
1.00
1.00
100
1.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (30) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥ ร้อยละ 10
10.00
64.00
18.00
28.13
19.00
5.00
73.684210500
14.00
1.00
92.857142800
17.00
10.00
41.176470500
14.00
2.00
85.71
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (31) อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
3.40
8681.00
33.00
3.80
3420.00
20.00
5.847953216374268
1694.00
4.00
2.361275088547815000
2055.00
9.00
4.37956204379562
1512.00
0.00
0
/  (31.1) อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ลดลงร้อยละ10เทียบกับปีที่ผ่านมา
10.00
4025.00
22.00
5.47
1970.00
20.00
1.015228400
865.00
0.00
0
926.00
2.00
2.159827000
264.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (32.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 2
0.00
77.00
76.00
98.70
26.00
26.00
100
13.00
12.00
92.307692307692307600
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (32.4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 5
0.00
77.00
49.00
63.64
26.00
22.00
84.61538461538461
13.00
0.00
0
20.00
11.00
55.00000000000001
18.00
16.00
88.88888888888889
/  (32.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 3)
0.00
77.00
76.00
98.70
26.00
26.00
100
13.00
12.00
92.307692307692307600
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (32.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 4
0.00
77.00
76.00
98.70
26.00
26.00
100
13.00
12.00
92.307692307692307600
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (33) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ในสถานบริการทุกระดับได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
20.00
3045091.00
925791.00
30.40
1397674.00
533643.00
38.180791800
591199.00
169206.00
28.620819700
1007043.00
216988.00
21.547044100
49175.00
5954.00
12.107778300
/  (33.3) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
30.00
1374468.00
654098.00
47.59
650807.00
392449.00
60.301902100
253914.00
106662.00
42.007136200
461575.00
151962.00
32.922493600
8172.00
3025.00
37.016642100
/  (33.1) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพศ. รพท. ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง)
10.00
576848.00
83337.00
14.45
275507.00
49738.00
18.053261800
86477.00
13406.00
15.502387900
134082.00
11590.00
8.643964100
80782.00
8603.00
10.649649600
x  (33.2) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
20.00
1122788.00
186132.00
16.58
424495.00
81508.00
19.201168400
249170.00
48479.00
19.456194500
408120.00
53216.00
13.039302100
41003.00
2929.00
7.143379700
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (34) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
55.00
118808.00
70668.00
59.48
40309.00
21826.00
54.14671661415564
27173.00
22811.00
83.947300629301144500
29399.00
15833.00
53.85557331882037
21927.00
10198.00
46.50887034250012
/  (35) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
6.30
4988466.00
68.00
1.36
1801753.00
21.00
1.1655315684225307
893498.00
13.00
1.454955691003200000
1308046.00
18.00
1.3760983940931741
985169.00
16.00
1.6240868318024624
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (36) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
30.00
2296.00
570.00
24.83
872.00
167.00
19.15137614678899
550.00
249.00
45.272727272727272700
652.00
136.00
20.858895705521473
222.00
18.00
8.108108108108109
/  (37) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
3.00
3.00
100.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
 (37.1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ (Refracture) < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ราย)
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (38) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
64.00
64.00
100.00
22.00
22.00
100
11.00
11.00
100.000000000000000000
17.00
17.00
100
14.00
14.00
100
x  (39.3) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCI ภายใน 90 นาที(>=80%)
80.00
44.00
27.00
61.36
44.00
27.00
61.36363636363637
x  (39.6) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 90 นาที หรือยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน30นาทีเมื่อแรกรับ(>=80%)
80.00
44.00
27.00
61.36
44.00
27.00
61.36363636363637
 (39.01)จำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาล
10.00
/  (39.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาล(<=10%)
10.00
139.00
9.00
6.47
65.00
6.00
9.230769230769232
74.00
3.00
4.054054054054054000
x  (39.4) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%)
80.00
96.00
45.00
46.88
27.00
20.00
74.07407407407408
23.00
22.00
95.652173913043478200
46.00
3.00
6.521739130434782
x  (39.7) ร้อยละจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาWarfarine ได้ target INR ตามเป้าหมาย (>=50%)
50.00
5902.00
2910.00
49.31
4150.00
1989.00
47.9277108433735
1752.00
921.00
52.568493150684931500
x  (39.2) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 30 นาที(>=50%)
50.00
44.00
17.00
38.64
21.00
11.00
52.38095238095239
23.00
6.00
26.086956521739130400
/  (39.5) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%)
80.00
92.00
89.00
96.74
92.00
89.00
96.73913043478261
/  (39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(i20-i25) ≤ 27 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
27.00
3113177.00
224.00
7.20
1801753.00
52.00
2.886078169427219
4049.00
91.00
2247.468510743393400000
1303395.00
0.00
0
3980.00
81.00
2035.175879396985
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (40) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉลี่ย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
44.00
44.00
100.00
0.00
0.00
44.00
44.00
100.000000000000000000
x  (40.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
104.00
81.00
77.88
84.00
61.00
72.61904761904762
14.00
14.00
100.000000000000000000
6.00
6.00
100
x  (40.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
314.00
225.00
71.66
143.00
71.00
49.65034965034965
44.00
44.00
100.000000000000000000
127.00
110.00
86.61417322834646
/  (41) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤ 24.6 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
24.60
1801753.00
125.00
6.94
1801753.00
125.00
6.9376879072769695
/  (40.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
244.00
209.00
85.66
82.00
64.00
78.04878048780488
45.00
38.00
84.444444444444444400
117.00
107.00
91.45299145299145
/  (42) อัตราตายจากมะเร็งปอด ≤ 19.8 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
19.80
1801753.00
54.00
3.00
1801753.00
54.00
2.9970811759436504
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (43) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน)
66.00
24729.00
16013.00
64.75
4534.00
2459.00
54.234671300
6567.00
4104.00
62.494289600
10544.00
7765.00
73.643778400
3084.00
1685.00
54.636835200
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (44) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน)
85.00
1214.00
1010.00
83.20
283.00
226.00
79.85865724381625
172.00
168.00
97.674418604651162700
530.00
391.00
73.77358490566037
229.00
225.00
98.2532751091703
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (45) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ≥ ร้อยละ 0.7 (หน่วยนับ:คน)
0.18
420.00
7.00
1.67
409.00
4.00
0.9779951100244498
8.00
1.00
12.500000000000000000
2.00
2.00
100
1.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (46) ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน)
90.00
3570.00
1239.00
34.71
532.00
506.00
95.11278195488721
135.00
132.00
97.777777777777777700
532.00
506.00
95.11278195488721
2371.00
95.00
4.006748207507381
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (47) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:แห่ง)
10.00
72.00
24.00
33.33
25.00
2.00
8
12.00
4.00
33.333333333333333300
18.00
16.00
88.88888888888889
17.00
2.00
11.76470588235294
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 15 (หน่วยนับ:ราย)
15.00
149.00
21.00
14.09
0.00
0.00
3.00
3.00
100.000000000000000000
0.00
0.00
146.00
18.00
12.32876712328767
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (49) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง)
10.00
328.00
232.00
70.73
0.00
0.00
104.00
103.00
99.038461538461538400
0.00
0.00
224.00
129.00
57.58928571428571
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (หน่วยนับ:ราย)
12.00
48115.00
663.00
1.38
29625.00
242.00
0.8168776371308016
9090.00
162.00
1.782178217821782100
9386.00
245.00
2.6102706158107822
14.00
14.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:ราย)
85.00
1198.00
221.00
18.45
465.00
0.00
0
242.00
0.00
0
243.00
221.00
90.94650205761316
248.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (53) จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
0.00
1.00
1.00
100.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.000000000000000000
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 1.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (54) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
100.00
20.00
3.00
15.00
0.00
0.00
14.00
0.00
0
1.00
0.00
0
5.00
3.00
60
x  (55) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:คน)
85.00
5770.00
366.00
6.34
423.00
8.00
1.8912529550827424
1660.00
278.00
16.746987951807228900
3437.00
0.00
0
250.00
80.00
32
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (56.1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 3ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
314.00
308.00
98.09
53.00
53.00
100
202.00
202.00
100.000000000000000000
41.00
35.00
85.36585365853658
18.00
18.00
100
/  (57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:คน)
85.00
24922.00
24788.00
99.46
9637.00
9599.00
99.60568641693473
5156.00
5103.00
98.972071373157486400
4454.00
4434.00
99.55096542433768
5675.00
5652.00
99.59471365638767
x  (56.2) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 4 ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
220.00
3.00
1.36
0.00
0.00
202.00
0.00
0
18.00
3.00
16.666666666666664
/  (58) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ < 60 (เพียงพอหมายถึงบุคลากร => ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรอบอัตรากำลัง) (หน่วยนับ:คน)
60.00
14212.00
12301.00
86.55
301.00
199.00
66.11295681063123
3312.00
3405.00
102.807971014492753600
4771.00
3786.00
79.35443303290714
5828.00
4911.00
84.2656142759094
x  (56.3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202.00
0.00
0
18.00
0.00
0
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (59) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:ครอบครัว)
55.00
53685.00
10.00
0.02
16120.00
10.00
0.062034739454094295
4765.00
0.00
0
19300.00
0.00
0
13500.00
0.00
0
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และบริ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (60) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:หน่วย)
90.00
158.00
121.00
76.58
53.00
19.00
35.84905660377358
27.00
27.00
100.000000000000000000
41.00
41.00
100
37.00
34.00
91.8918918918919
/  (61) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:บาท)
20.00
1006706784.70
452446594.12
44.94
361483727.37
129767922.33
35.89868990068669
138749734.26
70313415.01
50.676432200036705100
348187870.00
171896351.00
49.36885107456501
158285453.07
80468905.78
50.83784025458106
/  (62) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน ≥ ร้อยละ 8 (หน่วยนับ:หน่วย)
8.00
76.00
63.00
82.89
0.00
0.00
21.00
19.00
90.47619047619048
55.00
44.00
80
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (63.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
93.00
93.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
90.00
90.00
100
/  (64.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
59.00
56.00
94.92
19.00
18.00
94.73684210526315
10.00
10.00
100.000000000000000000
16.00
15.00
93.75
14.00
13.00
92.85714285714286
/  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
129.00
113.00
87.60
6.00
6.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
4.00
20
90.00
90.00
100
/  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:แห่ง)
25.00
564.00
187.00
33.16
205.00
105.00
51.21951219512195
128.00
5.00
3.906250000000000000
201.00
77.00
38.308457711442784
30.00
0.00
0
/  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
6.00
6.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (66.1) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด ≤ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:คน)
25.00
7199.00
1509.00
20.96
2392.00
616.00
25.75250836120401
1246.00
229.00
18.378812199036918100
1535.00
246.00
16.026058631921824
2026.00
418.00
20.63178677196446
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Dig
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (67.1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE)) แลกเปลี่ยนข้อมูล 43 แฟ้ม => 70
70.00
19.00
1.00
5.26
1.00
1.00
100.000000000000000000
18.00
0.00
0
 (68.2) ร้อยละของประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ PHRs
0.00
x  (67.2) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))การจัดการระบบสุขภาพ =>60
60.00
19.00
1.00
5.26
1.00
1.00
100.000000000000000000
18.00
0.00
0
 (68.1) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)
0.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (71) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง ข้อมูลจากโปรแกรม ITEMS หรือ PA ภาครัฐ)
20.00
50706.00
4992.00
9.84
29389.00
1992.00
6.77804620776481
16146.00
2350.00
14.554688467731945900
5060.00
603.00
11.91699604743083
111.00
47.00
42.34234234234234
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ≤ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:แห่ง)
6.00
77.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0
13.00
0.00
0
20.00
0.00
0
18.00
0.00
0
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (73) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:เรื่อง)
25.00
413.00
310.00
75.06
52.00
0.00
0
317.00
266.00
83.91167192429022
44.00
44.00
100
 (76) ร้อยละ 28 รายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (79) จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
2.00
0
x  (74) ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ≥ ร้อยละ 1.5 (หน่วยนับ:บาท)
1.50
29986956.00
421150.00
1.40
0.00
0.00
26772346.00
381150.00
1.4236705292842098
3214610.00
40000.00
1.2443189064925448
 (77) จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (75) ร้อยละ 10 ของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (78) จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (80) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00