สรุปผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพที่7 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 3 เดือน(1ตค.2560-31ธค.2561)


1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  2.1 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางไม่เกินร้อยละ 16
16.00
6876.00
1252.00
18.21
3863.00
814.00
21.071705900
523.00
103.00
19.694072600
1370.00
164.00
11.970802900
1120.00
171.00
15.267857100
x  1.5 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
7.00
8079.00
616.00
7.62
3420.00
332.00
9.707602339181287
1689.00
152.00
8.999407933688573
1722.00
52.00
3.019744400
1248.00
80.00
6.41
x  1.9 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
65.00
5614.00
2414.00
43.00
2035.00
738.00
36.265356200
1008.00
416.00
41.269841200
1062.00
757.00
71.280602600
1509.00
503.00
33.333333300
/  1.7.2 ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี 2561
10.00
5222.00
509.00
9.75
3398.00
256.00
7.533843437316068
1683.00
111.00
6.59536541889483
141.00
142.00
100.70921985815602
/  1.2ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
60.00
5655.00
3878.00
68.58
2225.00
1403.00
63.056179700
1007.00
671.00
66.633565000
1129.00
983.00
87.068201900
1294.00
821.00
63.446676900
/  1.6 อัตรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
1.00
5602.00
0.00
0.00
2049.00
0.00
0
1683.00
0.00
0
22.00
0.00
0
1848.00
0.00
0
/  1.4 อัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
25.00
8257.00
128.00
15.50
2046.00
37.00
1.8084066471163247
1689.00
41.00
24.274718768502073
2046.00
37.00
18.084066471163247
2476.00
13.00
5.250403877221325
x  1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
60.00
5643.00
3108.00
55.08
2217.00
1088.00
49.075327000
1005.00
515.00
51.243781000
1127.00
880.00
78.083407200
1294.00
625.00
48.299845400
x  1.8มีการวิเคราะห์สถานะการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ Robson ten group Classification
10.00
18.00
18.00
100.00
5.00
5.00
100
3.00
3.00
100
5.00
5.00
100
5.00
5.00
100
/  1.7.1ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี2560
10.00
19759.00
1752.00
8.87
13015.00
1206.00
9.266231271609682
6612.00
405.00
6.125226860254084
132.00
141.00
106.81818181818181
x  (2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
20.00
7248.00
2.00
27.59
1049.00
0.00
0
1689.00
1.00
59.206631142687975
2046.00
1.00
48.87585532746823
2464.00
0.00
0
/  (1) ร้อยละของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการคลอดมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง)
70.00
64.00
59.00
92.19
20.00
17.00
85
13.00
11.00
84.61538461538461
17.00
17.00
100
14.00
14.00
100
/  3.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
50.00
12955.00
8899.00
68.69
5829.00
4245.00
72.825527500
1797.00
918.00
51.085141900
2236.00
1872.00
83.720930200
3093.00
1864.00
60.265114700
x  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 54 (หน่วยนับ:คน) และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
54.00
196796.00
105197.00
53.45
79003.00
43846.00
55.499158200
32251.00
17342.00
53.771976000
47192.00
24771.00
52.489828700
38350.00
19238.00
50.164276400
/  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน)
85.00
33803.00
32567.00
96.34
12087.00
11473.00
94.920162100
6419.00
6256.00
97.460663600
8960.00
8837.00
98.627232100
6337.00
6001.00
94.697806500
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน)
66.00
356523.00
250484.00
70.26
138184.00
99608.00
72.083598600
57641.00
40862.00
70.890511900
80332.00
56397.00
70.204899600
80366.00
53617.00
66.716024100
/  (9.1) การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
40.00
140043.00
1065.00
7.60
48648.00
392.00
8.057885000
27090.00
202.00
7.456626000
35102.00
216.00
6.153495000
29203.00
255.00
8.731979000
/  (8) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
54.00
14324.00
12008.00
83.83
5418.00
4700.00
86.747877400
2168.00
1754.00
80.904059000
4200.00
3639.00
86.642857100
2538.00
1915.00
75.453112600
/  (9.2)การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี
40.00
129509.00
38.00
0.29
45730.00
15.00
0.328012000
23837.00
10.00
0.419515000
32773.00
3.00
0.091538000
27169.00
10.00
0.368066000
/  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ≤ 40 ต่อประชากรหญิง15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน)
40.00
139813.00
1073.00
7.67
48648.00
392.00
8.057885000
26920.00
206.00
7.652303000
35042.00
220.00
6.278180000
29203.00
255.00
8.731979000
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (10) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
55.00
476166.00
271638.00
57.05
130704.00
71892.00
55.003672400
71282.00
37710.00
52.902556000
135199.00
81060.00
59.956064700
138981.00
80976.00
58.264079200
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (11) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล)
60.00
379.00
300.00
79.16
117.00
77.00
65.8119658119658
60.00
49.00
81.66666666666667
84.00
79.00
94.04761904761905
118.00
95.00
80.50847457627118
/  (12.2) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00
732801.00
287902.00
39.29
262752.00
81868.00
31.157897900
139007.00
39006.00
28.060457300
191585.00
121285.00
63.306104300
139457.00
45743.00
32.800791600
/  (12.5) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพศ./รพท. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
1.00
6.00
6.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
/  (12) ร้อยละของ Healthy Ageing ดำเนินการตามข้อ 1–5 ตามเกณฑ์
0.00
309623.00
297267.00
96.01
98758.00
94290.00
95.475809500
37497.00
35503.00
94.682241200
125983.00
121435.00
96.389989100
47385.00
46039.00
97.159438600
/  (12.3) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00
732801.00
289964.00
39.57
262752.00
86664.00
32.983193200
139007.00
39506.00
28.420151500
191585.00
117446.00
61.302294000
139457.00
46348.00
33.234617100
x  (12.6) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพช. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
1.00
71.00
48.00
0.68
23.00
2.00
8.695652173913043
13.00
13.00
100
19.00
17.00
89.47368421052632
16.00
16.00
100
x  (12.1)ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ(ดำเนินการครบทุกประเด็น10 เรื่องและยอดคัดกรองสะสม) ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน)
60.00
732801.00
123018.00
16.79
262752.00
24241.00
9.225809800
139007.00
10551.00
7.590265200
191585.00
62615.00
32.682621200
139457.00
25611.00
18.364800600
/  (12.4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปี60
0.00
274756.79
240790.05
87.64
0.00
0.00
1247.79
1243.05
99.6201283869882
192192.00
149653.00
77.86640442890443
81317.00
89894.00
110.5476099708548
1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (13.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม ร่างระเบียบสำนักงานนายก ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..........และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น (หน่วยนับ:อำเภอ)
50.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
x  (13.4) มีรายงานสรุปความก้าวหน้า หรือ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ)
50.00
46.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0
20.00
0.00
0
/  (13.2) มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ)
50.00
64.00
64.00
100.00
26.00
26.00
100
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
x  (13.3) มีผลการประเมินตนเอง (Self assessment) หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE (หน่วยนับ:อำเภอ)
50.00
46.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0
20.00
0.00
0
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวพฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:จังหวัด)
85.00
21.00
21.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
18.00
18.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.โครงการควบคุมโรคติดต่อ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (15) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ≥ ร้อยละ 87 (หน่วยนับ:คน)
87.00
5150.00
1232.00
23.92
900.00
0.00
0
2190.00
1232.00
56.25570776255707
900.00
0.00
0
1160.00
0.00
0
/  (16) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ≥ ร้อยละ 80 ของตำบลเป้าหมาย (หน่วยนับ:ตำบล)
80.00
100.00
95.00
95.00
40.00
40.00
100
15.00
10.00
66.66666666666666
40.00
40.00
100
5.00
5.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน
16.00
5058515.00
289.00
5.71
1801753.00
93.00
5.161639803014065
963484.00
68.00
7.057719692283421
1308046.00
65.00
4.9692442008920175
985232.00
63.00
6.394432986342303
/  (17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน
4.50
811383.00
11.00
1.36
312345.00
6.00
1.9209527925851224
127289.00
4.00
3.142455357493578
226244.00
1.00
0.4420006718410212
145505.00
0.00
0
/  (19.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.4 (หน่วยนับ:คน)
2.40
129656.00
1008.00
0.78
67430.00
481.00
0.713332300
13946.00
144.00
1.032554100
28593.00
243.00
0.849858300
19687.00
140.00
0.711129100
/  (19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน)
10.00
45185.00
5243.00
11.60
12569.00
569.00
4.527010800
12118.00
1401.00
11.561313700
13393.00
3273.00
24.438139300
7105.00
0.00
0
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (20) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ≥ ร้อยละ 75 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)
75.00
2550.00
1745.00
68.43
1224.00
1187.00
96.97712418300654
169.00
162.00
95.85798816568047
272.00
267.00
98.16176470588235
885.00
129.00
14.576271186440678
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 96 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)
96.00
1460.00
719.00
49.25
20.00
20.00
100
169.00
162.00
95.85798816568047
272.00
267.00
98.16176470588235
999.00
270.00
27.027027027027028
/  (22.1) ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
388.00
388.00
100.00
27.00
27.00
100
11.00
11.00
100
337.00
337.00
100
13.00
13.00
100
/  (22.2) ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ≥ ร้อยละ 65 (หน่วยนับ:แห่ง)
65.00
168.00
164.00
97.62
36.00
32.00
88.88888888888889
8.00
8.00
100
92.00
92.00
100
32.00
32.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (23.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:แห่ง)
90.00
53.00
53.00
100.00
20.00
20.00
100
13.00
13.00
100
20.00
20.00
100
0.00
0.00
/  (23.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00
13.00
12.00
92.31
0.00
0.00
13.00
12.00
92.3076923076923
0.00
0.00
0.00
0.00
/  (23.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
13.00
3.00
23.08
0.00
0.00
13.00
3.00
23.076923076923077
0.00
0.00
0.00
0.00
1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (24) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
100.00
122.00
122.00
100.00
1.00
1.00
100
100.00
100.00
100
20.00
20.00
100
1.00
1.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ≥ ร้อยละ 36 (หน่วยนับ:ทีม)
20.00
161.00
59.00
36.65
19.00
8.00
42.10526315789473
9.00
3.00
33.33333333333333
126.00
41.00
32.53968253968254
7.00
7.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (26.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน)
40.00
269213.00
18555.00
6.89
102723.00
5920.00
5.763071500
49155.00
2549.00
5.185637200
64148.00
4697.00
7.322130000
53187.00
5389.00
10.132175100
x  (26.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน)
50.00
389195.00
76541.00
19.67
158281.00
20206.00
12.765903600
65763.00
15122.00
22.994693000
96734.00
25544.00
26.406434100
68417.00
15669.00
22.902202600
x  (27) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 82.5 (หน่วยนับ:คน)
82.50
145777.00
78221.00
53.66
66774.00
35823.00
53.65
32415.00
12044.00
37.16
44437.00
28569.00
64.29
2151.00
1785.00
82.98
/  (28) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <ร้อยละ 7 (หน่วยนับ:ครั้ง)
7.00
3009.00
154.00
5.12
1171.00
58.00
4.953031500
534.00
19.00
3.558052400
862.00
41.00
4.756380500
442.00
36.00
8.144796300
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
77.00
38.00
49.35
26.00
6.00
23.076923076923077
13.00
9.00
69.23076923076923
20.00
9.00
45
18.00
14.00
77.77777777777779
x  (29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
51.00
2.00
3.92
0.00
0.00
13.00
0.00
0
20.00
0.00
0
18.00
2.00
11.11111111111111
/  (29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง)
70.00
15.00
13.00
86.67
0.00
0.00
13.00
12.00
92.3076923076923
1.00
1.00
100
1.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (30) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥ ร้อยละ 10
10.00
58.00
13.00
22.41
19.00
4.00
78.947368400
13.00
1.00
92.307692300
17.00
7.00
58.823529400
9.00
1.00
88.888888800
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (31) อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
3.40
8681.00
33.00
3.80
3420.00
20.00
5.847953216374268
1694.00
4.00
2.3612750885478158
2055.00
9.00
4.37956204379562
1512.00
0.00
0
/  (31.1) อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ลดลงร้อยละ10เทียบกับปีที่ผ่านมา
10.00
4404.00
21.00
4.77
1909.00
19.00
9.952854000
866.00
0.00
0
926.00
2.00
2.159827000
703.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (32.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 2
0.00
71.00
70.00
98.59
20.00
20.00
100
13.00
12.00
92.3076923076923
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (32.4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 5
0.00
71.00
38.00
53.52
20.00
11.00
55.00000000000001
13.00
0.00
0
20.00
11.00
55.00000000000001
18.00
16.00
88.88888888888889
/  (32.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 3)
0.00
71.00
70.00
98.59
20.00
20.00
100
13.00
12.00
92.3076923076923
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (32.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 4
0.00
71.00
70.00
98.59
20.00
20.00
100
13.00
12.00
92.3076923076923
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (33) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ในสถานบริการทุกระดับได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
20.00
3673301.00
1069311.00
29.11
1361766.00
512931.00
37.666603500
577461.00
164370.00
28.464259900
1007043.00
216988.00
21.547044100
727031.00
175022.00
24.073526400
/  (33.3) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
30.00
1652064.00
751414.00
45.48
639066.00
384684.00
60.194721600
251154.00
104244.00
41.506008200
461575.00
151962.00
32.922493600
300269.00
110524.00
36.808328500
/  (33.1) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพศ. รพท. ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง)
10.00
558820.00
75315.00
13.48
257490.00
41716.00
16.201017500
86477.00
13406.00
15.502387900
134082.00
11590.00
8.643964100
80771.00
8603.00
10.651100000
x  (33.2) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
20.00
1410798.00
231884.00
16.44
418487.00
76712.00
18.330796400
238200.00
46061.00
19.337111600
408120.00
53216.00
13.039302100
345991.00
55895.00
16.155044400
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (34) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
55.00
112913.00
31603.00
27.99
40104.00
8415.00
20.982944300
21647.00
5746.00
26.544093800
29311.00
10633.00
36.276483200
21851.00
6809.00
31.161045200
/  (35) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
6.30
4988466.00
68.00
1.36
1801753.00
21.00
1.1655315684225307
893498.00
13.00
1.4549556910032255
1308046.00
18.00
1.3760983940931741
985169.00
16.00
1.6240868318024624
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (36) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
30.00
1424.00
403.00
28.30
0.00
0.00
550.00
249.00
45.27272727272727
652.00
136.00
20.858895705521473
222.00
18.00
8.108108108108109
/  (37) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
3.00
3.00
100.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (38) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
59.00
59.00
100.00
17.00
17.00
100
11.00
11.00
100
17.00
17.00
100
14.00
14.00
100
x  (39.3) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCI ภายใน 90 นาที(>=80%)
80.00
44.00
27.00
61.36
44.00
27.00
61.36363636363637
x  (39.6) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 90 นาที หรือยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน30นาทีเมื่อแรกรับ(>=80%)
80.00
44.00
27.00
61.36
44.00
27.00
61.36363636363637
/  (39.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาล(<=10%)
10.00
139.00
9.00
6.47
65.00
6.00
9.230769230769232
74.00
3.00
4.054054054054054
x  (39.4) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%)
80.00
96.00
45.00
46.88
27.00
20.00
74.07407407407408
23.00
22.00
95.65217391304348
46.00
3.00
6.521739130434782
x  (39.7) ร้อยละจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาWarfarine ได้ target INR ตามเป้าหมาย (>=50%)
50.00
5902.00
2910.00
49.31
4150.00
1989.00
47.9277108433735
1752.00
921.00
52.56849315068494
x  (39.2) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 30 นาที(>=50%)
50.00
44.00
17.00
38.64
21.00
11.00
52.38095238095239
23.00
6.00
26.08695652173913
/  (39.5) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%)
80.00
92.00
89.00
96.74
92.00
89.00
96.73913043478261
/  (39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(i20-i25) ≤ 27 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
27.00
1817731.00
377.00
20.74
1801753.00
52.00
2.886078169427219
4049.00
91.00
2247.468500000
7949.00
153.00
1924.7704113724997
3980.00
81.00
2035.175879396985
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (40) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉลี่ย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
44.00
44.00
100.00
0.00
0.00
44.00
44.00
100
x  (40.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
104.00
81.00
77.88
84.00
61.00
72.61904761904762
14.00
14.00
100
6.00
6.00
100
x  (40.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
314.00
225.00
71.66
143.00
71.00
49.65034965034965
44.00
44.00
100
127.00
110.00
86.61417322834646
/  (41) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤ 24.6 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
24.60
1801753.00
125.00
6.94
1801753.00
125.00
6.9376879072769695
/  (40.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
244.00
209.00
85.66
82.00
64.00
78.04878048780488
45.00
38.00
84.44444444444444
117.00
107.00
91.45299145299145
/  (42) อัตราตายจากมะเร็งปอด ≤ 19.8 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
19.80
1801753.00
54.00
3.00
1801753.00
54.00
2.9970811759436504
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (43) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน)
66.00
36299.00
23208.00
63.94
11533.00
6735.00
58.397641500
4967.00
3069.00
61.787799400
10544.00
7765.00
73.643778400
9255.00
5639.00
60.929227400
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (44) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน)
85.00
1214.00
1010.00
83.20
283.00
226.00
79.85865724381625
172.00
168.00
97.67441860465115
530.00
391.00
73.77358490566037
229.00
225.00
98.2532751091703
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (45) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ≥ ร้อยละ 0.7 (หน่วยนับ:คน)
0.18
13.00
5.00
38.46
2.00
2.00
100
8.00
1.00
12.5
2.00
2.00
100
1.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (46) ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน)
90.00
3570.00
1239.00
34.71
532.00
506.00
95.11278195488721
135.00
132.00
97.77777777777777
532.00
506.00
95.11278195488721
2371.00
95.00
4.006748207507381
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (47) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:แห่ง)
10.00
72.00
24.00
33.33
25.00
2.00
8
12.00
4.00
33.33333333333333
18.00
16.00
88.88888888888889
17.00
2.00
11.76470588235294
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 15 (หน่วยนับ:ราย)
15.00
149.00
21.00
14.09
0.00
0.00
3.00
3.00
100
0.00
0.00
146.00
18.00
12.32876712328767
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (49) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง)
10.00
328.00
232.00
70.73
0.00
0.00
104.00
103.00
99.03846153846155
0.00
0.00
224.00
129.00
57.58928571428571
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (หน่วยนับ:ราย)
12.00
48115.00
663.00
1.38
29625.00
242.00
0.8168776371308016
9090.00
162.00
1.782178217821782
9386.00
245.00
2.6102706158107822
14.00
14.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:ราย)
85.00
976.00
460.00
47.13
243.00
230.00
94.65020576131687
242.00
0.00
0
243.00
230.00
94.65020576131687
248.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (53) จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
0.00
1.00
1.00
100.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 1.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (54) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
100.00
20.00
3.00
15.00
0.00
0.00
14.00
0.00
0
1.00
0.00
0
5.00
3.00
60
x  (55) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:คน)
85.00
5770.00
366.00
6.34
423.00
8.00
1.8912529550827424
1660.00
278.00
16.74698795180723
3437.00
0.00
0
250.00
80.00
32
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (56.1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 3ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
314.00
308.00
98.09
53.00
53.00
100
202.00
202.00
100
41.00
35.00
85.36585365853658
18.00
18.00
100
/  (57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:คน)
85.00
23669.00
23472.00
99.17
9637.00
9599.00
99.60568641693473
5156.00
5103.00
98.97207137315749
4454.00
4434.00
99.55096542433768
4422.00
4336.00
98.05517865219358
x  (56.2) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 4 ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
220.00
3.00
1.36
0.00
0.00
202.00
0.00
0
18.00
3.00
16.666666666666664
/  (58) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ < 60 (เพียงพอหมายถึงบุคลากร => ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรอบอัตรากำลัง) (หน่วยนับ:คน)
60.00
14212.00
12301.00
86.55
301.00
199.00
66.11295681063123
3312.00
3405.00
102.80797101449275
4771.00
3786.00
79.35443303290714
5828.00
4911.00
84.2656142759094
x  (56.3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202.00
0.00
0
18.00
0.00
0
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (59) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:ครอบครัว)
55.00
53685.00
10.00
0.02
16120.00
10.00
0.062034739454094295
4765.00
0.00
0
19300.00
0.00
0
13500.00
0.00
0
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และบริ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (60) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:หน่วย)
90.00
158.00
121.00
76.58
53.00
19.00
35.84905660377358
27.00
27.00
100
41.00
41.00
100
37.00
34.00
91.8918918918919
/  (61) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:บาท)
20.00
1006706784.70
452446594.12
44.94
361483727.37
129767922.33
35.89868990068669
138749734.26
70313415.01
50.676432200036714
348187870.00
171896351.00
49.36885107456501
158285453.07
80468905.78
50.83784025458106
/  (62) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน ≥ ร้อยละ 8 (หน่วยนับ:หน่วย)
8.00
76.00
63.00
82.89
0.00
0.00
21.00
19.00
90.47619047619048
55.00
44.00
80
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (63.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
93.00
93.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
90.00
90.00
100
/  (64.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
56.00
53.00
94.64
16.00
15.00
93.75
10.00
10.00
100
16.00
15.00
93.75
14.00
13.00
92.85714285714286
/  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
129.00
113.00
87.60
6.00
6.00
100
13.00
13.00
100
20.00
4.00
20
90.00
90.00
100
x  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:แห่ง)
25.00
564.00
125.00
22.16
205.00
43.00
20.975609756097562
128.00
5.00
3.90625
201.00
77.00
38.308457711442784
30.00
0.00
0
/  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
4.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (66.1) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด ≤ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:คน)
25.00
12312.00
2872.00
23.33
2392.00
616.00
25.75250836120401
1246.00
229.00
18.37881219903692
1535.00
246.00
16.026058631921824
7139.00
1781.00
24.947471634682728
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Dig
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (67.1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE)) แลกเปลี่ยนข้อมูล 43 แฟ้ม => 70
70.00
19.00
1.00
5.26
1.00
1.00
100
18.00
0.00
0
 (68.2) ร้อยละของประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ PHRs
0.00
x  (67.2) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))การจัดการระบบสุขภาพ =>60
60.00
19.00
1.00
5.26
1.00
1.00
100
18.00
0.00
0
 (68.1) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)
0.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (71) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง ข้อมูลจากโปรแกรม ITEMS หรือ PA ภาครัฐ)
20.00
21317.00
3000.00
14.07
0.00
0.00
16146.00
2350.00
14.554688467731946
5060.00
603.00
11.91699604743083
111.00
47.00
42.34234234234234
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ≤ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:แห่ง)
6.00
77.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0
13.00
0.00
0
20.00
0.00
0
18.00
0.00
0
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (73) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:เรื่อง)
25.00
196.00
44.00
22.45
52.00
0.00
0
100.00
0.00
0
44.00
44.00
100
 (76) ร้อยละ 28 รายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (79) จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
2.00
0
x  (74) ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ≥ ร้อยละ 1.5 (หน่วยนับ:บาท)
1.50
29986956.00
421150.00
1.40
0.00
0.00
26772346.00
381150.00
1.4236705292842098
3214610.00
40000.00
1.2443189064925448
 (77) จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (75) ร้อยละ 10 ของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (78) จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (80) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00