สรุปผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพที่7 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน(1เมย.2561-31มิย.2561)


1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  2.1 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางไม่เกินร้อยละ 16
16.00
10139.00
1483.00
14.63
5336.00
828.00
15.517241300
1125.00
185.00
16.444444400
1885.00
194.00
10.291777100
1878.00
281.00
14.962726300
/  1.5 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
7.00
16244.00
963.00
5.93
5929.00
410.00
6.915162700
2216.00
147.00
6.633574000
4549.00
185.00
4.066827800
3706.00
227.00
6.13
/  1.9 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
65.00
12672.00
8698.00
68.64
4535.00
3068.00
67.651598600
1944.00
1185.00
60.956790100
2477.00
2076.00
83.811061700
3724.00
2372.00
63.694951600
x  1.7.2 ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี 2561
0.00
6177.00
356.00
5.76
1683.00
111.00
6.595365418894830600
4494.00
245.00
5.451713395638629
/  1.4 อัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
25.00
6201.00
134.00
21.61
0.00
0.00
4161.00
74.00
17.784186493631338000
4512.00
93.00
20.611702127659573
/  1.6 อัตรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
0.00
282.00
0.00
0.00
138.00
0.00
0
29.00
0.00
0
47.00
0.00
0
69.00
0.00
0
/  1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
60.00
12640.00
8797.00
69.60
5012.00
3299.00
65.822027100
1914.00
1206.00
63.009404300
2661.00
2099.00
78.880120200
3084.00
2226.00
72.18
x  1.8มีการวิเคราะห์สถานะการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ Robson ten group Classification
0.00
8.00
8.00
100.00
3.00
3.00
100.000000000000000000
5.00
5.00
100
x  1.7.1ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี2560
0.00
7229.00
440.00
6.09
6612.00
405.00
6.125226860254083400
617.00
35.00
5.6726094003241485
/  1.2ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
60.00
12439.00
9868.00
79.33
5038.00
3834.00
76.101627600
1670.00
1271.00
76.107784400
2673.00
2316.00
86.644219900
3095.00
2486.00
80.32
/  (2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
20.00
6201.00
1.00
16.13
0.00
0.00
4161.00
1.00
24.032684450853100000
4512.00
0.00
0
/  (1) ร้อยละของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการคลอดมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง)
70.00
27.00
25.00
92.59
0.00
0.00
11.00
11.00
100.000000000000000000
14.00
14.00
100
/  (1.1.1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่มีการคลอดมาตรฐาน
80.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100
/  (1.1.2)ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่มีการคลอดมาตรฐาน
40.00
13.00
13.00
100.00
13.00
13.00
100
/  3.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
50.00
23960.00
15288.00
63.81
9940.00
5600.00
56.338028100
2954.00
1472.00
49.830737900
5522.00
4504.00
81.564650400
5578.00
3736.00
66.9774112585156
x  3.4 ร้อยละเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 1 เดือน
100.00
96430.00
37412.00
38.80
41094.00
13796.00
33.571810900
21115.00
6574.00
31.134264700
29041.00
12600.00
43.38693571158018
5180.00
4442.00
85.75
/  1.11 ร้อยละ 30 ของการตายมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูงลดลงจากปี 2560
0.00
603.00
0.00
0.00
603.00
0.00
0
x  3.2 ร้อยละเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
90.00
114577.00
90056.00
78.60
41094.00
33913.00
82.525429500
21115.00
11162.00
52.862893600
29041.00
24840.00
85.53424468854378
23327.00
20141.00
86.34200711621726
/  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 54 (หน่วยนับ:คน) และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
54.00
267097.00
147360.00
55.17
68665.00
39297.00
57.230029800
30131.00
16272.00
54.004181700
50954.00
28581.00
56.091769000
117470.00
63282.00
53.87
x  1.12 ร้อยละ 70 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
70.00
14.00
14.00
100.00
13.00
11.00
84.615384615384615300
14.00
14.00
100
/  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน)
85.00
77190.00
74933.00
97.08
26332.00
25843.00
98.142943900
11767.00
11050.00
93.906688100
18670.00
18435.00
98.741296100
20422.00
19612.00
96.03
/  3.3 ร้อยละเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
20.00
137758.00
55931.00
40.60
53094.00
25727.00
48.455569300
27095.00
7216.00
26.632219900
37428.00
17808.00
47.579352356524524
20141.00
5180.00
25.72
 1.10 ร้อยละ30 ของการตายมารดาจากการตกเลือดลดลงจากปี 2560
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 1.13 จำนวนสูติแพทย์ในโรงพยาบาลแต่ละระดับ
0.00
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (5) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน)
60.00
610.00
600.00
98.36
578.00
578.00
100
32.00
22.00
68.750000000000000000
/  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ≤ 40 ต่อประชากรหญิง15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน)
40.00
139348.00
2045.00
14.68
48968.00
777.00
15.867505000
27092.00
320.00
11.811604000
34189.00
411.00
12.021410000
29061.00
537.00
18.478373000
/  (6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน)
68.00
437999.00
314923.00
71.90
165425.00
120545.00
72.869880600
64113.00
45701.00
71.281955200
112583.00
83348.00
74.032491500
82964.00
55413.00
66.79
/  (9.1) การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
40.00
139348.00
2308.00
16.56
48968.00
949.00
15.867505000
27092.00
320.00
11.811604000
34189.00
508.00
12.021410000
29061.00
537.00
18.478373000
/  (8) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
54.00
24427.00
21023.00
86.06
9385.00
8146.00
86.798082000
4115.00
3593.00
87.314702300
7050.00
6277.00
89.035460900
3948.00
3078.00
77.96
/  (9.2)การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี
40.00
129161.00
67.00
0.52
45717.00
25.00
0.546842000
23835.00
11.00
0.461506000
32462.00
6.00
0.184831000
27129.00
25.00
0.921523000
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (10) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
55.00
575103.00
328145.00
57.06
196913.00
108204.00
54.950155600
96406.00
52077.00
54.018422000
141361.00
85923.00
60.782676900
140425.00
81942.00
58.35
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (11) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล)
55.00
332.00
239.00
71.99
199.00
144.00
72.36180904522614
133.00
95.00
71.428571428571428500
/  (12.2) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00
685053.00
255115.00
37.24
259047.00
175270.00
67.659536600
137464.00
79093.00
57.537246100
188996.00
0.00
0
99394.00
752.00
0.76
/  (12.5) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพศ./รพท. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
1.00
5.00
5.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
/  (12) ร้อยละของ Healthy Ageing ดำเนินการตามข้อ 1–5 ตามเกณฑ์
0.00
359655.00
348687.00
96.95
181853.00
174971.00
96.21562470786844
68675.00
65636.00
95.574808882417182300
0.00
0.00
109127.00
108080.00
99.0405674122811
/  (12.3) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00
685274.00
265386.00
38.73
259047.00
182094.00
70.293807600
137464.00
80923.00
58.868503700
188996.00
0.00
0
99615.00
2369.00
2.38
/  (12.6) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพช. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
1.00
31.00
31.00
100.00
1.00
1.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
17.00
17.00
100
x  (12.1)ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ(ดำเนินการครบทุกประเด็น10 เรื่องและยอดคัดกรองสะสม) ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน)
60.00
723666.00
183425.00
25.35
259047.00
82123.00
31.701969100
137464.00
42501.00
30.917913000
188996.00
0.00
0
138007.00
58801.00
42.61
/  (12.4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปี60
0.00
3655.47
3731.86
102.09
2407.68
89.24
3.7064726209463057
1245.05
1235.67
99.246616601742901800
 (12.7) คลินิกผู้สูงอายุ (แห่ง)
0.00
0.00
0.00
0
5.00
5.00
5.00
0.00
42320.00
42320
1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (13.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม ร่างระเบียบสำนักงานนายก ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..........และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น (หน่วยนับ:อำเภอ)
100.00
77.00
51.00
66.23
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
 (13.4) มีรายงานสรุปความก้าวหน้า หรือ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ)
0.00
/  (13.2) มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ)
100.00
18.00
18.00
100.00
18.00
18.00
100
x  (13.3) มีผลการประเมินตนเอง (Self assessment) หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE (หน่วยนับ:อำเภอ)
100.00
18.00
12.00
66.67
18.00
12.00
66.66666666666666
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวพฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ≥ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:จังหวัด) (ผ่านขั้นตอน 4)
100.00
20.00
20.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
18.00
18.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.โครงการควบคุมโรคติดต่อ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (15) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ≥ ร้อยละ 87 (หน่วยนับ:คน)
87.00
11880.00
11045.00
92.97
9690.00
9723.00
100.34055727554178
2190.00
1322.00
60.365296803652968000
/  (16) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (หน่วยนับ:ตำบล)
55.00
20.00
17.00
85.00
0.00
0.00
15.00
12.00
80.000000000000000000
5.00
5.00
100
 (16.1)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวน์
50.00
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน
16.00
963484.00
117.00
12.14
0.00
0.00
963484.00
117.00
12.143429470546400000
 (17.3) จำนวนทีมผู้ก่อการดีได้ตามเป้าหมาย
 (17.1) ร้อยละ 100 เด็กจมน้ำได้รับการสอบสวน
100.00
/  (17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน
4.50
127289.00
4.00
3.14
0.00
0.00
135697.00
10.00
7.369359676337700000
 (17.2) ร้อยละ 25 เด็กต่ำกว่า 2 ปี มีการใช้คอกกั้นเด็ก
25.00
/  (19.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.4 (หน่วยนับ:คน)
2.40
131175.00
1907.00
1.45
66779.00
877.00
1.313287100
13898.00
209.00
1.503813400
30888.00
511.00
1.654364100
19579.00
329.00
1.68
/  (19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน)
10.00
53878.00
14678.00
27.24
17036.00
6723.00
39.463489000
15845.00
5130.00
32.376143800
13413.00
0.00
0
7575.00
2825.00
37.293729300
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (20) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ≥ ร้อยละ 75 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)
75.00
169.00
162.00
95.86
0.00
0.00
169.00
162.00
95.857988165680473300
0.00
0.00
 (20.1) จำนวนผักและผลไม้สดที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (20.2) จํานวนของนมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 96 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)
96.00
738.00
710.00
96.21
0.00
0.00
169.00
162.00
95.857988165680473300
569.00
548.00
96.30931458699473
/  (22.1) ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
32.00
32.00
100.00
0.00
0.00
11.00
11.00
100.000000000000000000
21.00
21.00
100
/  (22.2) ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
78.00
78.00
100.00
0.00
0.00
8.00
8.00
100.000000000000000000
70.00
70.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (23.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
61.00
61.00
100.00
30.00
30.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
18.00
18.00
100
/  (23.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:แห่ง)
50.00
61.00
47.00
77.05
30.00
22.00
73.33333333333333
13.00
12.00
92.307692307692307600
18.00
13.00
72.22222222222221
/  (23.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
61.00
24.00
39.34
30.00
16.00
53.333333333333336
13.00
5.00
38.461538461538461500
18.00
3.00
16.666666666666664
1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (24) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
100.00
102.00
102.00
100.00
1.00
1.00
100
100.00
100.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ≥ ร้อยละ 36 (หน่วยนับ:ทีม)
36.00
21.00
10.00
47.62
0.00
0.00
5.00
5.00
100.000000000000000000
16.00
5.00
31.25
 25.2 จำนวนผู้สูงอายุติดบ้านที่ได้รับการดูแล
 25.1 จำนวนผู้สูงอายุติดเตียงที่ได้รับการดูแล
0.00
0.00
0.00
0.00
 25.4 จำนวนผู้ป่วย Paliative Care ที่ได้รับการดูแล
 25.3 จำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล
0.00
0.00
0.00
0.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (26.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน)
40.00
276941.00
42057.00
15.19
105837.00
15971.00
15.090185800
49869.00
4055.00
8.131304000
65928.00
11944.00
18.116733400
55237.00
10077.00
18.24
x  (26.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน)
50.00
404088.00
160626.00
39.75
163262.00
56569.00
34.649214100
67407.00
22207.00
32.944649600
100635.00
43067.00
42.795250100
72713.00
38751.00
53.29
/  (27) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 82.5 (หน่วยนับ:คน)
82.50
187013.00
160770.00
85.97
68858.00
59338.00
86.17
33600.00
28249.00
84.07
45266.00
37073.00
81.90
39289.00
36110.00
91.91
/  (28) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <ร้อยละ 7 (หน่วยนับ:ครั้ง)
7.00
7763.00
349.00
4.50
3155.00
141.00
4.469096600
932.00
36.00
3.862660900
2411.00
85.00
3.525508000
1290.00
87.00
6.74
x  (28.1) อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
129.99
3255550.00
10495.00
322.37
1162153.00
3592.00
309.081500000
619747.00
1648.00
265.914900000
769587.00
2876.00
373.706900000
703393.00
2434.00
346.036900000
 (28.6) จำนวนเตียง Stroke Unit ระดับ A
0.00
 (28.9) Stroke Unit ในโรงพยาบาล ระดับ M
0.00
/  (28.3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก <= ร้อยละ 25 รหัส I60-I62
25.00
1497.00
239.00
15.97
563.00
105.00
18.650088800
190.00
22.00
11.578947300
468.00
58.00
12.393162393162394
276.00
54.00
19.565217300
 (28.2) อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน
60.01
 (28.7) Stroke Unit ในโรงพยาบาล ระดับ S
0.00
 (28.10) จำนวนเตียง Stroke Unit ระดับ M
0.00
0.00
0.00
0
/  (28.4) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก <= ร้อยละ 5 รหัส I63
5.00
3557.00
77.00
2.16
1436.00
17.00
1.183844000
518.00
12.00
2.316602300
1021.00
20.00
1.9588638589618022
582.00
28.00
4.810996500
 (28.5) Stroke Unit ในโรงพยาบาล ระดับ A
0.00
 (28.8) จำนวนเตียง Stroke Unit ระดับ S
0.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
31.00
30.00
96.77
0.00
0.00
13.00
12.00
92.307692307692307600
18.00
18.00
100
x  (29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15(หน่วยนับ:แห่ง)
15.00
31.00
2.00
6.45
0.00
0.00
13.00
0.00
0
18.00
2.00
11.11111111111111
/  (29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ≥ ร้อยละ 40(หน่วยนับ:แห่ง)
40.00
14.00
14.00
100.00
0.00
0.00
13.00
13.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (30) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥ ร้อยละ 10
10.00
87.00
55.00
63.22
19.00
8.00
57.894736800
14.00
1.00
92.857142800
18.00
21.00
116.66666666666667
36.00
25.00
30.56
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (31.6) ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F3 ขึ้นไปที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
80.00
 (31.7) จำนวน Cooling System
0.00
 (31.8) จำนวน Transport Incubator
0.00
/  (31.1) อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ลดลงร้อยละ10เทียบกับปีที่ผ่านมา
10.00
8629.00
33.00
0.38
3512.00
30.00
0.854214100
1439.00
0.00
0
2010.00
2.00
0.09950248756218906
1668.00
1.00
0.059952000
/  (31) อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
3.40
9661.00
12.00
1.24
0.00
0.00
3300.00
9.00
2.727272727272727000
6361.00
3.00
0.47162395849709166
 (31.5) การเพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (32.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 2
100.00
57.00
57.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
18.00
18.00
100
/  (32.4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 5
0.00
39.00
22.00
56.41
26.00
22.00
84.61538461538461
13.00
0.00
0
/  (32.7) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ (A, S, M1) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
0.00
26.00
26.00
100.00
26.00
26.00
100
/  (32.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 3)
100.00
57.00
57.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
18.00
18.00
100
/  (32.5) ร้อยละของผู้ป่วย Palliative care รายใหม่ในปีที่รายงานได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ Advance Care planning (ACP)
0.00
26.00
26.00
100.00
26.00
26.00
100
/  (32.8) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ (M2, F1-3) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
0.00
26.00
26.00
100.00
26.00
26.00
100
/  (32.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 4
100.00
57.00
57.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
18.00
18.00
100
/  (32.6) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ (A, S, M, F) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
0.00
26.00
26.00
100.00
26.00
26.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (33) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ในสถานบริการทุกระดับได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
20.00
5940004.00
1838241.00
30.95
2805628.00
1033719.00
36.844478300
1093487.00
315230.00
28.827960400
2040889.00
489292.00
23.97
/  (33.3) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
0.00
2686275.00
1260358.00
46.92
1309264.00
737294.00
56.313623500
495654.00
205604.00
41.481355900
881357.00
317460.00
36.02
/  (33.1) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพศ. รพท. ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง)
0.00
900586.00
139419.00
15.48
543608.00
92129.00
16.947690200
145159.00
22898.00
15.774426600
211819.00
24392.00
11.52
x  (33.2) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
20.00
2255367.00
415752.00
18.43
858307.00
182958.00
21.316149100
449347.00
85354.00
18.995119500
947713.00
147440.00
15.56
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (34) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
55.00
117395.00
54690.00
46.59
40309.00
22589.00
56.03959413530477
26012.00
18196.00
69.952329693987390400
29399.00
3075.00
10.45953944011701
21675.00
10830.00
49.96539792387543
/  (35) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
6.30
3750469.00
99.00
2.64
1801753.00
41.00
2.275561633586846
963484.00
19.00
1.972009914020300000
985232.00
39.00
3.958458515354759
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (36.1) อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
90.00
 (36.3) อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
90.00
 (36.4)อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม.
30.00
 (36.2)อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย)
90.00
 (36.5)จำนวน ICU ( มีกี่เตียง )
0.00
 (37.2) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) > ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:ราย)
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (37.1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ (Refracture) < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ราย)
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
/  (37) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
2.00
2.00
100.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
/  (36) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
30.00
1086.00
72.00
6.63
558.00
6.00
1.0752688172043012
396.00
51.00
12.878787878787878700
132.00
15.00
11.363636363636363
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (39.2) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 30 นาที(>=50%)
50.00
54.00
10.00
18.52
54.00
10.00
18.518518518518518500
 (39.3) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCI ภายใน 90 นาที(>=80%)
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (39.6) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 90 นาที หรือยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน30นาทีเมื่อแรกรับ(>=80%)
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (39.8) ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI)
80.00
/  (39.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาล(<=10%)
10.00
135.00
4.00
2.96
135.00
4.00
2.962962962962962900
/  (39.4) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%)
80.00
54.00
48.00
88.89
54.00
48.00
88.888888888888888800
x  (39.7) ร้อยละจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาWarfarine ได้ target INR ตามเป้าหมาย (>=50%)
50.00
3900.00
1938.00
49.69
3900.00
1938.00
49.692307692307692300
 (39.5) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%)
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
/  (39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(i20-i25) ≤ 27 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
27.00
4040565.00
183.00
4.53
1775879.00
0.00
0
961227.00
83.00
8.634796983438800000
1303459.00
0.00
0
/  (38) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
11.00
11.00
100.00
0.00
0.00
11.00
11.00
100.000000000000000000
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (40.5) จำนวนเตียงการให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก
 40.8 จำนวนการคัดกรองมะเร็ง (จำนวน คน)
0.00
 (40.6) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่มีการส่งต่อ (ในเขต)
0.00
 (40.4) จำนวนเครื่องฉายแสง
 (40.7) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่มีการส่งต่อ (นอกเขต)
0.00
/  (40.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
78.00
75.00
96.15
0.00
0.00
78.00
75.00
96.153846153846153800
/  (41) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤ 26 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
26.00
960316.00
222.00
23.12
0.00
0.00
960316.00
222.00
23.117390525618600000
/  (40.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
87.00
77.00
88.51
0.00
0.00
87.00
77.00
88.505747126436781600
/  (42) อัตราตายจากมะเร็งปอด ≤ 20.3 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
20.30
960316.00
94.00
9.79
0.00
0.00
960316.00
94.00
9.788444636973600000
/  (40.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
25.00
25.00
100.00
0.00
0.00
25.00
25.00
100.000000000000000000
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (43.3) CKD clinic ใน รพ.ระดับ F3
50.00
 (43.2) หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมินคุณภาพจาก ตรต.
0.00
x  (43) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน)
66.00
17840.00
10319.00
57.84
6627.00
3678.00
55.500226300
6567.00
4104.00
62.494289600
4646.00
2537.00
54.61
x  (43.1)ร้อยละของผู้ป่วยDMและ/หรือ HT ได้รับการค้นหา และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
80.00
324717.00
96182.00
29.62
146231.00
65671.00
44.909082200
76687.00
30511.00
39.786404400
101799.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (44) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน)
85.00
377.00
373.00
98.94
0.00
0.00
377.00
373.00
98.938992042440318300
 (44.1) ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา
75.00
 (44.2) จำนวนเครื่อง Fundus Camera
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (45.1) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
1.20
39.90
8.00
20.05
36.90
8.00
21.680216802168022
3.00
0.00
0
/  (45) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต (หน่วยนับ:คน)
0.53
540.37
8.00
1.48
7.37
7.00
94.9796472184532
530.00
1.00
0.188679245283018800
3.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (46.2) จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่าน HA ยาเสพติด
0.00
18.00
13.00
72.22
18.00
13.00
72.22222222222221
 (46.1) lagging indicator ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน)
50.00
/  (46) ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน)
90.00
277.00
273.00
98.56
0.00
0.00
277.00
273.00
98.555956678700361000
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (47.1)จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการดูแลระยะกลาง
0.00
0.00
27.00
27
/  (47) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:แห่ง)
10.00
50.00
12.00
24.00
21.00
5.00
23.809523809523807
12.00
4.00
33.333333333333333300
17.00
3.00
17.647058823529413
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 15 (หน่วยนับ:ราย)
15.00
361.00
74.00
20.50
91.00
14.00
15.384615384615385
106.00
18.00
16.981132075471698100
164.00
42.00
25.609756097560975
 (48.2) จำนวนวิสัญญีแพทย์
0.00
17.00
17.00
17
/  (48.5) จำนวนผู้ผ่านการอบรมแนวทางปฏิบัติในโครงการการรักษา ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
0.00
7.00
7.00
100.00
7.00
7.00
7
 (48.3) จำนวนวิสัญญีพยาบาล
0.00
66.00
66.00
66
 (48.1)จำนวนศัลยแพทย์
0.00
27.00
27.00
27
0.00
0.00
0
 (48.4) จำนวนเตียงผ่าตัด
0.00
37.00
37.00
37
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (49) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง)
10.00
584.00
512.00
87.67
0.00
0.00
212.00
207.00
97.641509433962264100
372.00
305.00
81.98924731182797
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (หน่วยนับ:ราย)
12.00
1001633.00
317.00
0.03
0.00
0.00
16401.00
317.00
1.932808975062496100
985232.00
0.00
0
 (50.3) ER คุณภาพ จํานวนโรงพยาบาลระดับ M1, S, A มี TEA unit ที่ได้มาตรฐาน
60.00
 (50.6) จำนวนแพทย์ EP ( Emergency Physician )
0.00
 (50.1) รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป มีการส่งข้อมูลแฟ้ม accident
60.00
 (50.4) ร้อยละ รพ.F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ
60.00
 (50.7) อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe Traumatic Head Injury
40.00
 (50.2) การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล Hospital Safety Index
60.00
 (50.5) อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)
1.00
 (50.8) จำนวพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)
0.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:ราย)
85.00
242.00
12.00
4.96
0.00
0.00
242.00
12.00
4.958677685950413200
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (53) จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
0.00
1.00
1.00
100.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.000000000000000000
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 1.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (54) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
100.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.00
14.00
100.000000000000000000
x  (55) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด(หน่วยนับ:คน)
85.00
2168.00
476.00
21.96
408.00
98.00
24.019607843137255
1660.00
633.00
38.132530120481927700
100.00
100.00
100
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (56.1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 3ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
221.00
221.00
100.00
0.00
0.00
202.00
202.00
100.000000000000000000
19.00
19.00
100
/  (57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:คน)
85.00
11319.00
11184.00
98.81
0.00
0.00
5018.00
4922.00
98.086887206058190500
6163.00
6081.00
98.66947914976473
/  (56.2) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 4 ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
46.00
42.00
91.30
0.00
0.00
27.00
23.00
85.185185185185185100
19.00
19.00
100
/  (58) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ < 60 (เพียงพอหมายถึงบุคลากร => ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรอบอัตรากำลัง) (หน่วยนับ:คน)
80.00
10482.00
8705.00
83.05
0.00
0.00
3312.00
3405.00
102.807971014492753600
7169.00
5299.00
73.91546938206164
1.00
1.00
100
x  (56.3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
221.00
15.00
6.79
0.00
0.00
202.00
0.00
0
19.00
15.00
78.94736842105263
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (59) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:ครอบครัว)
55.00
18265.00
8900.00
48.73
0.00
0.00
4765.00
0.00
0
13500.00
8900.00
65.92592592592592
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และบริ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (60) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (หน่วยนับ:หน่วย)
85.00
1647.00
1729.13
104.99
0.00
0.00
27.00
23.00
85.185185185185185100
1620.00
1706.13
105.31666666666668
/  (61) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:บาท)
20.00
573013203.59
305403938.13
53.30
0.00
0.00
288397429.42
155624793.14
53.961921038262768800
284615774.17
149779144.99
52.62503296601032
/  (62) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน ≥ ร้อยละ 8 (หน่วยนับ:หน่วย)
8.00
2.00
2.00
100.00
0.00
0.00
2.00
2.00
100
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (63.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
2.00
2.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
/  (64.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
78.21
42.00
40.00
95.24
19.00
18.00
94.73684210526315
10.00
10.00
100.000000000000000000
13.00
12.00
92.3076923076923
/  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
31.00
20.00
64.52
26.00
25.00
96.15384615384616
13.00
13.00
100.000000000000000000
18.00
7.00
38.88888888888889
/  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:แห่ง)
25.00
142.00
102.00
71.83
0.00
0.00
48.00
46.00
95.833333333333333300
94.00
58.00
61.702127659574465
/  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
5.00
5.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (66.1) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด ≤ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:คน)
25.00
2550.00
482.00
18.90
0.00
0.00
2550.00
482.00
18.901960784313725400
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Dig
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (67.1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE)) แลกเปลี่ยนข้อมูล 43 แฟ้ม
60.00
2819.00
1996.00
70.81
1.00
1.00
100.000000000000000000
2818.00
1995.00
70.79488999290277
 (68.2) ร้อยละของประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ PHRs
60.00
 (68.1) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)
1.00
 (67.2) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))การจัดการระบบสุขภาพ
60.00
1.00
1.00
50
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (71) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง ข้อมูลจากโปรแกรม ITEMS หรือ PA ภาครัฐ)
20.00
16146.00
2350.00
14.55
0.00
0.00
16146.00
2350.00
14.554688467731945900
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ≤ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:แห่ง)
6.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
0.00
0
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (76) ร้อยละ 28 รายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (79) จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด
0.00
0.00
0.00
17.00
17.00
0.000000000000000000
 (77) จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0.00
0.00
0.00
 (75) ร้อยละ 10 ของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (78) จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
0.000000000000000000
/  (73) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:เรื่อง)
25.00
506.00
487.00
96.25
53.00
38.00
71.69811320754717
262.00
262.00
100.000000000000000000
191.00
187.00
97.90575916230367
/  (74) ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา (หน่วยนับ:บาท)
1.00
28538743.00
1557800.00
5.46
0.00
0.00
28538743.00
1557800.00
5.458544547669811500
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (80) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00