สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 1ต.ค.2557

ปีงบประมาณ

การใช้บริการสาธารณสุข
Smiley face

2,278,230

จำนวนผู้ป่วยนอก
(คน)

Smiley face

7,491,531

จำนวนผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)

Smiley face

181,667

จำนวนผู้ป่วยใน
(คน)

Smiley face

759,774

จำนวนผู้ป่วยใน
(วัน)

Population Pyramids
วัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
Smiley face

4.17%

วัยทำงานอายุ 30-44 ปี
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน
Smiley face

97.99%

BCG

Smiley face

94.30%

HBV1

Smiley face

80.57%

MMR

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2
Smiley face

75.38%

JE

Smiley face

80.31%

MMR2

เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
Smiley face

97.24%

เด็กอายุ 0 – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
Smiley face

92.22%

HT

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
Smiley face

92.07%

DM

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
Smiley face

85.25%

DMHT CVD Risk