ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
lilil @Views : 191629


กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


กลุ่มงานบริหารทั่วไป


กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


กลุ่มงานประกันสุขภาพ


กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


งานสุขภาพภาคประชาชน

เราผ่านต้นปีงบประมาณ 2562 มาแล้ว 268 วัน 9 ชั่วโมง 50 นาที 15 วินาที