หมวดประยุกต์ใช้งานบูรณาการข้อมูล ทั้งบุคลากรและประชาชนทั่วไป