ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
lilil @Views : 226,222
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยงานสุขภาพภาคประชาชน


เราผ่านต้นปีงบประมาณ 2562 มาแล้ว 353 วัน 7 ชั่วโมง 57 นาที 25 วินาที