ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
lilil @Views : 241,975
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกลุ่มงานบริหารทั่วไปกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยงานสุขภาพภาคประชาชน


เราผ่านต้นปีงบประมาณ 2563 มาแล้ว 48 วัน 16 ชั่วโมง 48 นาที 52 วินาที