กลุ่มตัวชี้วัดรวมทั้งหมด96ตัวหลัก || PA28กพร || PA30สตป || 43สตป. || HDC || CHART || VISITOR ||

1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
1.1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
เขต
ไตรมาส24
60.00
100.00
 
1.2ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
ไตรมาส0
60.00
67.52
 
1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
ไตรมาส0
60.00
55.19
 
1.4 อัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ไตรมาส0
25.00
22.81
 
1.5 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ไตรมาส0
7.00
5.68
 
2. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ประเทศ
ไตรมาส4
15.00
14.17
 
3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
จังหวัด
ไตรมาส1234
80.00
96.65
 
3.2 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
จังหวัด
ไตรมาส1234
50.00
72.91
 
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
จังหวัด
ไตรมาส1234
51.00
52.18


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
5.เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
ประเทศ
ไตรมาส4
100.00
94.79
 
6.ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน(6-14ปี)
จังหวัด
ไตรมาส
66.00
68.79
 
7.ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป
ประเทศ
ไตรมาส4
70.00
75.68
 
8.ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดี ไม่มีผุ (cavity free)
จังหวัด
ไตรมาส4
52.00
79.21
 
9.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี(ต่อพัน)
จังหวัด
ไตรมาส4
42.00
18.05


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยทำงาน

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
10.ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
ประเทศ
ไตรมาส1234
54.00
54.11
 
11.ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
ประเทศ
ไตรมาส4
60.00
82.39


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
12.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
จังหวัด
ไตรมาส
50.00
93.02
 
13.1 ร้อยละของ Healthy Ageing(ติดสังคม)
จังหวัด
ไตรมาส24
50.00
0.96
 
13.2 SP26.ร้อยละผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา(≥ร้อยละ 75)
จังหวัด
ไตรมาส24
75.00
85.22
 
13.3 ร้อยละของ Healthy Ageing(ติดบ้าน)
จังหวัด
ไตรมาส24
50.00
3.71
 
13.4 ร้อยละของ Healthy Ageing(ติดเตียง)
จังหวัด
ไตรมาส24
50.00
0.50


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
14.ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
จังหวัด
ไตรมาส1234
80.00
100.00


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
15.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
จังหวัด
ไตรมาส4
85.00
69.21
 
16.ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
จังหวัด
ไตรมาส4
85.00
44.09
 
17.ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดำริ)
จังหวัด
ไตรมาส1234
80.00
100.00


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
18.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี(ต่ำกว่า5ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส4
5.00
4.06
 
19.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน<18.00 (ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส4
18.00
17.14
 
20.1อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
จังหวัด
ไตรมาส4
2.50
1.00
 
20.2อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จังหวัด
ไตรมาส4
5.00
656.80


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
21.ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
ไตรมาส0
80.00
93.17
 
21.1 ผักและผลไม้สด
จังหวัด
ไตรมาส1234
70.00
98.09
 
21.2 เนื้อสัตว์สด
จังหวัด
ไตรมาส1234
70.00
100.00
 
21.3 น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
จังหวัด
ไตรมาส1234
100.00
89.24
 
21.4 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
จังหวัด
ไตรมาส1234
70.00
73.50
 
21.5 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จังหวัด
ไตรมาส1234
75.00
0.00
 
21.6 ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
จังหวัด
ไตรมาส1234
100.00
100.00
 
21.7 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
จังหวัด
ไตรมาส1234
70.00
78.38
 
21.8 น้ำมันทอดอาหาร
จังหวัด
ไตรมาส1234
80.00
88.38
 
22.ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
ประเทศ
ไตรมาส4
70.00
28.21


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
23.ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
ประเทศ
ไตรมาส4
18.00
6.68
 
24.ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี)
ประเทศ
ไตรมาส4
6.81
 
25.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด
จังหวัด
ไตรมาส1234
92.00
81.99


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
26.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
เขต
ไตรมาส1234
95.00
94.20
 
27.ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
เขต
ไตรมาส1234
80.00
100.00


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่4การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
28.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
จังหวัด
ไตรมาส24
75.00
98.70


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่4การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
29.จำนวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
เขต
ไตรมาส234
100.00
100.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
30.ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
เขต
ไตรมาส1234
14.50
100.00
 
31.ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ
เขต
ไตรมาส234
95.00
100.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
32.1ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
เขต
ไตรมาส4
50.00
41.70
 
32.2ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้
เขต
ไตรมาส4
40.00
16.93
 
32.3 SP2.สถานบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์NCD Clinic plus >60 %
เขต
ไตรมาส4
60.01
76.35
 
33.1ร้อยละของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงได้รับการประมินเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
จังหวัด
ไตรมาส4
90.00
85.89
 
33.2ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
จังหวัด
ไตรมาส4
80.00
87.00
 
33.3ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
ไตรมาส0
80.00
 
34.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ประเทศ
ไตรมาส24
28.00
0.08
 
35.1 อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(ต่อแสน)
จังหวัด
ไตรมาส1234
130.00
307.76
 
35.2 SP4.อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน>60%
จังหวัด
ไตรมาส1234
130.00
82.14


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
36.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
เขต
ไตรมาส4
80.00
13.79


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
37.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี
เขต
ไตรมาส34
10.00
113.24


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
38.1 อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน(ต่อพัน)
ประเทศ
ไตรมาส24
4.00
0.24
 
38.2 SP5.จำนวนเตียงNICUในเขตสุขภาพ(เตียง NICUภาพรวมเขต)
ประเทศ
ไตรมาส24
1.00
74.42
 
38.3 SP6.จำนวนเขตสุขภาพที่มีระบบการส่งต่อ (Intrauterine transfersystem) ภายในเขตสุขภาพ
ประเทศ
ไตรมาส24
1.00
100.00
 
38.4 SP7.ร้อยละโรงพยาบาลระดับ F1 ขึ้นไปที่มีการดำเนินการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว>60%
ประเทศ
ไตรมาส24
60.01
93.75
 
38.5 SP13.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพ.M2= 25%
ประเทศ
ไตรมาส24
25.00
43.41
 
38.6 SP14.อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด=0
ประเทศ
ไตรมาส24
0.00
0.01
 
38.7 SP15.อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.–5ปีบริบูรณ์ลดลง 10 %
ประเทศ
ไตรมาส24
10.00
0.34


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
39.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
เขต
ไตรมาส24
100.00
100.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
40.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
จังหวัด
ไตรมาส4
18.50
25.50


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
41.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
จังหวัด
ไตรมาส0
50.00
55.61
 
41.2 SP11.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต>65%
จังหวัด
ไตรมาส0
65.01
92.22
 
41.3 SP12.ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ =8%
จังหวัด
ไตรมาส0
8.00
9.23
 
42.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส4
6.30
3.18
 
42.2 SP8.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำภายใน1 ปี>80%
ประเทศ
ไตรมาส4
80.01
99.41
 
42.3 SP9.ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในประชากรกลุ่มเสี่ยง3โรค =50%
ประเทศ
ไตรมาส4
50.00
100.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
43.1อัตราตายจาก community-acquired sepsis
ประเทศ
ไตรมาส24
20.00
19.46
 
43.2อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis or healthcare associated sepsis
ประเทศ
ไตรมาส24
30.00
3.37
 
43.3อัตราตายจาก Sepsis /septic shock < 30
ไตรมาส0
30.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
44.1 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
เขต
ไตรมาส1234
100.00
100.00
 
44.2 SP24. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดSTEMI ได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือยาละลายลิ่มเลือด (PPCI) 80%
เขต
ไตรมาส1234
80.00
86.96
 
44.3 SP25. อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดSTEMI ≤ 10%
เขต
ไตรมาส1234
10.00
4.35
 
45.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส0
27.40
8.48


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
46.1ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
เขต
ไตรมาส24
80.00
80.00
 
46.2ลดระยะเวลารอคอย เคมีบำบัด ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
เขต
ไตรมาส24
80.00
89.92
 
46.3ลดระยะเวลารอคอย รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
เขต
ไตรมาส24
80.00
60.71
 
47.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ(ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส0
23.50
31.36
 
48.อัตราตายจากมะเร็งปอด(ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส0
18.00
3.90


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
49.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
จังหวัด
ไตรมาส23
65.00
61.55


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
50.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
จังหวัด
ไตรมาส24
80.00
90.43


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
51.1 ร้อยละ60 ของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
เขต
ไตรมาส1234
60.00
73.84
 
51.2 ร้อยละ35 ของอัตราการใช/บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่
เขต
ไตรมาส1234
35.00
33.18


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
52.1 จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ
ไตรมาส0
17.00
60.00
 
52.2 SP29.จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในแต่ละรพ.Donor เป้าหมาย 38แห่ง >1ราย : 100hospital death
เขต
ไตรมาส1234
38.01
41.67
 
52.3 SP30. จำนวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตในแต่ละรพ.A และ S >5 ราย : 100hospital death
เขต
ไตรมาส1234
5.01
6.82


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
53.1 ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
ประเทศ
ไตรมาส0
60.00
72.89
 
53.2 SP16.ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.M2ลงไป 70 %
ประเทศ
ไตรมาส0
70.00
93.88
 
53.3 SP18. ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ(<20%)
ประเทศ
ไตรมาส0
19.99
10.86
 
53.4 SP19. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ (<4%)
ประเทศ
ไตรมาส0
3.99
2.47
 
53.5 SP20. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดทีขาหรือแขน(<20%)
ประเทศ
ไตรมาส0
19.99
6.15
 
53.6 SP21. ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา(……..%)
ประเทศ
ไตรมาส0
1.00
8.54
 
54.ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
เขต
ไตรมาส4
25.00
40.63
 
55.ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ
เขต
ไตรมาส0
80.00
9.11
 
56.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma)(ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส24
1.00
0.28


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
57.ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2P safety
ประเทศ
ไตรมาส24
60.00
96.97
 
58.ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
เขต
ไตรมาส1234
63.00
95.59
 
58.2.ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)>80 (รพช)
ไตรมาส0
80.00
89.47


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
59.ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
เขต
ไตรมาส4
10.00
14.61


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ 1.โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และรพ.สมเด็จพร

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
60.ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด
เขต
ไตรมาส4
60.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ 2. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (M

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
61.ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
จังหวัด
ไตรมาส4
25.00
 
62.สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบ
ประเทศ
ไตรมาส234
75.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ 3. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
63.ความครอบคลุมเด็กได้รับวัคซีนตาม EPI ในชายแดนใต้
จังหวัด
ไตรมาส1234
100.00
 
64.อัตราการเสียชีวิตของมารดาในชายแดนใต้
จังหวัด
ไตรมาส1234
0.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่10ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 1. โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
65.ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล
ประเทศ
ไตรมาส4
40.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่10ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
66.ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น
ประเทศ
ไตรมาส4
100.00
 
67.ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ประเทศ
ไตรมาส4
25.00
 
68.จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประเทศ
ไตรมาส4
100.00
 
69.จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
ประเทศ
ไตรมาส4
1.00
 
70.จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด
ประเทศ
ไตรมาส4
10.00


3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 1.โครงการพัฒนาการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
71.ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
เขต
ไตรมาส4
1.00
100.00


3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
72.ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด
เขต
ไตรมาส23
1.00
98.68
 
73.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
เขต
ไตรมาส23
80.00
96.01


3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
74.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ >50
ประเทศ
ไตรมาส4
50.00
87.35
 
75. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีองค์กรที่มีความสุข (Happy Public Organization index) ไปใช้ > 50
ประเทศ
ไตรมาส4
50.00
86.53
 
76.อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (Loss Rate)
ประเทศ
ไตรมาส4
1.00
100.00
 
77.ร้อยละของอำเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
เขต
ไตรมาส4
50.00
100.00


3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 4.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
78.ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ประเทศ
ไตรมาส1234
50.00
77.33


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและควา

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
79.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
จังหวัด
ไตรมาส1234
85.00
100.00
 
80.ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
เขต
ไตรมาส24
20.00
41.44


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 2. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
81.ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ประเทศ
ไตรมาส4
2.00
 
82.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)>20
กรม
ไตรมาส4
60.00


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
83.1ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตาย
ประเทศ
ไตรมาส24
80.00
25.41
 
83.2ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล เวชระเบียน
ประเทศ
ไตรมาส24
80.00
13.85


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Dig

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
84.ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))
ประเทศ
ไตรมาส24
60.00
 
85.ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)
ประเทศ
ไตรมาส24
80.00
15.43


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
86.รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health expenditure per capita of each scheme)
ประเทศ
ไตรมาส4
60.00
 
87.กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ
ประเทศ
ไตรมาส4
60.00
 
88.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560
ประเทศ
ไตรมาส1234
95.50
72.71
 
89.ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Health impoverishment) ไม่เกินร้อยละ 0.4
ประเทศ
ไตรมาส4
0.47


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
90.ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health Expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
ประเทศ
ไตรมาส4
5.00
 
91.ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อประชากร (Health Expenditure per capita)
ประเทศ
ไตรมาส4
5.00
 
92.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
เขต
ไตรมาส1234
8.00
0.00


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
93.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์
เขต
ไตรมาส4
20.00
91.70
 
94.ร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดำเนินการต่อปี
ประเทศ
ไตรมาส234
1.00


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 2. โครงการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความ

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
95.ร้อยละหน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ประเทศ
ไตรมาส4
60.00


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่16การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้

STATUS
KPI
LEVEL
EV
เป้า
ผล
 
96.ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุง ได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
ประเทศ
ไตรมาส4
4.00
100.00
 
96.1ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุง ได้รับการแก้ไข ตัวชี้วัดย่อยที่ 1ระดับความสำเร็จของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา >=4
ประเทศ
ไตรมาส0
4.00
 
96.2 ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุง ได้รับการแก้ไข ตัวชี้วัดย่อยที่ 2ร้อยละความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ >90
ไตรมาส0
90.00