กลุ่มตัวชี้วัดใช้ฐานข้อมูล 50 แฟ้มมาตรฐาน || PA28กพร || PA30สตป || 43สตป. || CHART || HOME

1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
ไตรมาส0
60.00
54.94
  1.4 อัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ไตรมาส0
25.00
31.17
  1.5 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ไตรมาส0
7.00
5.72
  3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
จังหวัด
ไตรมาส1234
80.00
97.37
  3.2 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
จังหวัด
ไตรมาส1234
50.00
72.46
  4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
จังหวัด
ไตรมาส1234
51.00
51.34


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  6.ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน(6-14ปี)
จังหวัด
ไตรมาส
66.00
68.19
  8.ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดี ไม่มีผุ (cavity free)
จังหวัด
ไตรมาส4
52.00
79.23


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยทำงาน

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  10.ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
ประเทศ
ไตรมาส1234
54.00
51.09


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  13.1 ร้อยละของ Healthy Ageing(ติดสังคม)
จังหวัด
ไตรมาส24
50.00
0.96
  13.2 SP26.ร้อยละผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา(≥ร้อยละ 75)
จังหวัด
ไตรมาส24
75.00
77.70
  13.3 ร้อยละของ Healthy Ageing(ติดบ้าน)
จังหวัด
ไตรมาส24
50.00
3.88
  13.4 ร้อยละของ Healthy Ageing(ติดเตียง)
จังหวัด
ไตรมาส24
50.00
0.52


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  20.1อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
จังหวัด
ไตรมาส4
2.50
86.00
  20.2อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จังหวัด
ไตรมาส4
5.00
81.00


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  23.ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
ประเทศ
ไตรมาส4
18.00
6.67


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  32.1ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
เขต
ไตรมาส4
50.00
41.90
  32.2ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้
เขต
ไตรมาส4
40.00
17.44
  33.1ร้อยละของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงได้รับการประมินเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
จังหวัด
ไตรมาส4
80.00
41.15
  33.2ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
จังหวัด
ไตรมาส4
80.00
44.32
  34.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ประเทศ
ไตรมาส24
28.00
0.02


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  37.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี
เขต
ไตรมาส34
10.00
114.71


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  40.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
จังหวัด
ไตรมาส4
18.50
25.74


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  43.3อัตราตายจาก Sepsis /septic shock < 30
ไตรมาส0
30.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  45.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส0
27.40
3.95


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  47.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ(ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส0
23.50
14.18
  48.อัตราตายจากมะเร็งปอด(ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส0
18.00
2.45


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  49.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
จังหวัด
ไตรมาส23
65.00
61.31


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  51.1 ร้อยละ60 ของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
เขต
ไตรมาส1234
60.00
61.60
  51.2 ร้อยละ35 ของอัตราการใช/บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่
เขต
ไตรมาส1234
35.00
29.37


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
  53.2 SP16.ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.M2ลงไป 70 %
ประเทศ
ไตรมาส0
70.00
93.89