กลุ่มตัวชี้วัด PA สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ28ตัว || PAสตป.30ตัว || สตป.43ตัว || HDC || CHART || HOME

1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
จังหวัด
ไตรมาส1234
80.00
96.65
 
3.2 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
จังหวัด
ไตรมาส1234
50.00
72.91


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
9.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี(ต่อพัน)
จังหวัด
ไตรมาส4
42.00
18.05


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
15.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
จังหวัด
ไตรมาส4
85.00
69.21
 
17.ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดำริ)
จังหวัด
ไตรมาส1234
80.00
100.00


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
18.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี(ต่ำกว่า5ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส4
5.00
4.06
 
19.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน<18.00 (ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส4
18.00
17.14
 
20.1อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
จังหวัด
ไตรมาส4
2.50
1.00
 
20.2อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จังหวัด
ไตรมาส4
5.00
656.80


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
25.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด
จังหวัด
ไตรมาส1234
92.00
81.99


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่4การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
28.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
จังหวัด
ไตรมาส24
75.00
98.70


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
30.ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
เขต
ไตรมาส1234
14.50
100.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
32.1ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
เขต
ไตรมาส4
50.00
41.70
 
32.2ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้
เขต
ไตรมาส4
40.00
16.93
 
33.1ร้อยละของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงได้รับการประมินเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
จังหวัด
ไตรมาส4
90.00
85.89
 
33.2ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
จังหวัด
ไตรมาส4
80.00
87.00
 
34.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ประเทศ
ไตรมาส24
28.00
0.08


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
36.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
เขต
ไตรมาส4
80.00
13.79


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
42.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส4
6.30
3.18


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
45.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส0
27.40
8.48


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
47.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ(ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส0
23.50
31.36


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
49.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
จังหวัด
ไตรมาส23
65.00
61.55


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
53.1 ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
ประเทศ
ไตรมาส0
60.00
72.89


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
58.ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
เขต
ไตรมาส1234
63.00
95.59


3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
72.ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด
เขต
ไตรมาส23
1.00
98.68


3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
74.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ >50
ประเทศ
ไตรมาส4
50.00
87.35


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและควา

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
80.ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
เขต
ไตรมาส24
20.00
41.44


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
83.1ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตาย
ประเทศ
ไตรมาส24
80.00
25.41
 
83.2ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล เวชระเบียน
ประเทศ
ไตรมาส24
80.00
13.85


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
92.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
เขต
ไตรมาส1234
8.00
0.00