กลุ่มตัวชี้วัดสตป43ตัว || PA28กพร || PA30 || HDC || VIEW CHART || HOME

1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
2. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ประเทศ
ไตรมาส4
15.00
14.17
 
3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
จังหวัด
ไตรมาส1234
80.00
96.65
 
3.2 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
จังหวัด
ไตรมาส1234
50.00
72.91
 
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
จังหวัด
ไตรมาส1234
51.00
52.18


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
6.ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน(6-14ปี)
จังหวัด
ไตรมาส
66.00
68.79
 
8.ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดี ไม่มีผุ (cavity free)
จังหวัด
ไตรมาส4
52.00
79.21
 
9.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี(ต่อพัน)
จังหวัด
ไตรมาส4
42.00
18.05


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
12.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
จังหวัด
ไตรมาส
50.00
93.02


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
14.ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
จังหวัด
ไตรมาส1234
80.00
100.00


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
15.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
จังหวัด
ไตรมาส4
85.00
69.21


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
18.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี(ต่ำกว่า5ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส4
5.00
4.06
 
19.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน<18.00 (ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส4
18.00
17.14
 
20.1อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
จังหวัด
ไตรมาส4
2.50
1.00
 
20.2อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จังหวัด
ไตรมาส4
5.00
656.80


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
21.ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
ไตรมาส0
80.00
93.17
 
21.1 ผักและผลไม้สด
จังหวัด
ไตรมาส1234
70.00
98.09
 
21.2 เนื้อสัตว์สด
จังหวัด
ไตรมาส1234
70.00
100.00
 
21.3 น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
จังหวัด
ไตรมาส1234
100.00
89.24
 
21.4 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
จังหวัด
ไตรมาส1234
70.00
73.50
 
21.5 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จังหวัด
ไตรมาส1234
75.00
0.00
 
21.6 ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
จังหวัด
ไตรมาส1234
100.00
100.00
 
21.7 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
จังหวัด
ไตรมาส1234
70.00
78.38
 
21.8 น้ำมันทอดอาหาร
จังหวัด
ไตรมาส1234
80.00
88.38


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
25.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด
จังหวัด
ไตรมาส1234
92.00
81.99


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
26.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
เขต
ไตรมาส1234
95.00
94.20
 
27.ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
เขต
ไตรมาส1234
80.00
100.00


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่4การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
28.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
จังหวัด
ไตรมาส24
75.00
98.70


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
30.ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
เขต
ไตรมาส1234
14.50
100.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
32.1ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
เขต
ไตรมาส4
50.00
41.70
 
32.2ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้
เขต
ไตรมาส4
40.00
16.93
 
32.3 SP2.สถานบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์NCD Clinic plus >60 %
เขต
ไตรมาส4
60.01
76.35
 
33.1ร้อยละของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงได้รับการประมินเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
จังหวัด
ไตรมาส4
90.00
85.89
 
33.2ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
จังหวัด
ไตรมาส4
80.00
87.00
 
33.3ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
ไตรมาส0
80.00
 
34.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ประเทศ
ไตรมาส24
28.00
0.08


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
36.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
เขต
ไตรมาส4
80.00
13.79


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
38.1 อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน(ต่อพัน)
ประเทศ
ไตรมาส24
4.00
0.24
 
38.2 SP5.จำนวนเตียงNICUในเขตสุขภาพ(เตียง NICUภาพรวมเขต)
ประเทศ
ไตรมาส24
1.00
74.42
 
38.3 SP6.จำนวนเขตสุขภาพที่มีระบบการส่งต่อ (Intrauterine transfersystem) ภายในเขตสุขภาพ
ประเทศ
ไตรมาส24
1.00
100.00
 
38.4 SP7.ร้อยละโรงพยาบาลระดับ F1 ขึ้นไปที่มีการดำเนินการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว>60%
ประเทศ
ไตรมาส24
60.01
93.75
 
38.5 SP13.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพ.M2= 25%
ประเทศ
ไตรมาส24
25.00
43.41
 
38.6 SP14.อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด=0
ประเทศ
ไตรมาส24
0.00
0.01
 
38.7 SP15.อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.–5ปีบริบูรณ์ลดลง 10 %
ประเทศ
ไตรมาส24
10.00
0.34


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
40.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
จังหวัด
ไตรมาส4
18.50
25.50


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
42.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส4
6.30
3.18
 
42.2 SP8.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำภายใน1 ปี>80%
ประเทศ
ไตรมาส4
80.01
99.41
 
42.3 SP9.ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในประชากรกลุ่มเสี่ยง3โรค =50%
ประเทศ
ไตรมาส4
50.00
100.00


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
45.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส0
27.40
8.48


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
46.1ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
เขต
ไตรมาส24
80.00
80.00
 
46.2ลดระยะเวลารอคอย เคมีบำบัด ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
เขต
ไตรมาส24
80.00
89.92
 
46.3ลดระยะเวลารอคอย รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
เขต
ไตรมาส24
80.00
60.71


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
49.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
จังหวัด
ไตรมาส23
65.00
61.55


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
50.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
จังหวัด
ไตรมาส24
80.00
90.43


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
52.1 จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ
ไตรมาส0
17.00
60.00
 
52.2 SP29.จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในแต่ละรพ.Donor เป้าหมาย 38แห่ง >1ราย : 100hospital death
เขต
ไตรมาส1234
38.01
41.67
 
52.3 SP30. จำนวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตในแต่ละรพ.A และ S >5 ราย : 100hospital death
เขต
ไตรมาส1234
5.01
6.82


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
53.1 ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
ประเทศ
ไตรมาส0
60.00
72.89
 
53.2 SP16.ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.M2ลงไป 70 %
ประเทศ
ไตรมาส0
70.00
93.88
 
53.3 SP18. ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ(<20%)
ประเทศ
ไตรมาส0
19.99
10.86
 
53.4 SP19. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ (<4%)
ประเทศ
ไตรมาส0
3.99
2.47
 
53.5 SP20. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดทีขาหรือแขน(<20%)
ประเทศ
ไตรมาส0
19.99
6.15
 
53.6 SP21. ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา(……..%)
ประเทศ
ไตรมาส0
1.00
8.54
 
56.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma)(ต่อแสน)
ประเทศ
ไตรมาส24
1.00
0.28


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
58.ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
เขต
ไตรมาส1234
63.00
95.59


2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
59.ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
เขต
ไตรมาส4
10.00
14.61


3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
72.ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด
เขต
ไตรมาส23
1.00
98.68


3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
74.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ >50
ประเทศ
ไตรมาส4
50.00
87.35


3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 4.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
78.ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ประเทศ
ไตรมาส1234
50.00
77.33


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและควา

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
79.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
จังหวัด
ไตรมาส1234
85.00
100.00
 
80.ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
เขต
ไตรมาส24
20.00
41.44


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
83.1ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตาย
ประเทศ
ไตรมาส24
80.00
25.41
 
83.2ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล เวชระเบียน
ประเทศ
ไตรมาส24
80.00
13.85


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
88.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560
ประเทศ
ไตรมาส1234
95.50
72.71


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
92.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
เขต
ไตรมาส1234
8.00
0.00


4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย

STATUS
KPI
ระดับ
EV
เป้า
ผล
 
93.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์
เขต
ไตรมาส4
20.00
91.70