สรุปผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพที่7 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน(1กค.2560-31กย.2560)


1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  1.5 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
7.00
26829.00
1525.00
5.68
9000.00
567.00
6.30
4892.00
290.00
5.93
7238.00
326.00
4.50
5699.00
342.00
6.00
/  1.2ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
60.00
21885.00
14777.00
67.52
8366.00
5583.00
66.73
3752.00
2186.00
58.26
4408.00
3696.00
83.85
5359.00
3312.00
61.80
/  1.4 อัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
25.00
16969.00
387.00
22.81
3792.00
72.00
18.99
8070.00
147.00
18.22
5107.00
168.00
32.90
x  1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
60.00
21801.00
12031.00
55.19
8338.00
4862.00
58.31
3738.00
1446.00
38.68
4383.00
3196.00
72.92
5342.00
2527.00
47.30
/  2. อัตราส่วนการตายมารดาไทย
15.00
14116.00
2.00
14.17
3792.00
0.00
0.00
8045.00
0.00
0.00
2279.00
2.00
87.76
/  1.1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
60.00
46.00
46.00
100.00
11.00
11.00
100.00
17.00
17.00
100.00
18.00
18.00
100.00
/  4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
51.00
383654.00
200173.00
52.18
157785.00
84358.00
53.46
71617.00
36580.00
51.08
112269.00
58308.00
51.94
41983.00
20927.00
49.85
/  3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
80.00
89504.00
86508.00
96.65
27711.00
27164.00
98.03
13525.00
13039.00
96.41
19899.00
19438.00
97.68
28369.00
26867.00
94.705488
/  3.2 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
50.00
33548.00
24460.00
72.91
14985.00
12506.00
83.46
5251.00
2754.00
52.45
6241.00
5176.00
82.94
7071.00
4024.00
56.91
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  5.เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
100.00
300.00
284.36
94.79
100.00
93.12
93.12
100.00
95.09
95.09
100.00
96.15
96.15
/  7.ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป
70.00
477.00
361.00
75.68
100.00
70.90
70.90
277.00
227.00
81.95
100.00
63.10
63.10
/  8.ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดี ไม่มีผุ (cavity free)
52.00
41237.00
32665.00
79.21
17873.00
14917.00
83.46
9269.00
7041.00
75.96
8692.00
6932.00
79.75
5403.00
3775.00
69.87
/  6.ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน(6-14ปี)
66.00
629876.00
433275.00
68.79
256168.00
175638.00
68.56
133890.00
92954.00
69.43
161310.00
114580.00
71.03
78508.00
50103.00
63.82
/  9.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี(ต่อพัน)
42.00
150762.00
2721.00
18.05
52078.00
887.00
17.03
31256.00
406.00
12.99
36699.00
545.00
14.85
30729.00
883.00
28.74
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยทำงาน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  10.ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
54.00
666664.00
360735.00
54.11
288431.00
150600.00
52.21
378233.00
210135.00
55.56
x  11.ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
60.00
1097383.00
904093.00
82.39
1097383.00
904093.00
82.39
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  12.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
50.00
129.00
120.00
93.02
103.00
94.00
91.26
26.00
26.00
100.00
x  13.3 ร้อยละของ Healthy Ageing(ติดบ้าน)
50.00
352836.00
13082.00
3.71
175047.00
7862.00
4.49
89086.00
2627.00
2.95
0.00
0.00
88703.00
2593.00
2.92
x  13.1 ร้อยละของ Healthy Ageing(ติดสังคม)
50.00
352836.00
337996.00
0.96
175047.00
166209.00
94.95
89086.00
86061.00
96.60
0.00
0.00
88703.00
85726.00
96.64
x  13.4 ร้อยละของ Healthy Ageing(ติดเตียง)
50.00
352836.00
1758.00
0.50
175047.00
976.00
0.56
89086.00
398.00
0.45
0.00
0.00
88703.00
384.00
0.43
/  13.2 SP26.ร้อยละผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา(≥ร้อยละ 75)
75.00
379394.00
323322.00
85.22
247229.00
180305.00
72.93
0.00
55903.00
0.00
43122.00
132165.00
43992.00
33.29
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  14.ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
80.00
20.00
20.00
100.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
18.00
18.00
100.00
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  15.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
85.00
1546.00
1070.00
69.21
607.00
423.00
69.69
283.00
168.00
59.36
348.00
300.00
86.21
308.00
179.00
58.12
x  16.ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
85.00
7348.00
3240.00
44.09
2881.00
820.00
28.46
3107.00
1366.00
43.97
1360.00
1054.00
77.50
/  17.ร้อยละของตำบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดำริ)
80.00
37.00
37.00
100.00
10.00
10.00
100.00
5.00
5.00
100.00
12.00
12.00
100.00
10.00
10.00
100.00
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  18.อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี(ต่ำกว่า5ต่อแสน)
5.00
467860.00
19.00
4.06
130479.00
7.00
5.36
184530.00
10.00
5.42
152851.00
2.00
1.31
/  19.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน<18.00 (ต่อแสน)
18.00
2286651.00
392.00
17.14
969984.00
125.00
12.89
1308046.00
262.00
20.03
8621.00
5.00
58.00
x  20.2อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
5.00
985232.00
6471.00
656.80
0.00
0.00
985232.00
6471.00
656.80
/  20.1อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
2.50
985232.00
12606.00
1.00
0.00
0.00
985232.00
12606.00
1,279.50
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  21.ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
80.00
2985.00
2781.00
93.17
560.00
532.00
95.00
1839.00
1722.00
93.64
586.00
527.00
89.93
x  22.ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
70.00
1950.00
550.00
28.21
1950.00
550.00
28.21
x  21.3 น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
100.00
409.00
365.00
89.24
16.00
14.00
87.50
141.00
133.00
94.33
252.00
218.00
86.51
/  21.6 ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
100.00
23.00
23.00
100.00
3.00
3.00
100.00
19.00
19.00
100.00
1.00
1.00
100.00
/  21.1 ผักและผลไม้สด
70.00
1519.00
1490.00
98.09
398.00
396.00
99.50
898.00
871.00
96.99
223.00
223.00
100.00
/  21.4 ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
70.00
117.00
86.00
73.50
2.00
2.00
100.00
115.00
84.00
73.04
/  21.7 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
70.00
37.00
29.00
78.38
0.00
0.00
32.00
29.00
90.62
5.00
0.00
0.00
/  21.2 เนื้อสัตว์สด
70.00
146.00
146.00
100.00
54.00
54.00
100.00
42.00
42.00
100.00
50.00
50.00
100.00
x  21.5 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
75.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
/  21.8 น้ำมันทอดอาหาร
80.00
723.00
639.00
88.38
88.00
66.00
75.00
591.00
544.00
92.05
44.00
29.00
65.91
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  23.ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
18.00
3018310.00
201701.00
6.68
1061772.00
81832.00
7.71
575241.00
44330.00
7.71
720273.00
39191.00
5.44
661024.00
36348.00
5.50
 24.ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี)
6.81
x  25.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด
92.00
3876.00
3178.00
81.99
390.00
367.00
94.10
410.00
400.00
97.56
456.00
438.00
96.05
2620.00
1973.00
75.31
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่3การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  26.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
95.00
12670.00
11935.00
94.20
1660.00
1589.00
95.72
6078.00
5825.00
95.84
3750.00
3415.00
91.07
1182.00
1106.00
93.57
/  27.ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
80.00
1064.00
1064.00
100.00
628.00
628.00
100.00
246.00
246.00
100.00
190.00
190.00
100.00
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่4การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  28.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
75.00
77.00
76.00
98.70
26.00
25.00
96.15
13.00
13.00
100.00
20.00
20.00
100.00
18.00
18.00
100.00
1.P&P Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ แผนงานที่4การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  29.จำนวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
100.00
40.00
40.00
100.00
26.00
26.00
100.00
13.00
13.00
100.00
1.00
1.00
100.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  30.ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
14.50
4.00
4.00
100.00
2.00
2.00
100.00
2.00
2.00
100.00
/  31.ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ
95.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100.00
13.00
13.00
100.00
20.00
20.00
100.00
18.00
18.00
100.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 33.3ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
80.00
/  34.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
28.00
3090359.00
2393.00
0.08
1786938.00
1574.00
0.09
0.00
333.00
1303421.00
486.00
0.04
x  32.1ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
50.00
394163.00
164366.00
41.70
158043.00
56508.00
35.75
67071.00
29925.00
44.62
99655.00
46333.00
46.49
69394.00
31600.00
45.54
x  32.2ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้
40.00
275321.00
46603.00
16.93
102993.00
17687.00
17.17
50872.00
7049.00
13.86
66881.00
13498.00
20.18
54575.00
8369.00
15.33
/  32.3 SP2.สถานบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์NCD Clinic plus >60 %
60.01
1814.00
1385.00
76.35
14.00
14.00
100.00
1800.00
1371.00
76.17
x  33.1ร้อยละของผู้ป่วย ความดันโลหิตสูงได้รับการประมินเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
90.00
77737.00
66771.00
85.89
30927.00
25288.00
81.77
12831.00
10971.00
85.50
19702.00
17582.00
89.24
14277.00
12930.00
90.57
/  35.2 SP4.อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน>60%
130.00
2917.00
2396.00
82.14
14.00
12.00
85.71
2903.00
2384.00
82.12
/  33.2ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
80.00
108919.00
94755.00
87.00
38859.00
31261.00
80.45
20747.00
18347.00
88.43
25754.00
23774.00
92.31
23559.00
21373.00
90.72
x  35.1 อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(ต่อแสน)
130.00
3276929.00
10085.00
307.76
1158473.00
3912.00
337.69
622268.00
2249.00
361.42
787711.00
2256.00
286.40
708477.00
1668.00
235.43
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  36.ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
80.00
58.00
8.00
13.79
26.00
3.00
11.54
14.00
5.00
35.71
18.00
0.00
0.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  37.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี
10.00
68.00
77.00
113.24
8.00
21.00
262.50
0.00
15.00
53.00
22.00
41.51
7.00
19.00
-171.43
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  38.1 อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน(ต่อพัน)
4.00
31734.00
76.00
0.24
13378.00
29.00
0.22
3792.00
7.00
0.18
8045.00
19.00
0.24
6519.00
21.00
0.32
/  38.4 SP7.ร้อยละโรงพยาบาลระดับ F1 ขึ้นไปที่มีการดำเนินการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียว>60%
60.01
16.00
15.00
93.75
5.00
5.00
100.00
6.00
5.00
83.33
5.00
5.00
100.00
/  38.7 SP15.อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.–5ปีบริบูรณ์ลดลง 10 %
10.00
9002.00
31.00
0.34
5811.00
30.00
0.52
611.00
0.00
0.00
1143.00
0.00
0.00
1437.00
1.00
0.07
/  38.2 SP5.จำนวนเตียงNICUในเขตสุขภาพ(เตียง NICUภาพรวมเขต)
1.00
43.00
32.00
74.42
14.00
8.00
57.14
16.00
14.00
87.50
13.00
10.00
76.92
x  38.5 SP13.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดใน รพ.M2= 25%
25.00
7609.00
3303.00
43.41
823.00
238.00
28.92
2505.00
853.00
34.05
4281.00
2212.00
51.67
/  38.3 SP6.จำนวนเขตสุขภาพที่มีระบบการส่งต่อ (Intrauterine transfersystem) ภายในเขตสุขภาพ
1.00
35.00
35.00
100.00
17.00
17.00
100.00
18.00
18.00
100.00
x  38.6 SP14.อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด=0
0.00
11906.00
1.00
0.01
3792.00
0.00
0.00
8024.00
0.00
0.00
90.00
1.00
1.11
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  39.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
100.00
32.00
32.00
100.00
14.00
14.00
100.00
18.00
18.00
100.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  40.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
18.50
8907991.00
2271406.00
25.50
3212292.00
1001300.00
31.17
1240889.00
345265.00
27.82
2197467.00
420011.00
19.11
2257343.00
504830.00
22.36
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  42.2 SP8.ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปทำร้ายตนเองซ้ำภายใน1 ปี>80%
80.01
845.00
840.00
99.41
548.00
548.00
100.00
25.00
25.00
100.00
272.00
267.00
98.16
/  42.3 SP9.ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการคัดกรองและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในประชากรกลุ่มเสี่ยง3โรค =50%
50.00
235.00
235.00
100.00
26.00
26.00
100.00
14.00
14.00
100.00
20.00
20.00
100.00
175.00
175.00
100.00
/  42.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(ต่อแสน)
6.30
4058633.00
129.00
3.18
1790332.00
44.00
2.46
960316.00
15.00
1.56
1307985.00
70.00
5.35
/  41.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
50.00
91483.00
50870.00
55.61
40104.00
22321.00
55.66
21647.00
14233.00
65.75
29732.00
14316.00
48.15
/  41.2 SP11.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต>65%
65.01
27219.00
25102.00
92.22
11883.00
12428.00
104.59
6525.00
3633.00
55.68
8811.00
9041.00
102.61
/  41.3 SP12.ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ =8%
8.00
28609.00
2642.00
9.23
14641.00
1871.00
12.78
6027.00
264.00
4.38
7941.00
507.00
6.38
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 43.3อัตราตายจาก Sepsis /septic shock < 30
30.00
x  43.1อัตราตายจาก community-acquired sepsis
20.00
652.60
127.00
19.46
435.00
21.00
4.83
217.60
106.00
48.71
x  43.2อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis or healthcare associated sepsis
30.00
326.50
11.00
3.37
326.50
11.00
3.37
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  45.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อแสน)
27.40
3997923.00
339.00
8.48
1415593.00
120.00
8.48
752186.00
60.00
7.98
970991.00
115.00
11.84
859153.00
44.00
5.12
/  44.1 ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
100.00
42.00
42.00
100.00
11.00
11.00
100.00
17.00
17.00
100.00
14.00
14.00
100.00
/  44.2 SP24. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดSTEMI ได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือยาละลายลิ่มเลือด (PPCI) 80%
80.00
46.00
40.00
86.96
46.00
40.00
86.96
/  44.3 SP25. อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดSTEMI ≤ 10%
10.00
46.00
2.00
4.35
46.00
2.00
4.35
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  47.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ(ต่อแสน)
23.50
4075531.00
1278.00
31.36
1786938.00
540.00
30.22
0.00
79.00
1303421.00
287.00
22.02
985172.00
372.00
37.76
/  48.อัตราตายจากมะเร็งปอด(ต่อแสน)
18.00
4075531.00
159.00
3.90
1786938.00
28.00
1.57
0.00
31.00
1303421.00
79.00
6.06
985172.00
21.00
2.13
/  46.1ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
80.00
240.00
192.00
80.00
113.00
73.00
64.60
38.00
37.00
97.37
89.00
82.00
92.13
x  46.2ลดระยะเวลารอคอย เคมีบำบัด ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
80.00
238.00
214.00
89.92
115.00
103.00
89.57
34.00
31.00
91.18
89.00
80.00
89.89
/  46.3ลดระยะเวลารอคอย รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก
80.00
112.00
68.00
60.71
98.00
54.00
55.10
11.00
11.00
100.00
3.00
3.00
100.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  49.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
65.00
52319.00
32203.00
61.55
18303.00
10437.00
57.02
8620.00
5067.00
58.78
12922.00
9293.00
71.92
12474.00
7406.00
59.37
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  50.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
80.00
209.00
189.00
90.43
209.00
189.00
90.43
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  51.1 ร้อยละ60 ของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
60.00
692.00
511.00
73.84
283.00
253.00
89.40
178.00
72.00
40.45
231.00
186.00
80.52
x  51.2 ร้อยละ35 ของอัตราการใช/บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่
35.00
3161090.00
1048696.00
33.18
1424366.00
614469.00
43.14
758089.00
151461.00
19.98
978635.00
282766.00
28.89
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  52.1 จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ
17.00
5.00
3.00
60.00
0.00
0.00
5.00
3.00
60.00
/  52.2 SP29.จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในแต่ละรพ.Donor เป้าหมาย 38แห่ง >1ราย : 100hospital death
38.01
12.00
5.00
41.67
8.00
1.00
12.50
4.00
4.00
100.00
/  52.3 SP30. จำนวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตในแต่ละรพ.A และ S >5 ราย : 100hospital death
5.01
44.00
3.00
6.82
40.00
2.00
5.00
4.00
1.00
25.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  53.1 ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
60.00
2391.00
1742.76
72.89
11.00
11.00
100.00
1700.00
973.76
57.28
680.00
758.00
111.47
/  53.4 SP19. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ (<4%)
3.99
2109.00
52.00
2.47
1981.00
48.00
2.42
128.00
4.00
3.12
/  53.2 SP16.ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.M2ลงไป 70 %
70.00
3972.00
3729.00
93.88
1772.00
1694.00
95.60
712.00
622.00
883.00
847.00
605.00
566.00
93.55
/  53.5 SP20. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดทีขาหรือแขน(<20%)
19.99
179.00
11.00
6.15
175.00
11.00
6.29
4.00
0.00
0.00
/  53.3 SP18. ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ(<20%)
19.99
2745.00
298.00
10.86
2387.00
248.00
10.39
358.00
50.00
13.97
x  53.6 SP21. ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขา(……..%)
1.00
164.00
14.00
8.54
160.00
13.00
8.12
4.00
1.00
25.00
x  56.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma)(ต่อแสน)
1.00
1423.00
4.00
0.28
1423.00
4.00
0.28
/  54.ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
25.00
512.00
208.00
40.63
11.00
0.00
0.00
483.00
190.00
39.34
18.00
18.00
100.00
x  55.ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ
80.00
31999.00
2914.00
9.11
13.00
13.00
100.00
31968.00
2883.00
9.02
18.00
18.00
100.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  58.2.ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)>80 (รพช)
80.00
19.00
17.00
89.47
19.00
17.00
89.47
x  57.ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2P safety
60.00
33.00
32.00
96.97
22.00
21.00
95.45
11.00
11.00
100.00
/  58.ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
63.00
68.00
65.00
95.59
22.00
20.00
90.91
11.00
11.00
100.00
17.00
16.00
94.12
18.00
18.00
100.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  59.ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
10.00
445.00
65.00
14.61
248.00
43.00
17.34
175.00
0.00
0.00
22.00
22.00
100.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ 1.โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และรพ.สมเด็จพร
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 60.ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด
60.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ 2. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (M
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 62.สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบ
75.00
 61.ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
25.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ 3. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 63.ความครอบคลุมเด็กได้รับวัคซีนตาม EPI ในชายแดนใต้
100.00
 64.อัตราการเสียชีวิตของมารดาในชายแดนใต้
0.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่10ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 1. โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 65.ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล
40.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่10ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 66.ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น
100.00
 69.จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
1.00
 67.ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
25.00
 70.จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด
10.00
 68.จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
100.00
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 1.โครงการพัฒนาการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  71.ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ
1.00
14.00
14.00
100.00
14.00
14.00
100.00
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  72.ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด
1.00
76.00
75.00
98.68
0.00
0.00
14.00
14.00
100.00
57.00
57.00
100.00
5.00
4.00
80.00
/  73.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด
80.00
2156.00
2070.00
96.01
462.00
377.00
81.60
14.00
9.00
64.29
1600.00
1600.00
100.00
80.00
84.00
105.00
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  74.ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ >50
50.00
490.00
428.00
87.35
53.00
52.00
98.11
202.00
194.00
96.04
41.00
41.00
100.00
194.00
141.00
72.68
/  75. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีองค์กรที่มีความสุข (Happy Public Organization index) ไปใช้ > 50
50.00
490.00
424.00
86.53
53.00
48.00
90.57
202.00
194.00
96.04
41.00
41.00
100.00
194.00
141.00
72.68
/  76.อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (Loss Rate)
1.00
14.00
14.00
100.00
14.00
14.00
100.00
/  77.ร้อยละของอำเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
50.00
32.00
32.00
100.00
14.00
14.00
100.00
18.00
18.00
100.00
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่11การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 4.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  78.ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
50.00
30855.00
23860.00
77.33
14788.00
17110.00
115.70
6615.00
0.00
0.00
9452.00
6750.00
71.41
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและควา
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  80.ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
20.00
2153949537.25
892665685.02
41.44
1489979154.38
582931095.41
39.12
177284487.87
77193399.61
43.54
486685895.00
232541190.00
47.78
/  79.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
85.00
10.00
10.00
100.00
5.00
5.00
100.00
5.00
5.00
100.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 2. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 81.ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน
2.00
  82.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)>20
60.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  83.1ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตาย
80.00
10843.00
2755.00
25.41
1144.00
315.00
27.53
7235.00
1706.00
23.58
2464.00
734.00
29.79
x  83.2ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล เวชระเบียน
80.00
325.00
45.00
13.85
192.00
18.00
9.38
133.00
27.00
20.30
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Dig
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  85.ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)
80.00
175.00
27.00
15.43
175.00
27.00
15.43
 84.ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))
60.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  88.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560
95.50
55677.00
40482.00
72.71
12156.00
11129.00
91.55
43521.00
29353.00
67.45
 89.ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Health impoverishment) ไม่เกินร้อยละ 0.4
0.47
 86.รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health expenditure per capita of each scheme)
60.00
 87.กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ
60.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 90.ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health Expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)
5.00
 91.ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อประชากร (Health Expenditure per capita)
5.00
/  92.ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
8.00
27.00
0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
14.00
0.00
0.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 94.ร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดำเนินการต่อปี
1.00
/  93.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์
20.00
663.00
608.00
91.70
126.00
71.00
56.35
13.00
13.00
100.00
524.00
524.00
100.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 2. โครงการสร้างองค์ความรู้และการจัดการความ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 95.ร้อยละหน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
60.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่16การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 96.2 ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุง ได้รับการแก้ไข ตัวชี้วัดย่อยที่ 2ร้อยละความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ >90
90.00
/  96.ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุง ได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
4.00
1.00
1.00
100.00
1.00
1.00
100.00
 96.1ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุง ได้รับการแก้ไข ตัวชี้วัดย่อยที่ 1ระดับความสำเร็จของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา >=4
4.00