Health Monitoring System

HMS7ระบบติดตามตรวจสอบประเมินข้อมูลด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๗
{  PDCA by ร้อย แก่น สาร สินธุ์  }

 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 54.08 65.00 
1.9 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 
 6101019
65.00 54.08 738.00 63.77 82.17 46.49
 31 ก.ค. 2561 0
 
 20.79 20.00 
(2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน) 
 6101020
20.00 20.79 0.00 59.21 48.88 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 4
 
 7.70 7.00 
1.5 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
 6101015
7.00 7.70 332.00 9.00 3.75 7.00
 31 ก.ค. 2561 0


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 26.03 60.00 
(12.1)ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ(ดำเนินการครบทุกประเด็น10 เรื่องและยอดคัดกรองสะสม) ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน) 
 6101121
60.00 26.03 34.85 29.98 0.00 43.17
 31 ก.ค. 2561 จังหวัด 24
 
 0.68 1.00 
(12.6) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพช. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง)) 
 6101126
1.00 0.68 8.70 100.00 89.47 100.00
 31 ก.ค. 2561 จังหวัด 24


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวพฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.โครงการควบคุมโรคติดต่อ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 62.87 87.00 
(15) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ≥ ร้อยละ 87 (หน่วยนับ:คน) 
 6101150
87.00 62.87 80.89 56.26 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 0


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 0.00 100.00 
(17.1) ร้อยละ 100 เด็กจมน้ำได้รับการสอบสวน 
 6101171
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 11.33 40.00 
(26.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน) 
 6101261
40.00 11.33 16.23 8.13 0.00 18.23
 31 ก.ค. 2561 0
 
 40.34 50.00 
(26.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน) 
 6101262
50.00 40.34 38.82 32.94 38.54 53.47
 31 ก.ค. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 55.84 60.00 
(29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60(หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101291
60.00 55.84 23.08 100.00 45.00 83.33
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 3.80 3.60 
(31) อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ 
 6101310
3.60 3.80 5.85 2.36 4.38 0.00
 31 ก.ค. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 17.53 20.00 
(33.2) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง) 
 6101332
20.00 17.53 21.86 19.46 13.04 16.09
 31 ก.ค. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 61.36 80.00 
(39.3) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCI ภายใน 90 นาที(>=80%) 
 6101393
80.00 61.36 61.36 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0
 
 46.88 80.00 
(39.4) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%) 
 6101394
80.00 46.88 74.07 95.65 0.00 6.52
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0
 
 61.36 80.00 
(39.6) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 90 นาที หรือยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน30นาทีเมื่อแรกรับ(>=80%) 
 6101396
80.00 61.36 61.36 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0
 
 49.31 50.00 
(39.7) ร้อยละจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาWarfarine ได้ target INR ตามเป้าหมาย (>=50%) 
 6101397
50.00 49.31 47.93 52.57 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0
 
 38.64 50.00 
(39.2) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 30 นาที(>=50%) 
 6101392
50.00 38.64 52.38 26.09 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 71.66 80.00 
(40.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย) 
 6101401
80.00 71.66 49.65 100.00 0.00 86.61
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0
 
 77.88 80.00 
(40.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย) 
 6101403
80.00 77.88 72.62 100.00 0.00 100.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 62.99 66.00 
(43) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน) 
 6101430
66.00 62.99 55.37 59.85 73.64 55.19
 31 ก.ค. 2561 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 83.20 85.00 
(44) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน) 
 6101440
85.00 83.20 79.86 97.67 73.77 98.25
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 34.71 90.00 
(46) ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน) 
 6101460
90.00 34.71 95.11 97.78 95.11 4.01
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 14.09 15.00 
(48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 15 (หน่วยนับ:ราย) 
 6101480
15.00 14.09 100.00 12.33
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 18.45 85.00 
(51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:ราย) 
 6101510
85.00 18.45 0.00 0.00 90.95 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 1.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 15.00 100.00 
(54) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ 
 6101540
100.00 15.00 0.00 0.00 60.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0
 
 6.34 60.00 
(55) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด(หน่วยนับ:คน) 
 6101550
60.00 6.34 1.89 16.75 0.00 32.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 1.36 60.00 
(56.2) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 4 ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101564
60.00 1.36 0.00 0.00 16.67
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0
 
 0.00 60.00 
(56.3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101565
60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 0.02 55.00 
(59) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:ครอบครัว) 
 6101590
55.00 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และบริ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 76.58 80.00 
(60) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (หน่วยนับ:หน่วย)  
 6101600
80.00 76.58 35.85 100.00 100.00 91.89
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Dig
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 5.26 40.00 
(67.1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE)) แลกเปลี่ยนข้อมูล 43 แฟ้ม 
 6101671
40.00 5.26 0.00 100.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
 
 9.84 20.00 
(71) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง ข้อมูลจากโปรแกรม ITEMS หรือ PA ภาครัฐ) 
 6101710
20.00 9.84 6.78 14.55 11.92 42.34
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ 0


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุ
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด
ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Season
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด


  
Cover by@ Narongchai Serksiri{Khonkaen Provincial Health Office}, narongchai.ser@moph.mail.go.th,Health Area 7
&Credit Source Code by : Komson Rasaseang && Kraiwut Keawcharoon Health Area 8
รวบรวมข้อมูล Thanapon nangam
ดูแลการผลิต :Google Search