Health Monitoring System

HMS7ระบบติดตามตรวจสอบประเมินข้อมูลด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๗
{  PDCA by ร้อย แก่น สาร สินธุ์  }


 
 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 96.36 70.00 
(1) ร้อยละของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการคลอดมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101011
70.00 96.36 100.00 84.62 100.00 100.00
 31 ก.ค. 2561 เขต
 
  40.00 
(1.1.2)ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่มีการคลอดมาตรฐาน 
 610101012
40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 เขต
 
  80.00 
(1.1.1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่มีการคลอดมาตรฐาน 
 610101011
80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 เขต


 1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 68.81 45.00 
(11) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล) 
 6101110
45.00 68.81 65.81 45.11 94.05 80.51
 31 ก.ค. 2561 จังหวัด
 
  0.00 
(12.7) คลินิกผู้สูงอายุ (แห่ง) 
 6101127
0.00 33,667.00 10,962.00 22,078.00 19,140.00
 31 ก.ค. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 100.00 100.00 
(13.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม ร่างระเบียบสำนักงานนายก ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..........และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6101131
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 31 ก.ค. 2561
 
  0.00 
(13.4) มีรายงานสรุปความก้าวหน้า หรือ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6101134
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561
 
  0.00 
(13.3) มีผลการประเมินตนเอง (Self assessment) หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6101133
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561
 
  0.00 
(13.2) มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ) 
 6101132
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.โครงการควบคุมโรคติดต่อ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 81.43 5.00 
(16) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (หน่วยนับ:ตำบล) 
 6101160
5.00 81.43 0.00 80.00 100.00 100.00
 31 ก.ค. 2561 จังหวัด
 
  5.00 
(16.1)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวน์ 
 6101161
5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 0.00 100.00 
(17.1) ร้อยละ 100 เด็กจมน้ำได้รับการสอบสวน 
 6101171
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ
 
   
(17.3) จำนวนทีมผู้ก่อการดีได้ตามเป้าหมาย 
 6101173
0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ
 
  25.00 
(17.2) ร้อยละ 25 เด็กต่ำกว่า 2 ปี มีการใช้คอกกั้นเด็ก 
 6101172
25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ
 
 6.92 16.00 
(18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน 
 6101180
16.00 6.92 5.16 7.06 9.63 6.39
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ
 
 2.48 4.50 
(17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน 
 6101170
4.50 2.48 0.32 3.14 1.81
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ
 
 24.11 10.00 
(19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน) 
 6101192
10.00 24.11 40.36 32.38 0.00 11.42
 31 ก.ค. 2561 จังหวัด


 1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 97.62 50.00 
(22.2) ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:แห่ง) 
 6101222
50.00 97.62 88.89 100.00 100.00 100.00
 31 ก.ค. 2561


 2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
 7.93 27.00 
(39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(i20-i25) ≤ 27 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน) 
 6101390
27.00 7.93 2.89 3,473.71 0.00 1,227.45
 31 ก.ค. 2561 ประเทศ


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุ

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
  0.00 
(79) จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด 
 6101790
0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561


 4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด

ผลงานระดับเขต  เป้าตามเทมเพลตกำหนด
Type Kpi Target Rate ขก.มค.รอ.กส. Status Update Level Template
 
  0.00 
(80) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้ 
 6101800
0.00 0.00 0.00 0.00
 31 ก.ค. 2561


  
admin
Cover by@ Narongchai Serksiri{Khonkaen Provincial Health Office}, narongchai.ser@moph.mail.go.th,Health Area 7
&Credit Source Code by : Komson Rasaseang && Kraiwut Keawcharoon Health Area 8
รวบรวมข้อมูล Thanapon nangam
ดูแลการผลิต :Google Search