สรุปผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพที่7 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 3 เดือน(1ตค.2560-31ธค.2561)


1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  2.1 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางไม่เกินร้อยละ 16
16.00
10602.00
1617.00
15.25
6580.00
1038.00
15.775075900
1125.00
185.00
16.444444400
1274.00
135.00
10.596546310832025
1745.00
277.00
15.873925500
x  1.5 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
7.00
8783.00
676.00
7.70
3420.00
332.00
332
1689.00
152.00
8.999407933688573
2002.00
75.00
3.746253746253746
1672.00
117.00
6.997607600
x  1.9 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
65.00
5915.00
3199.00
54.08
2035.00
738.00
738
1024.00
653.00
63.769531200
1346.00
1106.00
82.16939078751858
1510.00
702.00
46.490066200
/  1.7.2 ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี 2561
0.00
5222.00
509.00
9.75
3398.00
256.00
7.533843437316068
1683.00
111.00
6.595365418894830600
141.00
142.00
100.70921985815602
/  1.6 อัตรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
0.00
6973.00
0.00
0.00
3420.00
0.00
0
1683.00
0.00
0
22.00
0.00
0
1848.00
0.00
0
/  1.4 อัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
25.00
9631.00
233.00
24.19
3420.00
142.00
41.52046783625731
1689.00
41.00
24.274718768502072000
2046.00
37.00
18.084066471163247
2476.00
13.00
5.250403877221325
/  1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
60.00
5953.00
4493.00
75.47
2302.00
1710.00
74.283231900
1055.00
728.00
69.004739300
1249.00
1038.00
83.10648518815051
1349.00
1022.00
75.759822000
/  1.8มีการวิเคราะห์สถานะการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ Robson ten group Classification
0.00
19.00
14.00
73.68
6.00
1.00
16.666666666666664
3.00
3.00
100.000000000000000000
5.00
5.00
100
5.00
5.00
100
/  1.7.1ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี2560
0.00
19759.00
1752.00
8.87
13015.00
1206.00
9.266231271609682
6612.00
405.00
6.125226860254083400
132.00
141.00
106.81818181818181
/  1.2ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
60.00
5969.00
4983.00
83.48
2314.00
1908.00
82.454624000
1053.00
832.00
79.012345600
1251.00
1122.00
89.68824940047962
1352.00
1122.00
82.988165600
x  (2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
20.00
9619.00
2.00
20.79
3420.00
0.00
0
1689.00
1.00
59.206631142687900000
2046.00
1.00
48.87585532746823
2464.00
0.00
0
/  (1) ร้อยละของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการคลอดมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง)
70.00
55.00
53.00
96.36
22.00
22.00
100
13.00
11.00
84.615384615384615300
17.00
17.00
100
3.00
3.00
100
 (1.1.2)ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่มีการคลอดมาตรฐาน
40.00
 (1.1.1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่มีการคลอดมาตรฐาน
80.00
 3.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 1.10 ร้อยละ30 ของการตายมารดาจากการตกเลือดลดลงจากปี 2560
0.00
 1.12 ร้อยละ 70 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
70.00
/  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 54 (หน่วยนับ:คน) และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
54.00
190376.00
102801.00
54.00
69099.00
39675.00
57.417618100
33137.00
17759.00
53.592660700
49341.00
25621.00
51.92638981779859
38817.00
19722.00
50.807635800
 1.13 จำนวนสูติแพทย์ในโรงพยาบาลแต่ละระดับ
0.00
 3.2 ร้อยละเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
90.00
 3.3 ร้อยละเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
20.00
/  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน)
85.00
35024.00
34484.00
98.46
12599.00
12412.00
98.515755200
6475.00
6369.00
98.362934300
8961.00
8859.00
98.86173418145296
6981.00
6839.00
97.965907400
 1.11 ร้อยละ 30 ของการตายมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูงลดลงจากปี 2560
0.00
 3.4 ร้อยละเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 1 เดือน
100.00
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (5) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน)
60.00
132.00
118.15
89.51
0.00
0.00
32.00
22.00
68.750000000000000000
100.00
96.15
96.15
/  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ≤ 40 ต่อประชากรหญิง15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน)
40.00
139500.00
1127.00
8.08
48879.00
423.00
8.654023000
27092.00
206.00
7.603720000
34506.00
231.00
6.694487915145192
29042.00
268.00
9.228014000
/  (6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน)
68.00
392013.00
279331.00
71.26
150883.00
109475.00
72.556219000
64113.00
45701.00
71.281955200
92021.00
66466.00
72.22916508188348
85078.00
57626.00
67.733139000
/  (9.1) การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
40.00
137376.00
850.00
6.19
48648.00
392.00
392
27090.00
202.00
7.456626000
34506.00
231.00
6.694487915145192
27132.00
25.00
0.92
/  (8) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
54.00
23337.00
20071.00
86.01
9555.00
8352.00
87.409733100
4115.00
3593.00
87.314702300
6113.00
5392.00
88.20546376574514
3443.00
2648.00
76.909671700
/  (9.2)การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี
1.30
129244.00
38.00
0.29
45680.00
14.00
0.306479000
23835.00
10.00
0.419551000
32604.00
2.00
0.0613421666053245
27121.00
12.00
0.442461000
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (10) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
55.00
577264.00
329132.00
57.02
201635.00
111249.00
55.173456900
96406.00
52077.00
54.018422000
139333.00
84202.00
60.43220199091385
140427.00
81944.00
58.353450500
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (11) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล)
45.00
452.00
311.00
68.81
117.00
77.00
65.8119658119658
133.00
60.00
45.112781954887218000
84.00
79.00
94.04761904761905
118.00
95.00
80.50847457627118
/  (12.2) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00
723809.00
362077.00
50.02
257524.00
189024.00
73.400537400
137788.00
75899.00
55.083897000
190244.00
0.00
0
137927.00
100665.00
72.984259700
/  (12.5) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพศ./รพท. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
1.00
6.00
6.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
/  (12) ร้อยละของ Healthy Ageing ดำเนินการตามข้อ 1–5 ตามเกณฑ์
0.00
340097.00
328181.00
96.50
181900.00
175058.00
96.238592600
68675.00
65636.00
95.574808882417182300
0.00
0.00
89645.00
87592.00
97.7098555413018
/  (12.3) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00
723809.00
369048.00
50.99
257524.00
193839.00
75.270266000
137788.00
77713.00
56.400412200
190244.00
0.00
0
137927.00
100962.00
73.199591000
x  (12.6) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพช. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
1.00
71.00
48.00
0.68
23.00
2.00
8.695652173913043
13.00
13.00
100.000000000000000000
19.00
17.00
89.47368421052632
16.00
16.00
100
x  (12.1)ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ(ดำเนินการครบทุกประเด็น10 เรื่องและยอดคัดกรองสะสม) ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน)
60.00
723809.00
188419.00
26.03
257524.00
89758.00
34.854227100
137788.00
41305.00
29.977211300
190244.00
0.00
0
137927.00
59541.00
43.168487600
/  (12.4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปี60
0.00
274756.79
240790.05
87.64
0.00
0.00
1247.79
1243.05
99.620128386988195100
192192.00
149653.00
77.86640442890443
81317.00
89894.00
110.5476099708548
 (12.7) คลินิกผู้สูงอายุ (แห่ง)
0.00
263764.00
33667.00
33667
0.00
10962.00
10962.00
0.00
22078.00
22078
0.00
19140.00
19140
1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (13.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม ร่างระเบียบสำนักงานนายก ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..........และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น (หน่วยนับ:อำเภอ)
100.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
 (13.4) มีรายงานสรุปความก้าวหน้า หรือ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ)
0.00
 (13.2) มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ)
0.00
 (13.3) มีผลการประเมินตนเอง (Self assessment) หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE (หน่วยนับ:อำเภอ)
0.00
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวพฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ≥ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:จังหวัด)
100.00
21.00
21.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
18.00
18.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.โครงการควบคุมโรคติดต่อ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (15) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ≥ ร้อยละ 87 (หน่วยนับ:คน)
87.00
12240.00
7695.00
62.87
7990.00
6463.00
80.88861076345431
2190.00
1232.00
56.255707762557077600
900.00
0.00
0
1160.00
0.00
0
/  (16) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (หน่วยนับ:ตำบล)
5.00
70.00
57.00
81.43
10.00
0.00
0
15.00
12.00
80.000000000000000000
40.00
40.00
100
5.00
5.00
100
 (16.1)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวน์
5.00
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (17.1) ร้อยละ 100 เด็กจมน้ำได้รับการสอบสวน
100.00
148176.00
3.00
0.00
148176.00
3.00
0.002024619371558147
/  (17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน
4.50
605760.00
15.00
2.48
312345.00
1.00
0.320158798764187
127289.00
4.00
3.142455357493500000
0.00
7.00
166126.00
3.00
1.805858204013821
 (17.3) จำนวนทีมผู้ก่อการดีได้ตามเป้าหมาย
/  (18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน
16.00
5058455.00
350.00
6.92
1801753.00
93.00
5.161639803014065
963484.00
68.00
7.057719692283400000
1308046.00
126.00
9.632688758652218
985172.00
63.00
6.394822426946766
 (17.2) ร้อยละ 25 เด็กต่ำกว่า 2 ปี มีการใช้คอกกั้นเด็ก
25.00
/  (19.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.4 (หน่วยนับ:คน)
2.40
128925.00
1863.00
1.45
66521.00
994.00
1.494264900
13898.00
209.00
1.503813400
28852.00
345.00
11.95757659780951
19572.00
333.00
1.701410100
/  (19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน)
10.00
53863.00
12986.00
24.11
17355.00
7005.00
40.363007700
15845.00
5130.00
32.376143800
13314.00
0.00
0
7443.00
850.00
11.420126200
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (20) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ≥ ร้อยละ 75 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)
75.00
1786.00
1737.00
97.26
1224.00
1187.00
96.97712418300654
169.00
162.00
95.857988165680473300
272.00
267.00
98.16176470588235
121.00
121.00
100
/  (20.1) จำนวนผักและผลไม้สดที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
75.00
121.00
121.00
100.00
121.00
121.00
100
 (20.2) จํานวนของนมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 96 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)
96.00
2062.00
2003.00
97.14
1224.00
1187.00
96.97712418300654
169.00
162.00
95.857988165680473300
272.00
267.00
98.16176470588235
397.00
387.00
97.48110831234257
/  (22.1) ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
388.00
388.00
100.00
27.00
27.00
100
11.00
11.00
100.000000000000000000
337.00
337.00
100
13.00
13.00
100
/  (22.2) ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:แห่ง)
50.00
168.00
164.00
97.62
36.00
32.00
88.88888888888889
8.00
8.00
100.000000000000000000
92.00
92.00
100
32.00
32.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (23.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:แห่ง)
90.00
59.00
59.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
0.00
0.00
/  (23.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:แห่ง)
50.00
59.00
41.00
69.49
26.00
16.00
61.53846153846154
13.00
12.00
92.307692307692307600
20.00
13.00
65
0.00
0.00
/  (23.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
39.00
13.00
33.33
26.00
10.00
38.46153846153847
13.00
3.00
23.076923076923076900
0.00
0.00
0.00
0.00
1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (24) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
100.00
122.00
122.00
100.00
1.00
1.00
100
100.00
100.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
1.00
1.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ≥ ร้อยละ 36 (หน่วยนับ:ทีม)
36.00
161.00
59.00
36.65
19.00
8.00
42.10526315789473
9.00
3.00
33.333333333333333300
126.00
41.00
32.53968253968254
7.00
7.00
100
 25.3 จำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล
 25.1 จำนวนผู้สูงอายุติดเตียงที่ได้รับการดูแล
 25.4 จำนวนผู้ป่วย Paliative Care ที่ได้รับการดูแล
 25.2 จำนวนผู้สูงอายุติดบ้านที่ได้รับการดูแล
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (26.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน)
40.00
277115.00
31387.00
11.33
106601.00
17298.00
16.226864600
49869.00
4055.00
8.131304000
65414.00
0.00
0
55323.00
10083.00
18.225692700
x  (26.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน)
50.00
404327.00
163098.00
40.34
164803.00
63972.00
38.817254500
67407.00
22207.00
32.944649600
99448.00
38327.00
38.539739361274236
72893.00
38979.00
53.474270500
/  (27) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 82.5 (หน่วยนับ:คน)
82.50
187199.00
159864.00
85.40
69525.00
61579.00
88.57
33485.00
27666.00
82.62
44863.00
34636.00
77.20393197066625
39443.00
36252.00
91.91
/  (28) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <ร้อยละ 7 (หน่วยนับ:ครั้ง)
7.00
3336.00
169.00
5.07
1487.00
73.00
4.909213100
534.00
19.00
3.558052400
871.00
41.00
4.70723306544202
444.00
36.00
8.108108100
 (28.2) อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน
60.01
 (28.6) จำนวนเตียง Stroke Unit ระดับ A
0.00
 (28.9) Stroke Unit ในโรงพยาบาล ระดับ M
0.00
 (28.3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก <= ร้อยละ 25 รหัส I60-I62
25.00
 (28.4) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก <= ร้อยละ 5 รหัส I63
5.00
 (28.7) Stroke Unit ในโรงพยาบาล ระดับ S
0.00
 (28.10) จำนวนเตียง Stroke Unit ระดับ M
0.00
 (28.1) อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
129.99
 (28.5) Stroke Unit ในโรงพยาบาล ระดับ A
0.00
 (28.8) จำนวนเตียง Stroke Unit ระดับ S
0.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60(หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
77.00
43.00
55.84
26.00
6.00
23.076923076923077
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
9.00
45
18.00
15.00
83.33333333333334
/  (29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5(หน่วยนับ:แห่ง)
5.00
51.00
3.00
5.88
0.00
0.00
13.00
1.00
7.692307692307692300
20.00
0.00
0
18.00
2.00
11.11111111111111
/  (29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ≥ ร้อยละ 40(หน่วยนับ:แห่ง)
40.00
15.00
13.00
86.67
0.00
0.00
13.00
12.00
92.307692307692307600
1.00
1.00
100
1.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (30) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥ ร้อยละ 10
10.00
67.00
79.00
117.91
0.00
39.00
14.00
1.00
92.857142800
17.00
10.00
58.8235294117647
36.00
29.00
19.444444400
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (31.6) ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F3 ขึ้นไปที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
80.00
 (31.7) จำนวน Cooling System
0.00
 (31.8) จำนวน Transport Incubator
0.00
/  (31.1) อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ลดลงร้อยละ10เทียบกับปีที่ผ่านมา
10.00
4478.00
8.00
0.18
1980.00
6.00
0.303030300
865.00
0.00
0
926.00
2.00
0.2159827213822894
707.00
0.00
0
x  (31) อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
3.60
8681.00
33.00
3.80
3420.00
20.00
5.847953216374268
1694.00
4.00
2.361275088547815000
2055.00
9.00
4.37956204379562
1512.00
0.00
0
 (31.5) การเพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (32.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 2
0.00
77.00
76.00
98.70
26.00
26.00
100
13.00
12.00
92.307692307692307600
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (32.4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 5
0.00
77.00
49.00
63.64
26.00
22.00
84.61538461538461
13.00
0.00
0
20.00
11.00
55.00000000000001
18.00
16.00
88.88888888888889
 (32.7) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ (A, S, M1) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
0.00
/  (32.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 3)
0.00
77.00
76.00
98.70
26.00
26.00
100
13.00
12.00
92.307692307692307600
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
 (32.5) ร้อยละของผู้ป่วย Palliative care รายใหม่ในปีที่รายงานได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ Advance Care planning (ACP)
0.00
 (32.8) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ (M2, F1-3) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
0.00
/  (32.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 4
0.00
77.00
76.00
98.70
26.00
26.00
100
13.00
12.00
92.307692307692307600
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
 (32.6) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ (A, S, M, F) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
0.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (33) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ในสถานบริการทุกระดับได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
20.00
3732838.00
1107063.00
29.66
1404002.00
547030.00
38.962195200
591199.00
169206.00
28.620819700
1007043.00
216988.00
21.547044100
730807.00
173875.00
23.792191300
/  (33.3) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
30.00
1673668.00
763825.00
45.64
653182.00
393686.00
60.272022100
256461.00
108157.00
42.172883900
461575.00
151962.00
32.922493600
302659.00
110056.00
36.363035600
/  (33.1) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพศ. รพท. ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง)
10.00
576856.00
83248.00
14.43
275513.00
49738.00
18.052868600
86477.00
13406.00
15.502387900
134082.00
11590.00
8.643964100
80784.00
8514.00
10.539215600
x  (33.2) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
20.00
1433074.00
251238.00
17.53
428424.00
93656.00
21.860586700
249170.00
48479.00
19.456194500
408120.00
53216.00
13.039302100
347364.00
55887.00
16.088886500
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (34) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
55.00
118808.00
70668.00
59.48
40309.00
21826.00
54.14671661415564
27173.00
22811.00
83.947300629301144500
29399.00
15833.00
53.85557331882037
21927.00
10198.00
46.50887034250012
/  (35) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
6.30
4988466.00
68.00
1.36
1801753.00
21.00
1.1655315684225307
893498.00
13.00
1.454955691003200000
1308046.00
18.00
1.3760983940931741
985169.00
16.00
1.6240868318024624
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (36.1) อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
90.00
 (36.3) อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
90.00
 (36.4)อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม.
30.00
 (36.2)อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย)
90.00
 (36.5)จำนวน ICU ( มีกี่เตียง )
0.00
 (37.2) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) > ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:ราย)
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (37.1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ (Refracture) < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ราย)
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
/  (37) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
3.00
3.00
100.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
/  (36) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
30.00
2296.00
570.00
24.83
872.00
167.00
19.15137614678899
550.00
249.00
45.272727272727272700
652.00
136.00
20.858895705521473
222.00
18.00
8.108108108108109
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (39.2) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 30 นาที(>=50%)
50.00
44.00
17.00
38.64
21.00
11.00
52.38095238095239
23.00
6.00
26.086956521739130400
x  (39.3) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCI ภายใน 90 นาที(>=80%)
80.00
44.00
27.00
61.36
44.00
27.00
61.36363636363637
x  (39.6) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 90 นาที หรือยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน30นาทีเมื่อแรกรับ(>=80%)
80.00
44.00
27.00
61.36
44.00
27.00
61.36363636363637
 (39.8) ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI)
80.00
/  (39.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาล(<=10%)
10.00
139.00
9.00
6.47
65.00
6.00
9.230769230769232
74.00
3.00
4.054054054054054000
x  (39.4) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%)
80.00
96.00
45.00
46.88
27.00
20.00
74.07407407407408
23.00
22.00
95.652173913043478200
46.00
3.00
6.521739130434782
x  (39.7) ร้อยละจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาWarfarine ได้ target INR ตามเป้าหมาย (>=50%)
50.00
5902.00
2910.00
49.31
4150.00
1989.00
47.9277108433735
1752.00
921.00
52.568493150684931500
/  (39.5) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%)
80.00
92.00
89.00
96.74
92.00
89.00
96.73913043478261
/  (39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(i20-i25) ≤ 27 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
27.00
3113343.00
247.00
7.93
1801753.00
52.00
2.886078169427219
4203.00
146.00
3473.709255293837700000
1303395.00
0.00
0
3992.00
49.00
1227.4549098196394
/  (38) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
64.00
64.00
100.00
22.00
22.00
100
11.00
11.00
100.000000000000000000
17.00
17.00
100
14.00
14.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (40.5) จำนวนเตียงการให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก
 40.8 จำนวนการคัดกรองมะเร็ง (จำนวน คน)
0.00
 (40.6) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่มีการส่งต่อ (ในเขต)
0.00
 (40.4) จำนวนเครื่องฉายแสง
 (40.7) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่มีการส่งต่อ (นอกเขต)
0.00
x  (40.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
314.00
225.00
71.66
143.00
71.00
49.65034965034965
44.00
44.00
100.000000000000000000
127.00
110.00
86.61417322834646
/  (41) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤ 26 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
26.00
1801753.00
125.00
6.94
1801753.00
125.00
6.9376879072769695
/  (40.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
244.00
209.00
85.66
82.00
64.00
78.04878048780488
45.00
38.00
84.444444444444444400
117.00
107.00
91.45299145299145
/  (42) อัตราตายจากมะเร็งปอด ≤ 20.3 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
20.30
1801753.00
54.00
3.00
1801753.00
54.00
2.9970811759436504
x  (40.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
104.00
81.00
77.88
84.00
61.00
72.61904761904762
14.00
14.00
100.000000000000000000
6.00
6.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (43.3) CKD clinic ใน รพ.ระดับ F3
50.00
 (43.2) หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมินคุณภาพจาก ตรต.
0.00
x  (43) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน)
66.00
26788.00
16873.00
62.99
8635.00
4781.00
55.367689600
2894.00
1732.00
59.847961200
10544.00
7765.00
73.643778400
4939.00
2726.00
55.193358900
 (43.1)ร้อยละของผู้ป่วยDMและ/หรือ HT ได้รับการค้นหา และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
80.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (44) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน)
85.00
1214.00
1010.00
83.20
283.00
226.00
79.85865724381625
172.00
168.00
97.674418604651162700
530.00
391.00
73.77358490566037
229.00
225.00
98.2532751091703
 (44.1) ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา
75.00
 (44.2) จำนวนเครื่อง Fundus Camera
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (45.1) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
1.20
/  (45) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต (หน่วยนับ:คน)
0.18
420.00
7.00
1.67
409.00
4.00
0.9779951100244498
8.00
1.00
12.500000000000000000
2.00
2.00
100
1.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (46.1) lagging indicator ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน)
50.00
 (46.2) จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่าน HA ยาเสพติด
0.00
x  (46) ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน)
90.00
3570.00
1239.00
34.71
532.00
506.00
95.11278195488721
135.00
132.00
97.777777777777777700
532.00
506.00
95.11278195488721
2371.00
95.00
4.006748207507381
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (47.1)จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการดูแลระยะกลาง
0.00
/  (47) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:แห่ง)
5.00
72.00
24.00
33.33
25.00
2.00
8
12.00
4.00
33.333333333333333300
18.00
16.00
88.88888888888889
17.00
2.00
11.76470588235294
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 15 (หน่วยนับ:ราย)
15.00
149.00
21.00
14.09
0.00
0.00
3.00
3.00
100.000000000000000000
0.00
0.00
146.00
18.00
12.32876712328767
 (48.3) จำนวนวิสัญญีพยาบาล
0.00
 (48.1)จำนวนศัลยแพทย์
0.00
 (48.4) จำนวนเตียงผ่าตัด
0.00
 (48.2) จำนวนวิสัญญีแพทย์
0.00
 (48.5) จำนวนผู้ผ่านการอบรมแนวทางปฏิบัติในโครงการการรักษา ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
0.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (49) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง)
10.00
328.00
232.00
70.73
0.00
0.00
104.00
103.00
99.038461538461538400
0.00
0.00
224.00
129.00
57.58928571428571
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (หน่วยนับ:ราย)
12.00
48115.00
663.00
1.38
29625.00
242.00
0.8168776371308016
9090.00
162.00
1.782178217821782100
9386.00
245.00
2.6102706158107822
14.00
14.00
100
 (50.3) ER คุณภาพ จํานวนโรงพยาบาลระดับ M1, S, A มี TEA unit ที่ได้มาตรฐาน
0.00
 (50.6) จำนวนแพทย์ EP ( Emergency Physician )
0.00
 (50.1) รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป มีการส่งข้อมูลแฟ้ม accident
0.00
 (50.4) ร้อยละ รพ.F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ
60.00
 (50.7) อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe Traumatic Head Injury
40.00
 (50.2) การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล Hospital Safety Index
0.00
 (50.5) อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)
1.00
 (50.8) จำนวพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)
0.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:ราย)
85.00
1198.00
221.00
18.45
465.00
0.00
0
242.00
0.00
0
243.00
221.00
90.94650205761316
248.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (53) จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
0.00
1.00
1.00
100.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.000000000000000000
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 1.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (54) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
100.00
20.00
3.00
15.00
0.00
0.00
14.00
0.00
0
1.00
0.00
0
5.00
3.00
60
x  (55) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด(หน่วยนับ:คน)
60.00
5770.00
366.00
6.34
423.00
8.00
1.8912529550827424
1660.00
278.00
16.746987951807228900
3437.00
0.00
0
250.00
80.00
32
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (56.1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 3ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
314.00
308.00
98.09
53.00
53.00
100
202.00
202.00
100.000000000000000000
41.00
35.00
85.36585365853658
18.00
18.00
100
/  (57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:คน)
85.00
26539.00
26303.00
99.11
9651.00
9574.00
99.20215521707595
5156.00
5103.00
98.972071373157486400
6057.00
5974.00
98.62968466237412
5675.00
5652.00
99.59471365638767
x  (56.2) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 4 ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
220.00
3.00
1.36
0.00
0.00
202.00
0.00
0
18.00
3.00
16.666666666666664
/  (58) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ < 60 (เพียงพอหมายถึงบุคลากร => ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรอบอัตรากำลัง) (หน่วยนับ:คน)
80.00
13964.00
12128.00
86.85
53.00
26.00
49.056603773584904
3312.00
3405.00
102.807971014492753600
4771.00
3786.00
79.35443303290714
5828.00
4911.00
84.2656142759094
x  (56.3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202.00
0.00
0
18.00
0.00
0
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (59) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:ครอบครัว)
55.00
53685.00
10.00
0.02
16120.00
10.00
0.062034739454094295
4765.00
0.00
0
19300.00
0.00
0
13500.00
0.00
0
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และบริ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (60) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (หน่วยนับ:หน่วย)
80.00
158.00
121.00
76.58
53.00
19.00
35.84905660377358
27.00
27.00
100.000000000000000000
41.00
41.00
100
37.00
34.00
91.8918918918919
/  (61) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม ≥ ร้อยละ 15(หน่วยนับ:บาท)
15.00
1006706784.70
452446594.12
44.94
361483727.37
129767922.33
35.89868990068669
138749734.26
70313415.01
50.676432200036705100
348187870.00
171896351.00
49.36885107456501
158285453.07
80468905.78
50.83784025458106
/  (62) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน ≥ ร้อยละ 8 (หน่วยนับ:หน่วย)
8.00
76.00
63.00
82.89
0.00
0.00
21.00
19.00
90.47619047619048
55.00
44.00
80
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (63.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
93.00
93.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
90.00
90.00
100
/  (64.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
74.36
59.00
56.00
94.92
19.00
18.00
94.73684210526315
10.00
10.00
100.000000000000000000
16.00
15.00
93.75
14.00
13.00
92.85714285714286
/  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
129.00
113.00
87.60
6.00
6.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
4.00
20
90.00
90.00
100
/  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:แห่ง)
25.00
564.00
187.00
33.16
205.00
105.00
51.21951219512195
128.00
5.00
3.906250000000000000
201.00
77.00
38.308457711442784
30.00
0.00
0
/  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
98.78
6.00
6.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (66.1) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด ≤ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:คน)
25.00
7199.00
1509.00
20.96
2392.00
616.00
25.75250836120401
1246.00
229.00
18.378812199036918100
1535.00
246.00
16.026058631921824
2026.00
418.00
20.63178677196446
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Dig
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (67.1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE)) แลกเปลี่ยนข้อมูล 43 แฟ้ม
40.00
19.00
1.00
5.26
1.00
1.00
100.000000000000000000
18.00
0.00
0
 (68.2) ร้อยละของประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ PHRs
50.00
 (68.1) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)
0.50
 (67.2) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))การจัดการระบบสุขภาพ
60.00
1.00
1.00
30.000000000000000000
18.00
0.00
0
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (71) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง ข้อมูลจากโปรแกรม ITEMS หรือ PA ภาครัฐ)
20.00
50706.00
4992.00
9.84
29389.00
1992.00
6.77804620776481
16146.00
2350.00
14.554688467731945900
5060.00
603.00
11.91699604743083
111.00
47.00
42.34234234234234
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ≤ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:แห่ง)
6.00
77.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0
13.00
0.00
0
20.00
0.00
0
18.00
0.00
0
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (76) ร้อยละ 28 รายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (79) จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
2.00
0
 (77) จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (75) ร้อยละ 10 ของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (78) จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
/  (73) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:เรื่อง)
25.00
413.00
310.00
75.06
52.00
0.00
0
317.00
266.00
83.91167192429022
44.00
44.00
100
/  (74) ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา (หน่วยนับ:บาท)
0.50
29986956.00
421150.00
1.40
0.00
0.00
26772346.00
381150.00
1.4236705292842098
3214610.00
40000.00
1.2443189064925448
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (80) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00