สรุปผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดระดับเขตสุขภาพที่7 ปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน(1เมย.2561-31มิย.2561)


1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  2.1 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางไม่เกินร้อยละ 16
16.00
13316.00
1910.00
14.34
6580.00
1038.00
15.775075900
2156.00
285.00
13.218923900
2594.00
297.00
11.449498800
2110.00
308.00
14.597156300
/  1.5 ร้อยละเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
7.00
19865.00
1162.00
5.85
7345.00
504.00
6.861810700
3358.00
202.00
6.015485400
5163.00
213.00
4.125508400
4143.00
252.00
6.08
/  1.9 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
65.00
16252.00
11674.00
71.83
6307.00
4426.00
70.175994900
2758.00
1952.00
70.775924500
3391.00
2762.00
81.450899400
3798.00
2570.00
67.667193200
/  1.7.2 ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี 2561
0.00
23677.00
1507.00
6.36
8567.00
670.00
7.8207073654721615
4597.00
234.00
5.090276267130737400
5489.00
330.00
6.012024048096192
5024.00
273.00
5.43391719745223
x  1.4 อัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
25.00
26422.00
828.00
31.34
11290.00
556.00
49.247121346324185
4595.00
86.00
18.715995647442872000
5487.00
82.00
14.9444140696191
5050.00
104.00
20.594059405940595
/  1.6 อัตรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
0.00
353.00
0.00
0.00
170.00
0.00
0
48.00
0.00
0
55.00
0.00
0
81.00
0.00
0
/  1.3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
60.00
14944.00
10748.00
71.92
5942.00
4121.00
69.353752900
2534.00
1766.00
69.692186200
3076.00
2427.00
78.901170300
3494.00
2498.00
71.49
/  1.8มีการวิเคราะห์สถานะการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ Robson ten group Classification
0.00
20.00
20.00
100.00
6.00
6.00
100
4.00
4.00
100.000000000000000000
5.00
5.00
100
5.00
5.00
100
/  1.7.1ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า37wk)ลดลงร้อยละ10 ปี2560
0.00
30876.00
2071.00
6.71
13015.00
1206.00
9.266231271609682
6606.00
294.00
4.450499545867393200
5961.00
284.00
4.764301291729576
5294.00
287.00
5.421231582924065
/  1.2ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
60.00
15009.00
12168.00
81.07
5976.00
4701.00
78.664658600
2546.00
2051.00
80.557737600
3083.00
2670.00
86.603957100
3506.00
2819.00
80.41
x  (2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
20.00
21520.00
5.00
23.23
11438.00
3.00
26.228361601678618
4595.00
1.00
21.762785636561400000
5487.00
1.00
18.224895206852562
0.00
0.00
/  (1) ร้อยละของ รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปที่มีการคลอดมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 70 (หน่วยนับ:แห่ง)
70.00
64.00
64.00
100.00
22.00
22.00
100
11.00
11.00
100.000000000000000000
17.00
17.00
100
14.00
14.00
100
/  (1.1.1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่มีการคลอดมาตรฐาน
80.00
6.00
6.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
/  (1.1.2)ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่มีการคลอดมาตรฐาน
40.00
61.00
61.00
100.00
22.00
22.00
100
10.00
10.00
100.000000000000000000
16.00
16.00
100
13.00
13.00
100
/  3.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
50.00
25891.00
16413.00
63.39
10380.00
5746.00
55.356454700
4167.00
2201.00
52.819774400
5623.00
4524.00
80.455272900
5734.00
3931.00
68.55598186257413
x  3.4 ร้อยละเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 1 เดือน
100.00
30442.00
27262.00
89.55
9665.00
8464.00
87.573719600
7181.00
6474.00
90.154574500
7776.00
7278.00
93.595679000
5826.00
5147.00
88.35
x  1.11 ร้อยละ 30 ของการตายมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูงลดลงจากปี 2560
0.00
354.00
1.00
0.28
3.00
1.00
33.33333333333333
1.00
0.00
0
350.00
0.00
0
0.00
0.00
/  3.2 ร้อยละเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
90.00
114298.00
109262.00
95.59
41276.00
39245.00
95.079465000
21034.00
19802.00
94.14
28626.00
27766.00
96.995738100
23385.00
22504.00
96.23
/  (4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 54 (หน่วยนับ:คน) และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
54.00
569157.00
314755.00
55.30
204811.00
116305.00
56.786500700
97290.00
51940.00
53.386781700
148694.00
82431.00
55.436668500
118979.00
63929.00
53.73
x  1.12 ร้อยละ 70 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
70.00
67.00
64.00
95.52
22.00
22.00
100
13.00
11.00
84.615384615384615300
18.00
17.00
94.44444444444444
14.00
14.00
100
/  (3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน)
85.00
108041.00
105082.00
97.26
39161.00
38165.00
97.456653300
19865.00
19297.00
97.140699700
27593.00
27110.00
98.249556000
21473.00
20625.00
96.05
/  3.3 ร้อยละเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
20.00
109262.00
30442.00
27.86
39245.00
9665.00
24.627341000
19802.00
7181.00
36.26
27766.00
7776.00
28.005474300
22504.00
5826.00
25.89
/  1.10 ร้อยละ30 ของการตายมารดาจากการตกเลือดลดลงจากปี 2560
0.00
11375.00
0.00
0.00
10854.00
0.00
0
1.00
0.00
0
520.00
0.00
0
0.00
0.00
 1.13 จำนวนสูติแพทย์ในโรงพยาบาลแต่ละระดับ
0.00
26.00
26.00
26
15.00
15.00
15.00
18.00
14.00
14
12.00
12.00
12
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (5) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการและดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน)
60.00
6436.00
5662.00
87.97
578.00
578.00
100
32.00
22.00
68.750000000000000000
352.00
352.00
100
5474.00
4710.00
86.04311289733285
/  (9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ≤ 40 ต่อประชากรหญิง15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน)
40.00
138788.00
2701.00
19.46
48879.00
1072.00
21.931708000
27339.00
477.00
17.447602000
33595.00
582.00
17.324006000
28994.00
579.00
19.97
/  (6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน)
68.00
395791.00
284220.00
71.81
150883.00
109475.00
72.556219000
64862.00
46527.00
71.732293100
94921.00
70269.00
74.028929300
85207.00
57886.00
67.94
/  (9.1) การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
40.00
138788.00
2701.00
19.46
48879.00
1072.00
21.931708000
27339.00
477.00
17.447602000
33595.00
582.00
17.324006000
28994.00
579.00
19.97
/  (8) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
54.00
25768.00
22275.00
86.44
9555.00
8352.00
87.409733100
4740.00
4142.00
87.383966200
7390.00
6614.00
89.499323400
3972.00
3080.00
77.54
/  (9.2)การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี
1.30
128750.00
81.00
0.63
45680.00
29.00
0.634851000
23851.00
16.00
0.670831000
32083.00
10.00
0.311691000
27132.00
27.00
1.00
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (10) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
55.00
584009.00
334365.00
57.25
201635.00
111249.00
55.173456900
101340.00
54982.00
54.254983200
141109.00
86511.00
61.307925000
140462.00
81963.00
58.35
1.P&P Excellence แผนที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (11) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:ตำบล)
55.00
660.00
505.00
76.52
199.00
142.00
71.35678391959799
133.00
96.00
72.180451127819548800
193.00
139.00
72.02072538860104
135.00
128.00
94.81481481481482
/  (12.2) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00
684240.00
437158.00
63.89
257524.00
189024.00
73.400537400
136468.00
96109.00
70.426033900
186184.00
154742.00
83.112404900
103738.00
795.00
0.77
/  (12.5) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพศ./รพท. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
1.00
6.00
6.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
/  (12) ร้อยละของ Healthy Ageing ดำเนินการตามข้อ 1–5 ตามเกณฑ์
0.00
602716.00
582323.00
96.62
222113.00
213190.00
95.982675400
99130.00
94949.00
95.782306000
168881.00
162762.00
96.376738600
115684.00
114430.00
98.92
/  (12.3) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม ( ≥ ร้อยละ 0 (หน่วยนับ:คน))
0.00
684578.00
442384.00
64.62
257524.00
193839.00
75.270266000
136468.00
98000.00
71.811706700
186184.00
151581.00
81.414622000
104076.00
2431.00
2.34
/  (12.6) มีการดำเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพช. ( ≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง))
1.00
50.00
50.00
100.00
1.00
1.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
19.00
19.00
100
17.00
17.00
100
x  (12.1)ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ(ดำเนินการครบทุกประเด็น10 เรื่องและยอดคัดกรองสะสม) ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน)
60.00
718069.00
291229.00
40.56
257524.00
89758.00
34.854227100
136468.00
52291.00
38.317407700
186184.00
89929.00
48.301142900
137567.00
61436.00
44.66
/  (12.4) ร้อยละของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปี60
0.00
185555.64
176675.76
95.21
2407.68
89.24
3.7064726209463057
1245.05
1235.67
99.246616601742901800
180811.00
174909.00
96.73581806416645
1091.91
441.85
40.46578930497935
 (12.7) คลินิกผู้สูงอายุ (แห่ง)
0.00
7.00
4.00
4
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
1
0.00
42320.00
1.P&P Excellence แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (13.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาม ร่างระเบียบสำนักงานนายก ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ..........และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรายประเด็น (หน่วยนับ:อำเภอ)
100.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (13.4) มีรายงานสรุปความก้าวหน้า หรือ ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ)
0.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (13.2) มีประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (หน่วยนับ:อำเภอ)
100.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (13.3) มีผลการประเมินตนเอง (Self assessment) หลัง การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามแนวทาง UCCARE (หน่วยนับ:อำเภอ)
100.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวพฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ≥ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:จังหวัด) (ผ่านขั้นตอน 4)
100.00
4.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2.โครงการควบคุมโรคติดต่อ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (15) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก ≥ ร้อยละ 87 (หน่วยนับ:คน)
87.00
15715.00
11538.00
73.42
9690.00
9723.00
100.34055727554178
2190.00
1322.00
60.365296803652968000
2885.00
463.00
16.048526863084923
950.00
30.00
3.1578947368421053
/  (16) ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (หน่วยนับ:ตำบล)
55.00
70.00
70.00
100.00
10.00
10.00
100
15.00
15.00
100.000000000000000000
40.00
40.00
100
5.00
5.00
100
/  (16.1)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวน์
50.00
48365.00
24971.00
51.63
9000.00
2983.00
33.144444444444446
5157.00
1819.00
35.272445220089199100
26708.00
15274.00
57.1888572712296
7500.00
4895.00
65.26666666666667
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 3.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (17.1) ร้อยละ 100 เด็กจมน้ำได้รับการสอบสวน
100.00
148207.00
34.00
0.02
12.00
11.00
91.66666666666666
10.00
10.00
100.000000000000000000
9.00
9.00
100
148176.00
4.00
0.002699492495410863
 (17.3) จำนวนทีมผู้ก่อการดีได้ตามเป้าหมาย
26.00
9.00
34.61538461538461
10.00
36.00
360.000000000000000000
20.00
21.00
105
148176.00
14.00
0.00944822373393802
x  (17.2) ร้อยละ 25 เด็กต่ำกว่า 2 ปี มีการใช้คอกกั้นเด็ก
25.00
85773.00
19191.00
22.37
37278.00
5045.00
13.5334513654166
19166.00
2108.00
10.998643431075863500
29329.00
12038.00
41.04469978519554
/  (17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน
4.50
804838.00
33.00
4.10
294721.00
12.00
4.07164742247753
135697.00
10.00
7.369359676337700000
226244.00
7.00
3.0940047028871485
148176.00
4.00
2.699492495410863
/  (18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน
16.00
5058515.00
675.00
13.34
1801753.00
273.00
15.151910389492901
963484.00
146.00
15.153339339314400000
1308046.00
204.00
15.59578179972264
985232.00
52.00
5.277944687139679
/  (19.2) อัตราประชากรสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:คน)
10.00
54613.00
17532.00
32.10
17355.00
7005.00
40.363007700
16615.00
7704.00
46.367739900
13164.00
0.00
0
7573.00
2822.00
37.263964000
/  (19.1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 2.4 (หน่วยนับ:คน)
2.40
133395.00
2250.00
1.69
66521.00
994.00
1.494264900
13871.00
326.00
2.350227000
33373.00
585.00
1.752914000
19548.00
363.00
1.86
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (20) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ≥ ร้อยละ 75 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)
75.00
4245.00
4147.00
97.69
2694.00
2619.00
97.21603563474387
551.00
543.00
98.548094373865698700
473.00
458.00
96.82875264270614
527.00
527.00
100
/  (20.1) จำนวนผักและผลไม้สดที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
75.00
1544.00
1519.00
98.38
15.00
13.00
86.66666666666667
544.00
536.00
98.529411764705882300
459.00
444.00
96.73202614379085
526.00
526.00
100
/  (20.2) จํานวนของนมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
75.00
30.00
30.00
100.00
8.00
8.00
100
7.00
7.00
100.000000000000000000
14.00
14.00
100
1.00
1.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 5.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 96 (หน่วยนับ:ตัวอย่าง)
96.00
5613.00
5422.00
96.60
2709.00
2629.00
97.046880767811
670.00
644.00
96.119402985074626800
1665.00
1601.00
96.15615615615616
569.00
548.00
96.30931458699473
/  (22.1) ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
110.00
110.00
100.00
65.00
65.00
100
11.00
11.00
100.000000000000000000
13.00
13.00
100
21.00
21.00
100
/  (22.2) ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
188.00
188.00
100.00
70.00
70.00
100
8.00
8.00
100.000000000000000000
40.00
40.00
100
70.00
70.00
100
1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 1.โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (23.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
81.00
81.00
100.00
30.00
30.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (23.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:แห่ง)
50.00
81.00
64.00
79.01
30.00
25.00
83.33333333333334
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
13.00
65
18.00
13.00
72.22222222222221
/  (23.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
81.00
35.00
43.21
30.00
17.00
56.666666666666664
13.00
5.00
38.461538461538461500
20.00
8.00
40
18.00
5.00
27.77777777777778
1.P&P Excellence แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (24) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
100.00
122.00
122.00
100.00
1.00
1.00
100
100.00
100.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
1.00
1.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่5การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) ≥ ร้อยละ 36 (หน่วยนับ:ทีม)
36.00
40.00
26.00
65.00
18.00
11.00
61.111111111111114
5.00
3.00
60.000000000000000000
10.00
5.00
50
7.00
7.00
100
/  25.3 จำนวนผู้พิการที่ได้รับการดูแล
72864.00
25179.00
34.56
32543.00
8854.00
27.2071
1939.00
1697.00
87.519339865910263000
22264.00
3069.00
13.784584980237154
16264.00
11689.00
71.87038858829317
/  25.1 จำนวนผู้สูงอายุติดเตียงที่ได้รับการดูแล
3321.00
2595.00
78.14
1109.00
913.00
82.3264
154.00
129.00
83.766233766233766200
1646.00
1170.00
71.08140947752126
424.00
394.00
92.9245283018868
/  25.4 จำนวนผู้ป่วย Paliative Care ที่ได้รับการดูแล
4749.00
3009.00
63.36
1265.00
699.00
55.2569
104.00
104.00
100.000000000000000000
2624.00
1582.00
60.28963414634146
831.00
680.00
81.82912154031288
/  25.2 จำนวนผู้สูงอายุติดบ้านที่ได้รับการดูแล
19161.00
14422.00
75.27
7887.00
5732.00
72.6766
771.00
696.00
90.272373540856031100
8145.00
5915.00
72.62124002455495
2458.00
2162.00
87.95768917819366
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (26.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 40 (หน่วยนับ:คน)
40.00
279188.00
51154.00
18.32
106601.00
17298.00
16.226864600
50897.00
7143.00
14.034225900
66156.00
16292.00
24.626640000
55626.00
10470.00
18.82
x  (26.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ ≥ ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:คน)
50.00
408046.00
186070.00
45.60
164803.00
63972.00
38.817254500
69294.00
32946.00
47.545242000
100636.00
49839.00
49.524027100
73537.00
39700.00
53.99
/  (27) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ ร้อยละ 82.5 (หน่วยนับ:คน)
82.50
188334.00
167524.00
88.95
69525.00
61579.00
88.57
34202.00
30017.00
87.76
44950.00
39609.00
88.12
39774.00
36582.00
91.97
/  (28) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <ร้อยละ 7 (หน่วยนับ:ครั้ง)
7.00
44297.00
2296.00
5.18
23664.00
1148.00
4.851250800
7691.00
409.00
5.317904000
11535.00
678.00
5.877763300
1483.00
90.00
6.07
/  (28.4) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก <= ร้อยละ 5 รหัส I63
5.00
4329.00
93.00
2.15
1762.00
22.00
1.248581100
872.00
20.00
2.293577900
1150.00
24.00
2.086956500
582.00
28.00
4.810996500
/  (28.9) Stroke Unit ในโรงพยาบาล ระดับ M
0.00
11.00
8.00
72.73
5.00
2.00
40
2.00
2.00
100.000000000000000000
4.00
4.00
100
0.00
0.00
 (28.8) จำนวนเตียง Stroke Unit ระดับ S
0.00
16.00
16.00
16.00
0.00
0.00
0
8.00
8.00
8
/  (28.2) อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน
60.01
4099.00
2977.00
72.63
26.00
22.00
84.61538461538461
14.00
8.00
57.142857142857142800
5.00
5.00
100
4054.00
2942.00
72.57030093734583
/  (28.5) Stroke Unit ในโรงพยาบาล ระดับ A
0.00
2.00
2.00
100.00
1.00
1.00
100
0.00
0.00
1.00
1.00
100
0.00
0.00
x  (28.1) อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
129.99
3208095.00
12037.00
375.21
1159896.00
4091.00
352.704000000
613995.00
2562.00
417.267200000
758655.00
2850.00
375.664800000
675816.00
2525.00
373.622400000
 (28.10) จำนวนเตียง Stroke Unit ระดับ M
0.00
4.00
4.00
4
4.00
4.00
4.00
42.00
46.00
46
0.00
0.00
0
/  (28.3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก <= ร้อยละ 25 รหัส I60-I62
25.00
1769.00
273.00
15.43
674.00
120.00
17.804154300
298.00
35.00
11.744966400
518.00
64.00
12.355212300
282.00
54.00
19.148936100
/  (28.7) Stroke Unit ในโรงพยาบาล ระดับ S
0.00
2.00
2.00
100.00
1.00
1.00
100.000000000000000000
0.00
0.00
1.00
1.00
100
 (28.6) จำนวนเตียง Stroke Unit ระดับ A
0.00
8.00
8.00
8
0.00
0.00
0.00
16.00
16.00
16
0.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2.โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างส
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
80.00
77.00
76.00
98.70
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
17.00
94.44444444444444
x  (29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15(หน่วยนับ:แห่ง)
15.00
77.00
7.00
9.09
26.00
5.00
19.230769230769234
13.00
0.00
0
20.00
1.00
5
18.00
1.00
5.555555555555555
/  (29.3) ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ≥ ร้อยละ 40(หน่วยนับ:แห่ง)
40.00
18.00
18.00
100.00
3.00
3.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (30) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥ ร้อยละ 10
10.00
96.00
149.00
155.21
0.00
39.00
42.00
36.00
14.285714200
18.00
45.00
-150.000000000
36.00
29.00
19.44
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (31.6) ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F3 ขึ้นไปที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
80.00
55.00
39.00
70.91
22.00
22.00
100
13.00
11.00
84.615384615384615300
20.00
6.00
30
 (31.7) จำนวน Cooling System
0.00
1.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
 (31.8) จำนวน Transport Incubator
0.00
24.00
27.00
27
15.00
12.00
12.00
/  (31.1) อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ1เดือนถึง5ปีบริบูรณ์ลดลงร้อยละ10เทียบกับปีที่ผ่านมา
10.00
12061.00
16.00
0.13
4760.00
12.00
0.252100800
2331.00
0.00
0
3094.00
2.00
0.064641200
1893.00
2.00
0.105652400
 (31.5) การเพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ
13055.00
26.00
0.9957870547682879
14.00
8.00
285.714285714285714000
4938.00
16.00
1.6200891049007695
/  (31) อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
3.40
27359.00
63.00
2.30
11290.00
35.00
3.100088573959256
4221.00
13.00
3.079838900734423000
5487.00
12.00
2.1869874248223073
6361.00
3.00
0.47162395849709166
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (32.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 2
100.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (32.4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 5
0.00
77.00
66.00
85.71
26.00
22.00
84.61538461538461
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
13.00
65
18.00
18.00
100
/  (32.7) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ (A, S, M1) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
0.00
46.00
46.00
100.00
26.00
26.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
18.00
18.00
100
/  (32.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 3)
100.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (32.5) ร้อยละของผู้ป่วย Palliative care รายใหม่ในปีที่รายงานได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ Advance Care planning (ACP)
0.00
2360.00
2234.00
94.66
26.00
26.00
100
962.00
962.00
100.000000000000000000
1372.00
1246.00
90.81632653061224
/  (32.8) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ (M2, F1-3) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
0.00
74.00
74.00
100.00
26.00
26.00
100
12.00
12.00
100.000000000000000000
19.00
19.00
100
17.00
17.00
100
/  (32.3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care ขั้นตอนที่ 4
100.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
/  (32.6) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ (A, S, M, F) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
0.00
77.00
77.00
100.00
26.00
26.00
100
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
18.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (33) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ในสถานบริการทุกระดับได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
20.00
11294153.00
3187206.00
28.22
4038366.00
1416464.00
35.075176400
1782770.00
507842.00
28.486119900
3252557.00
725557.00
22.307280000
2233851.00
540990.00
24.22
/  (33.3) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพ.สต.ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
0.00
5092209.00
2193991.00
43.09
1826761.00
997655.00
54.613329200
795880.00
329044.00
41.343418600
1525773.00
520872.00
34.138236800
946868.00
348412.00
36.80
/  (33.1) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพศ. รพท. ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง)
0.00
1663597.00
221572.00
13.32
781582.00
121317.00
15.521979700
230314.00
37611.00
16.330314200
418352.00
35009.00
8.368311800
243557.00
28948.00
11.89
x  (33.2) ร้อยละของผู้ป่วยนอก ใน รพช ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง)
20.00
4383539.00
736697.00
16.81
1291733.00
265307.00
20.538842000
750932.00
139031.00
18.514459300
1297528.00
169056.00
13.029082900
1043426.00
163630.00
15.68
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (34) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:คน)
55.00
117395.00
68357.00
58.23
40309.00
22884.00
56.77144062120122
26012.00
18196.00
69.952329693987390400
29399.00
16447.00
55.94407973060308
21675.00
10830.00
49.96539792387543
/  (35) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
6.30
5058515.00
188.00
3.72
1801753.00
55.00
3.052582679201866
963484.00
34.00
3.528859846141700000
1308046.00
58.00
4.434094825411338
985232.00
41.00
4.161456387937054
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (36.3) อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)
90.00
1264.00
961.00
76.03
1063.00
765.00
71.966133584195672600
201.00
196.00
97.51243781094527
x  (36.1) อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic
90.00
1264.00
1078.00
85.28
1063.00
888.00
83.537158984007525800
201.00
190.00
94.5273631840796
x  (36.4)อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชม.
30.00
1264.00
228.00
18.04
1063.00
72.00
6.773283160865475000
201.00
156.00
77.61194029850746
/  (36.2)อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย)
90.00
1264.00
1166.00
92.25
1063.00
968.00
91.063029162746942600
201.00
198.00
98.50746268656717
 (36.5)จำนวน ICU ( มีกี่เตียง )
0.00
22.00
22.00
22.00
18.00
18.00
18
/  (37.1) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ (Refracture) < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ราย)
30.00
118.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64.00
0.00
0
54.00
0.00
0
/  (37.2) ร้อยละของผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) > ร้อยละ 50 (หน่วยนับ:ราย)
50.00
137.00
38.00
27.74
0.00
0.00
45.00
9.00
20.000000000000000000
38.00
6.00
15.789473684210526
54.00
23.00
42.592592592592595
/  (37) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
4.00
4.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
/  (36) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 30 (หน่วยนับ:ครั้ง)
30.00
3922.00
906.00
23.10
2312.00
566.00
24.480968858131487
1063.00
224.00
21.072436500470366800
415.00
101.00
24.337349397590362
132.00
15.00
11.363636363636363
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (39.2) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 30 นาที(>=50%)
50.00
235.00
83.00
35.32
75.00
21.00
28.000000000000004
62.00
11.00
17.741935483870967700
98.00
51.00
52.04081632653062
x  (39.3) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCI ภายใน 90 นาที(>=80%)
80.00
118.00
86.00
72.88
118.00
86.00
72.88135593220339
0.00
0.00
0.00
0.00
/  (39.6) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 90 นาที หรือยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน30นาทีเมื่อแรกรับ(>=80%)
80.00
336.00
275.00
81.85
238.00
224.00
94.11764705882352
0.00
0.00
98.00
51.00
52.04081632653062
/  (39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(i20-i25) ≤ 27 ต่อแสนประชากร (หน่วยนับ:คน)
27.00
4915655.00
377.00
7.67
1775879.00
135.00
7.60
961227.00
97.00
10.09
1303459.00
118.00
9.05
875090.00
35.00
3.9995886137425867
/  (39.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาล(<=10%)
10.00
572.00
34.00
5.94
238.00
23.00
9.663865546218489
148.00
4.00
2.702702702702702700
186.00
7.00
3.763440860215054
/  (39.4) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด(Fibrinolytic Agents)ภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%)
80.00
398.00
363.00
91.21
238.00
224.00
94.11764705882352
62.00
54.00
87.096774193548387000
98.00
85.00
86.73469387755102
x  (39.7) ร้อยละจำนวนครั้งของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาWarfarine ได้ target INR ตามเป้าหมาย (>=50%)
50.00
5249.00
2560.00
48.77
5249.00
2560.00
48.771194513240617200
/  (39.5) อัตราของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ทำ PPCIภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.)(>=80%)
80.00
224.00
224.00
100.00
224.00
224.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
/  (39.8) ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI)
80.00
572.00
510.00
89.16
238.00
224.00
94.11764705882352
148.00
128.00
86.486486486486486400
186.00
158.00
84.94623655913979
/  (38) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
64.00
64.00
100.00
22.00
22.00
100
11.00
11.00
100.000000000000000000
17.00
17.00
100
14.00
14.00
100
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (40.6) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่มีการส่งต่อ (ในเขต)
0.00
4383.00
2547.00
58.11
4383.00
2547.00
58.110882956878850100
 40.8 จำนวนการคัดกรองมะเร็ง (จำนวน คน)
0.00
183970.00
152665.00
152665.00
/  (40.7) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่มีการส่งต่อ (นอกเขต)
0.00
6556.00
83.00
1.27
4383.00
43.00
0.981063198722336200
2173.00
40.00
1.840773124712379
 (40.4) จำนวนเครื่องฉายแสง
1.00
1.00
1
0.00
0.00
0.00
 (40.5) จำนวนเตียงการให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก
34.00
34.00
34
0.00
0.00
0.00
x  (40.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
462.00
314.00
67.97
271.00
153.00
56.457564575645755
107.00
103.00
96.261682242990654200
84.00
58.00
69.04761904761905
/  (42) อัตราตายจากมะเร็งปอด ≤ 20.3 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
20.30
5055283.00
384.00
7.60
1801753.00
100.00
5.5501503258215745
960316.00
94.00
9.788444636973600000
1307982.00
149.00
11.391594073924564
985232.00
41.00
4.161456387937054
/  (40.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
548.00
446.00
81.39
257.00
203.00
78.98832684824903
113.00
99.00
87.610619469026548600
178.00
144.00
80.89887640449437
x  (40.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:ราย)
80.00
424.00
278.00
65.57
320.00
192.00
60
30.00
29.00
96.666666666666666600
74.00
57.00
77.02702702702703
/  (41) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤ 26 ต่อประชากรแสนคน (หน่วยนับ:คน)
26.00
5055283.00
994.00
19.66
1801753.00
226.00
12.54333973635676
960316.00
222.00
23.117390525618600000
1307982.00
430.00
32.875070146225255
985232.00
116.00
11.77387660977313
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (43.3) CKD clinic ใน รพ.ระดับ F3
50.00
13.00
12.00
92.31
4.00
4.00
100
2.00
2.00
100.000000000000000000
3.00
3.00
100
4.00
3.00
75
/  (43.2) หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมินคุณภาพจาก ตรต.
0.00
13.00
13.00
100.00
9.00
9.00
100
4.00
4.00
100.000000000000000000
x  (43) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 (หน่วยนับ:คน)
66.00
27307.00
16987.00
62.21
8635.00
4781.00
55.367689600
3395.00
2076.00
61.148748100
10098.00
7171.00
71.014062100
5403.00
3090.00
57.19
x  (43.1)ร้อยละของผู้ป่วยDMและ/หรือ HT ได้รับการค้นหา และคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
80.00
407659.00
228551.00
56.06
148485.00
74352.00
50.073744800
78266.00
50817.00
64.928576900
100987.00
55688.00
55.143731300
80163.00
48373.00
60.343300500
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (44) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:คน)
85.00
73318.00
38504.00
52.52
860.00
686.00
79.76744186046511
536.00
526.00
98.134328358208955200
1029.00
1957.00
190.1846452866861
70893.00
35335.00
49.842720719958244
/  (44.1) ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา
75.00
385971.00
338108.00
87.60
279516.00
251946.00
90.13652170179883
106455.00
86162.00
80.937485322436710300
 (44.2) จำนวนเครื่อง Fundus Camera
26.00
16.00
16
19.00
19.00
19.00
20.00
14.00
14
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (45.1) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
1.20
726.90
13.00
1.79
36.90
8.00
21.680216802168022
685.00
3.00
0.437956204379562000
2.00
2.00
100
3.00
0.00
0
/  (45) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต (หน่วยนับ:คน)
0.53
697.37
10.00
1.43
7.37
7.00
94.9796472184532
685.00
1.00
0.145985401459854000
2.00
2.00
100
3.00
0.00
0
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (46.1) lagging indicator ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน)
50.00
5313.00
3720.00
70.02
3113.00
1972.00
63.34725345326052
750.00
525.00
70.000000000000000000
500.00
373.00
74.6
950.00
850.00
89.47368421052632
/  (46.2) จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่าน HA ยาเสพติด
0.00
70.00
60.00
85.71
22.00
21.00
95.45454545454545
13.00
11.00
84.615384615384615300
17.00
15.00
88.23529411764706
18.00
13.00
72.22222222222221
/  (46) ร้อยละของผู้ป่วยใช้สารเสพติดที่หยุดเสพได้ต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ ร้อยละ 90 (หน่วยนับ:คน)
90.00
3726.00
3513.00
94.28
2052.00
1972.00
96.10136452241716
322.00
318.00
98.757763975155279500
402.00
373.00
92.7860696517413
950.00
850.00
89.47368421052632
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (47.1)จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการดูแลระยะกลาง
0.00
78.00
70.00
70
8.00
8.00
8.00
46.00
46.00
46
36.00
20.00
20
/  (47) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:แห่ง)
10.00
70.00
32.00
45.71
21.00
5.00
23.809523809523807
12.00
4.00
33.333333333333333300
20.00
20.00
100
17.00
3.00
17.647058823529413
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 15 (หน่วยนับ:ราย)
15.00
363.00
67.00
18.46
91.00
14.00
15.384615384615385
148.00
21.00
14.189189189189189100
28.00
8.00
28.57142857142857
96.00
24.00
25
 (48.2) จำนวนวิสัญญีแพทย์
0.00
17.00
17.00
17
6.00
6.00
6.00
5.00
3.00
3
4.00
5.00
5
/  (48.5) จำนวนผู้ผ่านการอบรมแนวทางปฏิบัติในโครงการการรักษา ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
0.00
21.00
26.00
123.81
7.00
7.00
7
10.00
10.00
10.00
4.00
4.00
4
0.00
5.00
5
 (48.3) จำนวนวิสัญญีพยาบาล
0.00
66.00
66.00
66
26.00
26.00
26.00
32.00
26.00
26
23.00
16.00
16
 (48.1)จำนวนศัลยแพทย์
0.00
27.00
27.00
27
10.00
10.00
10.00
8.00
9.00
9
0.00
7.00
7
 (48.4) จำนวนเตียงผ่าตัด
0.00
37.00
37.00
37
12.00
12.00
12.00
16.00
16.00
16
0.00
8.00
8
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่6การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (49) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery ≥ ร้อยละ 10 (หน่วยนับ:ครั้ง)
10.00
1020.00
772.00
75.69
0.00
0.00
477.00
309.00
64.779874213836477900
110.00
110.00
100
433.00
353.00
81.5242494226328
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่7การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) < ร้อยละ 12 (หน่วยนับ:ราย)
12.00
1110679.00
1287.00
0.12
71216.00
678.00
0.9520332509548417
21775.00
432.00
1.983926521239954000
32456.00
177.00
0.5453537096376633
985232.00
0.00
0
/  (50.3) ER คุณภาพ จํานวนโรงพยาบาลระดับ M1, S, A มี TEA unit ที่ได้มาตรฐาน
60.00
5.00
5.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
/  (50.7) อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe Traumatic Head Injury
40.00
719.00
243.00
33.80
197.00
86.00
43.65482233502538
249.00
72.00
28.915662650602409600
273.00
85.00
31.135531135531135
/  (50.1) รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป มีการส่งข้อมูลแฟ้ม accident
60.00
49.00
49.00
100.00
22.00
22.00
100
10.00
10.00
100.000000000000000000
17.00
17.00
100
/  (50.4) ร้อยละ รพ.F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ
60.00
532.00
323.30
60.77
22.00
22.00
100
10.00
10.00
100.000000000000000000
500.00
291.30
58.25999999999999
 (50.6) จำนวนแพทย์ EP ( Emergency Physician )
0.00
3.00
3.00
3.00
10.00
2.00
2
x  (50.2) การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล Hospital Safety Index
60.00
30.00
5.00
16.67
13.00
4.00
30.769230769230769200
17.00
1.00
5.88235294117647
/  (50.5) อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)
1.00
30150.00
135.00
0.45
11823.00
28.00
0.2368265245707519
13678.00
76.00
0.555636789004240300
4649.00
31.00
0.6668100666810067
 (50.8) จำนวพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP)
0.00
5.00
5.00
5.00
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:ราย)
85.00
1187.00
717.00
60.40
447.00
275.00
61.521252796420576
242.00
120.00
49.586776859504132200
238.00
173.00
72.68907563025209
260.00
149.00
57.30769230769231
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)แผนงานที่8การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) แผนงานที่9อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (53) จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
0.00
1.00
1.00
100.00
0.00
0.00
1.00
1.00
100.000000000000000000
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 1.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (54) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ทั้ง 5 องค์ประกอบ
100.00
18.00
18.00
100.00
0.00
0.00
14.00
14.00
100.000000000000000000
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100
/  (55) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด(หน่วยนับ:คน)
85.00
5892.00
5110.00
86.73
117.00
98.00
83.76068376068376
2908.00
2187.00
75.206327372764786700
2767.00
2725.00
98.48211058908565
100.00
100.00
100
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 2.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (56.1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 3ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
315.00
315.00
100.00
53.00
53.00
100
202.00
202.00
100.000000000000000000
41.00
41.00
100
19.00
19.00
100
/  (57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ≥ ร้อยละ 85 (หน่วยนับ:คน)
85.00
26596.00
26100.00
98.14
9651.00
9419.00
97.59610403067039
5018.00
4922.00
98.086887206058190500
6253.00
6186.00
98.9285143131297
5674.00
5573.00
98.21995065209728
/  (56.2) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 4 ขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
140.00
136.00
97.14
53.00
53.00
100
27.00
23.00
85.185185185185185100
41.00
41.00
100
19.00
19.00
100
x  (58) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ < 60 (เพียงพอหมายถึงบุคลากร => ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรอบอัตรากำลัง) (หน่วยนับ:คน)
80.00
11828.00
9194.00
77.73
53.00
26.00
49.056603773584904
4634.00
3867.00
83.448424687095381900
7104.00
5272.00
74.21171171171171
37.00
29.00
78.37837837837837
/  (56.3) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ในระดับที่ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
140.00
103.00
73.57
53.00
32.00
60.37735849056604
27.00
27.00
100.000000000000000000
41.00
29.00
70.73170731707317
19.00
15.00
78.94736842105263
3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) แผนงานที่10การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 3.โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (59) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อยละ 55 (หน่วยนับ:ครอบครัว)
55.00
53685.00
51678.00
96.26
16120.00
20883.00
129.54714640198512
4765.00
2737.00
57.439664218258132200
19300.00
19158.00
99.26424870466322
13500.00
8900.00
65.92592592592592
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 1. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และบริ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (60) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (หน่วยนับ:หน่วย)
85.00
158.00
134.00
84.81
53.00
46.00
86.79245283018868
27.00
27.00
100.000000000000000000
41.00
36.00
87.8048780487805
37.00
25.00
67.56756756756756
/  (61) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ ทันตกรรม ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:บาท)
20.00
2704392271.54
1148792840.50
42.48
1128814283.66
418748863.46
37.09634698298409
481607257.71
263795758.05
54.774041260159895600
809354956.00
316469074.00
39.10139446900477
284615774.17
149779144.99
52.62503296601032
/  (62) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน ≥ ร้อยละ 8 (หน่วยนับ:หน่วย)
8.00
15.00
15.00
100.00
0.00
0.00
13.00
13.00
100.000000000000000000
2.00
2.00
100
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่11การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (63.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
60.00
23.00
23.00
100.00
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
1.00
1.00
100
/  (64.2) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
78.21
58.00
56.00
96.55
19.00
18.00
94.73684210526315
10.00
10.00
100.000000000000000000
16.00
16.00
100
13.00
12.00
92.3076923076923
/  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
20.00
77.00
65.00
84.42
26.00
25.00
96.15384615384616
13.00
13.00
100.000000000000000000
20.00
20.00
100
18.00
7.00
38.88888888888889
/  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:แห่ง)
25.00
538.00
293.00
54.46
248.00
121.00
48.79032258064516
128.00
48.00
37.500000000000000000
68.00
66.00
97.05882352941177
94.00
58.00
61.702127659574465
/  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
100.00
6.00
6.00
100.00
3.00
3.00
100
1.00
1.00
100.000000000000000000
1.00
1.00
100
1.00
1.00
100
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (66.1) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด ≤ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:คน)
25.00
8565.00
1832.00
21.39
2392.00
616.00
25.75250836120401
2550.00
482.00
18.901960784313725400
1597.00
316.00
19.7871008140263
2026.00
418.00
20.63178677196446
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Dig
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
x  (67.1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE)) แลกเปลี่ยนข้อมูล 43 แฟ้ม
60.00
758954.00
38446.00
5.07
1.00
1.00
100.000000000000000000
758952.00
38444.00
5.0654059808788965
1.00
1.00
100
 (67.2) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))การจัดการระบบสุขภาพ
60.00
1.00
1.00
50.000000000000000000
1.00
1.00
50
1.00
1.00
50
 (68.1) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (68.2) ร้อยละของประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ PHRs
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (71) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:ครั้ง ข้อมูลจากโปรแกรม ITEMS หรือ PA ภาครัฐ)
20.00
38373.00
12331.00
32.13
0.00
0.00
21946.00
8276.00
37.710744554816367400
16427.00
4055.00
24.6849698666829
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
/  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ≤ ร้อยละ 6 (หน่วยนับ:แห่ง)
6.00
77.00
0.00
0.00
26.00
0.00
0
13.00
0.00
0
20.00
0.00
0
18.00
0.00
0
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่14 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุ
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (76) ร้อยละ 28 รายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (79) จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด
0.00
0.00
0.00
17.00
17.00
0.000000000000000000
 (77) จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0.00
0.00
0.00
 (75) ร้อยละ 10 ของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 (78) จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
0.000000000000000000
/  (73) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ ≥ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:เรื่อง)
25.00
748.00
715.00
95.59
53.00
38.00
71.69811320754717
262.00
262.00
100.000000000000000000
242.00
228.00
94.21487603305785
191.00
187.00
97.90575916230367
/  (74) ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา (หน่วยนับ:บาท)
1.00
13583700.00
1077500.00
7.93
0.00
0.00
13583700.00
1077500.00
7.932301213954960700
4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) แผนงานที่15 การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 1. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด
x ตัวชี้วัด ค่า เขต     ขก     มค     รอ     กส    
    เป้าหมาย เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา เป้า ผลงาน อัตรา
 (80) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00